| |  

Niektoré základné hodnoty zboru

Uctievanie Trojjediného Boha

Uctievame jediného a pravého Boha, jedine cez Pána Ježiša Krista v Duchu Svätom. Priznávame z vďačnosti a úcty nášmu Bohu plné právo určiť, ako Ho máme uctievať na Jeho zhromaždeniach v Deň Pánov. Zo srdca milujeme uctievať Ho, ako nám nariadil jedine v Písmach. Preto jedine to, čo Boh prikázal, aby sme konali na uctievaní, v akom duchu a akým spôsobom, hľadáme uplatniť pre nedeľné zhromaždenia. Naše zhromaždenia obsahujú kázanie a vyučovanie Slova Božieho, čítanie Božieho Slova, spievanie podľa Božieho Slova, modlenie sa podľa Božieho Slova v poriadku a vedené jedine v duchu a v pravde, v úprimnosti, v čistote a v pravde Slova, v čom má Boh záľubu.

 

Modlitba a spoločenstvo

Ako zbor sa spoločne stretávame na modlitbách a ustanoveniach - večeri Pánovej a krste. Navyše je našou zodpovednosťou a privilégiom sa navzájom milovať podľa Kristovho vzoru,  modliť sa za seba, slúžiť si rozlične podľa darov čo máme a pomáhať si prakticky i slovom povzbudenia a nabádania. Budovanie priateľstiev, vzájomnej pomoci a lásky je veľkým požehnaním duchovnej rodiny a evanjelia.  

 

Prehlasovanie evanjelia Pána Ježiša Krista

Prinášame evanjelium Pána Ježiša Krista všetkým ľuďom bez rozdielu (1), primárne cez kázané slovo (2), cez osobné svedectvá zdobené svätými životmi podľa evanjelia, (3) cez ďalšie prostriedky – letáčiky, pozvania, internet a pod. Deti sa snažíme osloviť cez detskú službu, ako Pán otvára dvere.

 

Zborová rodina a jej vedenie

V zbore sa podľa Písma rozlišujú dva úrady (Fil 1:1) – starší a diakoni – ktorí sú darom Kristovým miestnemu telu. Do týchto úradov Kristus povoláva osve svojím Duchom, podľa Jeho darov, zrelého rozlíšenia cirkvi a po preskúšaní z osvedčených a kvalifikovaných mužov z domácich viery. Úradu staršieho (tiež biskupa alebo pastiera, ide o ten istý úrad) bola daná autorita viesť, spravovať, dohliadať a pásť s cieľom, aby Kristova cirkev lepšie rástla, bola chránená, verne učená a usmerňovaná, a rástla v každom ohľade služby a lásky. Úrad diakona je úrad služby a pomoci pastierom v napĺňaní skôr praktických potrieb predovšetkým členov zboru. Nad to všetci členovia zboru sa navzájom dávajú sebe v jednu rodinu a navzájom si slúžia a usilujú sa žiť v úprimnej kresťanskej láske.

 

Láska v pravde

Milujme pravdu a podľa pravdy milujme jedni druhých. Lásku pokladáme za viac, ako sentimentálny prejav, a cit a pravdu za viac, ako neosobnú vedomosť. Sme volaní milovať slovom i skutkom. Oboje je potrebné. Ceníme si úprimnosť, súdržnosť a zachovávanie jednoty ducha vo zväzku pokoja.

 

Teologická a historická identita

Každý, kto hovorí, že je kresťan, niečomu verí a preto sa k niečomu  hlási, či si to uvedomuje, alebo nie. Pod slnkom nie je nič nové a preto nie je neobvyklé, keď nachádzame aj my v histórií i v súčasnosti zbory rovnaké alebo podobné nášmu. Najbližšia rodina týchto zborov v našom prípade sa zvykne označovať reformovaní alebo (viac historicky) partikulárni baptisti.

 

Naše chápanie učenia Písma sme našli dobre vyjadrené v 2. Londýnskom baptistickom vyznaní viery z roku 1689 (Baptistická verzia známeho Westminsterského vyznania viery z roku 1646), a preto sa k tomuto vyznaniu plne hlásime a prijali sme ho za svoje ako verné (aj keď nie neomylné) vyjadrenie Biblickej pravdy, nápomocné pre členov, perspektívnych členov i návštevníkov. Zbory, ktoré sa hlásia k tomuto vyznaniu, sa zvyknú zaraďovať v zahraničí medzi reformované baptistické zbory, aj keď ich názvy sa môžu líšiť. Zbor Soli Deo Glória Žilina je momentálne jediný reformovaný baptistický zbor na Slovensku.

Tieto zbory v zahraničí pokladáme za sesterské a rozvíjame s nimi vzťahy. Hoci vyznanie viery sa nevyjadruje k všetkým otázkam viery, väčšinu základných doktrín dostatočne, plne, hlboko a uspokojivo pokrýva. Medzi najznámejších služobníkov hlásiacich sa k tomuto vyznaniu, alebo idúcich v línii tohto vyznania pred jeho napísaním v minulých storočiach patrili C.H. Spurgeon s obrovským zborom Metropolitan Tabernacle v Londýne, William Carey – otec novodobej misie a sám misionár v Indii, John Bunyan – známy puritán a autor alegórie Cesta kresťana, Benjamin Keeach, John Gill a mnohí ďalší verní svedkovia evanjelia. Títo navyše zanechali obrovské duchovné dedičstvo skúsenostného poznania Pána.

Ak hľadáte hlbší a oddanejší kresťanský život a poznanie Pána, vyváženejšiu Kristocentrickú zbožnosť, môžete zvážiť pozrieť sa medzi nás dôverujúc, že z milosti Pánovej o to usilujeme.

 

 

SDG, Žilina, jún 2011