| |  

Kto sme

Cirkevný zbor v Žiline prehlasujúci evanjelium milosti Pána Ježiša Krista

Od 17. storočia konfesionálne ako reformovaní baptisti zastávame:

Vysoký pohľad na kázanie

– evanjelia Pána Ježiša Krista ako moci Božej na spasenie každému veriacemu

– verné vysvetľovanie Božieho Slova hlásiace sa ku kresťanskému dedičstvu

– informujúce myseľ

– skúsenostne hýbajúce srdce a vôľu poslúchnuť Božie Slovo

– nápomocné pre pobožnosť, duchovný rast a službu Bohu a blížnym

Vysoký pohľad na Písmo Sväté

– ako neomylné Slovo Božie hodné prijatia

– dostatočné pre vieru, zbožnosť a život

– sýtiace ľudskú dušu duchovným pokrmom

 

Vysoký pohľad na Boha a Jeho spasenie

– Jedného Boha v troch osobách (Trojica)

– Jeho nekonečný charakter a slávu

– Jeho očarujúce činy stvorenia, prozreteľnosti a spasenia hriešnikov

– spasenie ako dar jedine z milosti, bez našich zásluh, jedine v Kristovi

 

Vysoký pohľad na človeka

– jeho dôstojnosť, zmysel života a posmrtný život v nebi alebo v zatratení

– jeho zúfalý stav v hriechu a prázdnota žitia bez Boha

– súcit s našim smutným stavom a ponúkanie skutočného lieku v Kristovi

– vysoký pohľad na manželstvo, rodinu a blížnych

Vysoký pohľad na Cirkev

– ako spoločenstvo všektých opravdivých kajúcnikov veriacich jedine v Krista na spasenie z milosti

– zhromažďujúcich sa v cirkevných zboroch počas celej histórie

– Kristus jej dal zvláštne sľuby svojej prítomnosti

– kde sa Jeho Slovo má verne kázať a ustanovenia zachovávať do konca

– kde kresťania majú spoločenstvo a konajú zmysluplnú službu

– hlásime sa k odkazu verných predkov z celej histórie

 

Vysoký pohľad na uctievanie Boha

– dôstojné, sväté, na Písme postavené, s bázňou a s láskou

– regulované Bohom a Jeho túžbami – iba čo Boh nariadil je prijateľné uctievanie

– nie svetácke, profánne, predvázajúce sa či teatrálne

– časom požehnaním spečatené kresťanské hymny a žalmy


Sme cirkevný zbor v Žiline. Našou Hlavou je Pán Ježiš Kristus, ktorý nás spojil do jednej duchovnej rodiny a vládne nám cez Jeho Slovo - Bibliu. Spoznali sme Jeho záchranu z milosti, lásku, odpustenie a nový život. Zvestujeme evanjelium milosti a usilujeme sa žiť na Jeho slávu vo všetkom, do čoho nás vedie. Chceme Ho milovať a zostať vo viere a v láske a spoločne ako pútnici Ho nasledovať s cieľom osláviť nášho Boha. Preto máme názov „Soli Deo Gloria“  (Jedinému Bohu patrí Sláva) - reformačné a najmä reformované hlboké zhrnutie dôvodu, cieľa, spôsobu našej existencie ako zboru aj jednotlivých členov zboru. Boli sme na Božiu slávu stvorení, vykúpení, žijeme a hľadáme osláviť Boha celou našou bytosťou.

 

Náš zbor je autonómny (nezávislý), ale nie izolovaný – máme spoločenstvo s inými sesterskými zbormi. Je teologicky a v praktizovaní reformovaný a baptistický. Sme si vedomí, že momentálne sme jediný zbor tohto druhu na Slovensku, ale  názvom vyjadrujeme našu jednotu so stovkami sesterských zborov po celom svete ako teraz, tak v minulosti. Isto mnohí poznajú mená ako C.H. Spurgeon alebo William Carrey, či John Bunyan.

 

Kde zaradiť reformovaný baptistický prúd? Nie je správne na nás pozerať ako na prienik slovenských baptistov a Reformovanej cirkvi na Slovensku. Treba nás vnímať ako samostatne historicky identifikovateľný prúd v kresťanskej cirkvi  od čias reformácie na britských ostrovoch, vychádzajúci z protestantskej reformácie. Doktrinálne sme odlíšiteľní najmä cez 2.Londýnske baptistické vyznanie viery z roku 1689. Najbližšie nášmu prúdu stoja evanjelikálne zbory verne držiace známe Westminsterské vyznanie viery z roku 1646. Radi vám odpovieme na ďalšie otázky. Našou túžbou je poctiť našu Hlavu, Pána Ježiša Krista.

 

Postupne sa vám viac predstavíme i cez webstránku a veríme, že Pán milostivo pohliadne na dni malých začiatkov a dopraje nám Ho poctiť v diele služby, ktorú nám vymeral na Jeho vinici.