Vitajte na našej stránke. Sme cirkevný zbor v Žiline, ktorý je:
 • evanjeliový – prehlasujúci evanjelium milosti Pána Ježiša Krista.
 • kresťanský– patriaci medzi verné historické i súčasné biblické prúdy kresťanstva. Takto zastávame vysoký pohľad na Písmo, Trojjediného Boha, spasenie z milosti, cirkev a pod.
 • historický – od 17. storočia sme sa stali známi ako reformovaní baptisti.
 • Príjmite naše pozvanie na Nedeľné večerné zhromaždenie, kde sa pravidelne o 18:00 v Dome Techniky, Žilina, zvestuje evanjelium.

[ENGLISH] Welcome to Soli Deo Gloria Reformed Baptist Church in Zilina, Slovakia (central Europe). This church is committed to proclaim the Gospel of sovereign grace and doctrinally subscribes to 2nd London Baptist confession of faith, 1689. We hold high view on the Scriptures, the Gospel, doctrines of grace, reverent worship, evangelistic work and the church and her service. Please pray for grace of God upon our labors in the Gospel here that we would be kept faithful and glorify God as much as sinners saved by grace can. Pray that people would be converted by the power of God in the Gospel to Christ and added also to the church. 

Milý návštevník, zastavte sa s nami na maličký okamih...Žijeme príliš pre veci, ktoré nám nezostanú a pritom nás odvádzajú od reality večnosti. Kde je v našich životoch Boh, z ktorého ruky sme vyšli, ktorý sa o nás stará, ktorého sme svojvoľným životom urážali a ktorého Syna sme naším hriechom ranili? Dlžíme Mu viac, než myslíme. Právom nás žiadal Ho milovať celým srdcom a Jemu slúžiť a ctiť si Ho. A skoro budeme musieť pred Ním stáť... či sme nato pripravení? Nekupujme lacné dôvody neísť cele za Bohom, hoci niektorí, žiaľ, neraz i pre zlyhania rozličných ľudí s kresťanským vyznaním, nemuseli hneď nájsť odpovede pre svoje neisté duše. Niektorí ponúkajú pod rúškom kresťanstva prázdne sľuby, tradície, kultúru, umenie, iní dočasné zážitky, emócie alebo lacné riešenia postavené na vyfabrikovaných metódach. No Boh je živý a nepotrebuje to, pozná Vás osobne a má plno milosti, ktorú ukázal v mnohých životoch pred Vami a vie ukázať tento krátky život i Vám, ak len nezatvrdíte dnes svoje srdce pred Jeho evanjeliom a pozorne budete počúvať, čo hovorí. Poslal pre nás na svet Spasiteľa Krista Ježiša. On zomieral za hriechy hriešnikov, práve ako sme my, vstal z mŕtvych a dnes je pripravený zachrániť, obdariť večným životom - ak sa len dáte na skutočné pokánie a budete Mu vo viere poslušný. Aj Vás pozýva, aby ste spoznali Jeho odpustenie a čistú lásku, a aby ste Ho nasledovali. Preto učinte pokánie, verte Mu, ako Vám ukazuje v Biblii! Začnite Ho hľadať celým svojím srdcom a dá sa Vám nájsť a spoznáte to čoskoro v novote života s Ním. Veď dokedy môžeme bezpečne odkladať sa obrátíť ku Nemu, ak nevieme koľko krátkych dní nám tu ešte zostáva? Prijmite naše pozvanie prísť medzi nás počúvať každú nedeľu Jeho Slovo a učiť sa Ho nasledovať, uctievať a milovať vo viere v Neho.

Cirkevný zbor v Žiline prehlasujúci evanjelium milosti Pána Ježiša Krista

Od 17. storočia konfesionálne ako reformovaní baptisti zastávame:

Vysoký pohľad na kázanie

– evanjelia Pána Ježiša Krista ako moci Božej na spasenie každému veriacemu

– verné vysvetľovanie Božieho Slova hlásiace sa ku kresťanskému dedičstvu

– informujúce myseľ

– skúsenostne hýbajúce srdce a vôľu poslúchnuť Božie Slovo

– nápomocné pre pobožnosť, duchovný rast a službu Bohu a blížnym

Vysoký pohľad na Písmo Sväté

– ako neomylné Slovo Božie hodné prijatia

– dostatočné pre vieru, zbožnosť a život

– sýtiace ľudskú dušu duchovným pokrmom

 

Vysoký pohľad na Boha a Jeho spasenie

– Jedného Boha v troch osobách (Trojica)

– Jeho nekonečný charakter a slávu

– Jeho očarujúce činy stvorenia, prozreteľnosti a spasenia hriešnikov

– spasenie ako dar jedine z milosti, bez našich zásluh jedine v Kristovi

 

Vysoký pohľad na človeka

– jeho dôstojnosť, zmysel života a posmrtný život v nebi alebo v zatratení

– jeho zúfalý stav v hriechu a prázdnota žitia bez Boha

– súcit s našim smutným stavom a ponúkanie skutočného lieku v Kristovi

– vysoký pohľad na manželstvo, rodinu a blížnych

Vysoký pohľad na Cirkev

– ako spoločenstvo všektých opravdivých kajúcnikov veriacich jedine v Krista na spasenie z milosti

– zhromažďujúcich sa v cirkevných zboroch počas celej histórie

– Kristus jej dal zvláštne sľuby svojej prítomnosti

– kde sa Jeho Slovo má verne kázať a ustanovenia zachovávať do konca

– kde kresťania majú spoločenstvo a konajú zmysluplnú službu

– hlásime sa k odkazu verných predkov z celej histórie

 

Vysoký pohľad na uctievanie Boha

– dôstojné, sväté, na Písme postavené, s bázňou a s láskou

– regulované Bohom a Jeho túžbami – iba čo Boh nariadil je prijateľné uctievanie

– nie svetácke, profánne, predvázajúce sa či teatrálne

– časom požehnaním spečatené kresťanské hymny a žalmy

Na našich stránkach nájdete záznamy kázania Evanjelia, vyučovania z Božieho Slova, môžete pripojiť svoj hlas k uctievaniu v piesňach alebo si pozrieť tematicky členenú reformovanú on-line knižnicu a čítať z nej knižky. Boh je hodný najvyššej lásky, oddania, slávy, pocty, a preto Ho milujeme a chceme pre Neho žiť. Jeho Syn - Pán Ježiš Kristus - nás vykúpil z našich hriechov Bohu Otcovi a Duch Svätý povolal byť Mu svätým ľudom. Aká radosť mať takéhoto Pána! Aká nádej žiť a mrieť s Ním. Prajeme Vám, aby k Vám Pán Boh prehovoril a požehnal vás cez tieto webové stránky.

O nás. Sme cirkevný zbor v Žiline. Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel za hriešnikov a vstal z mŕtvych nás zhromaždil do cirkevnej rodiny a vládne nám cez svoje Slovo - Bibliu. Spoznali sme Jeho záchranu z milosti, lásku, odpustenie a nový život. Chceme Ho milovať a zostať vo viere a v láske a spoločne Ho nasledovať s cieľom osláviť nášho Boha. Preto máme názov „Soli Deo Gloria“  (Jedinému Bohu patrí Sláva) - reformačné a najmä reformované hlboké zhrnutie dôvodu, cieľa, spôsobu  existencie ako zboru. Sme na Božiu slávu stvorení, vykúpení, žijeme, a tak hľadáme osláviť nášho Boha a byť ku Jeho cti a k dobru blížnych. Zvestujeme evanjelium milosti a usilujeme sa ho zdobiť svojimi životmi.

Časy bohoslužieb v nedele:
18:00 Večerná - odporúčame navštíviť ako prvú. Príďte a vypočujte si zvesť evanjelia o záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi.
   
10:00 Ranná - čítanie a výkladové kázanie Božieho Slova, modlitby, uctievanie piesňami. Viac o priebehu.

 

Miesto: Dom Techniky, Žilina MAPKA  - zo smeru BA, CA, MT, PD

Vstup voľný, nezáväzný. Všetci sú vítaní.

Živé vysielanie bohoslužieb v NE o 10. a 18. hodine.
Nedeľná škola:
8:30 pre dospelých - systematické vyučovanie Božieho Slova a pastoračné lekcie. Vhodné pre všetkých záujemcov o poznanie Písma a Biblických doktrín.
   
8:30 pre deti - Deti od 4 do 12 rokov sú vítané stráviť hodnotnú hodinu, kde budú počúvať Evanjelium podané úmerne ich veku.

 

Miesto: Dom Techniky, Žilina


ČOMU VERÍME
 • V Bibliu ako v dostatočné a pravdivé Božie zjavenie darované pre každého človeka.
 • V Trojjediného Boha- Otca, Syna a Svätého Ducha.
 • V stvorenie človeka, jeho pád do hriechu a odvtedy príchod smrti a bolesti.
 • V panenské počatie Krista z Ducha Svätého, Jeho bezhriešny život, zástupnú smrť na kríži za hriešnikov, ktorá zmieruje s Bohom, Jeho zmŕtvychvstanie na 3.deň, a vstúpenie do nebies, kde vládne, prihovára sa za svojich a odkiaľ sa slávne skoro a viditeľne vráti.
 • Všetci ľudia budú vzkriesení (spravodliví i nespravodliví), nastane posledný súd a potom večné prebývanie v nebi alebo v zatratení.
 • Ježiš Kristus je pravý Boh a človek. Ako pravý človek nám dokonale rozumie a dokáže s nami súcitiť a položil miesto nás svoj život. Ako pravý Boh nám môže odpustiť všetky hriechy. Je súčasne najvyšší Kráľ, Kňaz a Prorok.
 • Spasení sme jedine z Božej milosti, jedine spoliehaním sa na Pána Ježiša Krista, ktorý vykonal celé spasenie pre kajúcich hriešnikov veriacich v Neho. Boh nás takto volá pokoriť sa a ľutovať svoje hriechy. Pravá viera vždy plodí lásku k Bohu a k blížnym a dobré skutky, za ktoré však nie sme spasení, lebo sú nedokonalé.
 • V nebi už nebude veľa cirkví, ale iba jedna, pozostávajúca zo všetkých veriacich z rozličných cirkví na zemi, ktorí verili jedine v Kristove zásluhy a nie vo svoje.
 • Čas je krátky a každého Boh volá veriť v Jeho Syna bez ohľadu na presvedčenie, pohlavie, spoločenské postavenie, vzdelanie a vek, a tak si zachrániť dušu a nájsť život.

Plnšie vyjadrenie toho,čomu veríme sa nachádza v našom vyznaní viery - 2.Londýnske baptistické vyznanie viery z roku 1689

Ako tomuto cirk. zboru môžeTE pomôcť?
Je potreba prakticky pomôcť:
 • s korektúrami slovenského textu prekladov článkov, letákov a pod. do biblickej knižnice a tlač - gramatika a štylistika.
 • s prekladmi vybraných článkov, knižiek, brožúr z angličtiny
 • s prípravou pomôcok pre deti v Coreli.
 • s lacnou tlačou letákov a brožúr.
 • s účtovníctvom.
 • perspektívne tiež s prepismi niektorých našich kázní do textových dokumentov.
Práce je mnoho a pracovníkov málo. Ak veríte na zmysel a opodstatnenie existencie a práce takéhoto zboru, máte srdce blízko k tomuto zboru a po modlitebnom zvážení túžite a môžete pomôcť a podporiť tento cirkevný zbor v uvedených a podobných potrebách, prosím kontaktujte nás.
 
Tiež môžete pomôcť takto:
 • Ďakujte Bohu za všetko dobré tu.
 • Modlite sa pravidelne  za ochranu, rast, obrátenia a požehnanie jednotlivých služieb tohto zboru.
 • Povzbudzujte - píšte nám, ak vás Pán požehnal cez nejakú službu tohto zboru.
 • Povzbuďte nás svojou účasťou na zhromaždení, našej konferencii, prípadne sústredení.
 • Šírte dobré meno tomuto zboru. Dosť sa satan namáha, aby zdiskreditoval každý verný zbor na svete. A používa si neraz ľudí, čo chodia zo zboru do zboru s tým nastavením a špinia. Neprijmite reči bez overenia. Ak Vás tu Pán požehnal, podeľte sa o to s ostatnými.
 • Povzbuďte svojich známych (alebo poskytnite ako darček od vás svojim známym), aby odoberali od nás Biblické poznámky milovaným, Z kazateľne cirkevného zboru, Myšlienky milovaným.
 • Pozývajte hľadajúcich ľudí prísť na naše nedeľné evanjelizačné zhromaždenia.
 • Pomôžte šíriť zborové letáky a evanjelizačné brožúry neveriacim, prípadne DVD a CD s našimi kázňami (vyžiadajte si u nás).
 • Môžno môžete dať typy o príležitostiach v okolí Žiliny, kde by sme mohli priniesť evanjelium.
 • Možno môžete odporučiť kontakt na úprimných kresťanov bez zboru v našom okolí.

Evanjelizačný leták (formát A6) predostiera evanjelium, ktoré je založené na skutočnostiach až tak veľkých ako vzkriesenie či vyliatie Svätého Ducha, mocné priviesť nás skrze Kristovu smrť k pokoju s Bohom a zmeniť ľudské životy. Ukazuje tiež ako prichádza viera a pokánie a pozýva počúvať Božie Slovo. Ak máte záujem rozdávať tieto letáky, radi (podľa aktuálnych možností) vám ich pošleme.
Známa evanjelizačná brožúra, ktorá v zahraničí poslúžila mnohým. Leták je vhodný tam, kde je nejaké náboženské poňatie kresťanstva, ale formalita, mŕtvota a neposvätený život prezrádza najvážnejší problém.
Kázané slovo
13.04. Nenechať sa presvedčiť veriť v Krista

13.04. Zjavenie Daniela

Literatúra na darovanie
Radi Vám podarujeme užitočnú kresťanskú literatúru z rozličných kresťanských vydavateľstiev. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nám napíšte na adresy nižšie.
Napíšte nám
Ak nad rámec tejto stránky by sme Vám mohli byť nápomocní, môžete nám napísať na adresu nižšie (obzvlášť tí, čo nemajú na blízku cirk. zbor a náležitú pastoračnú starostlivosť a cítia sa najbližšie k tomuto zboru a zúčastňujú sa cez internet bohoslužieb).
Kontakt na zbor:
Korešpondenčná adresa:
Soli Deo Gloria
P.O. BOX 105
010 08 Žilina
Slovakia
 
zbor[zavináč]solideogloria.sk
Telefón: +421 949 144 194
"Niet priateľa ani tešiteľa čo sa dá prirovnať k Ježišovi. Vo všetkých našich tmavých dňoch, ktoré musia byť [tu] mnohé, obracajme sa najprv po útechu k Ježišovi, Synovi Božiemu. On nikdy pri nás nezlyhá, nikdy nás nesklame a nikdy sa neodmietne o nás zaujímať v našich žiaľoch." - J. C. Ryle (1816-1900)