| |  

 

Úvod


Niektorí ľudia, ktorí začnú navštevovať naše zhromaždenie, sú prekvapení, že bohoslužby nie sú „živšie“.

 

Možno premýšľajú:

 

  • Kde je hudobná skupina?
  • Prečo spievate iba hymny?
  • Prečo nehráte divadelné scénky, aby ste to trochu oživili?
  • Prečo je uctievanie také formálne?

 

Aby sme dokázali odpovedať na tieto otázky, potrebujeme zájsť ku koreňom toho, čo je uctievanie. Reformovaný baptistický zbor SDG Žilina verí Biblii. To znamená, že všetko, čo robíme (vrátane spôsobu uctievania), musí byť určované Bibliou a jedine Bibliou. V tomto článku sa budeme snažiť ukázať, čo Biblia učí, a tým aj odpovedať na vyššie položené otázky.

 

Naša prvoradá povinnosť


Naša prvoradá povinnosť ako ľudských bytostí je oslavovať a uctievať Boha. Je to človek, ktorý určuje, ako sa má uctievať Boh? Nie. Je to zaiste Boh, ktorý určuje, ako by sme Ho mali uctievať. Z tohto dôvodu musíme Boha uctievať spôsobom a formou, akú určil On (nazývame to regulatívny princíp). Jeden biblický učenec to vyjadril nasledovne: „Uctievanie musí zahŕňať iba to, čo je buď výslovne v Písme prikázané, alebo čo môže byť z Písma dobrým a náležitým spôsobom vyvodené.“


Čo je uctievanie?

 

Uctievanie znamená doslovne „pripísanie hodnoty objektu“. Uctievanie nie je v Biblii definované, ale jeho význam môžeme odvodiť z použitých výrazov a z kontextu niektorých biblických pasáží.

Najbežnejšie slovo pre uctievanie v Novej Zmluve je „proskuneo“, ktoré znamená „ctiť“ a je zložené z dvoch gréckych slov. Tieto slová v preklade znamenajú „bozkávať niekoho“. Iné často používané slovo - „sebomai“ - je odvodené od slova, ktoré znamená „bázeň“ alebo „skláňať sa“.

Z uvedeného môžeme vidieť, že uctievanie znamená nadovšetko si ctiť, klaňať sa, alebo mať v úcte. To by nám malo hneď dostatočne poukazovať na „atmosféru“ zhromaždenia, v ktorom sa uctieva.

 

Ako by sme mali uctievať?

 

Biblia nám tiež hovorí, ako by sme mali Boha uctievať. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že uctievanie by malo byť v duchu, v pravde a slovami. Malo by byť upriamené k Bohu, skrze prostredníka Pána Ježiša a zmocňované Svätým Duchom. Musí byť tiež vykonávané s úctou, slušne a podľa poriadku. Pozrieme sa na týchto sedem princípov v poradí, v akom sme ich uviedli:

 

1.  V duchu a v pravde

 

Keď sa Pána Ježiša opýtali na uctievanie, dal jasnú odpoveď:

 

„Ale ide hodina a je teraz, keď praví uctievači budú uctievať Otca v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých uctievačov, ktorí by ho tak uctievali“ Ján 4:23

 

Toto je najdôležitejší princíp. „V duchu“ znamená vo vnútornej bytosti. „V pravde“ znamená, že má byť založené na zjavení Slova: Pána Ježiša. Skutočné uctievanie sa deje v duchovnej sfére, nie v telesnej. Boh sa zaujíma o postoj nášho srdca viac ako o pozíciu našich rúk. Prijateľné uctievanie vychádza zo srdca.

 

2.  Slovami

V knihe Zjavenie Jána v 4. a 5. kapitole máme nádherné vyobrazenie uctievania Boha. Nájdite si prosím teraz čas, aby ste si prečítali tieto dve krátke kapitoly. Všimnite si, že uctievanie prinášané nebeskými bytosťami a tými, ktorí sú spasení, sa deje znovu a znovu prostredníctvom slov:

 

 „...padnú pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje korunky pred trónom hovoriac: Hoden si, Pane náš, vziať slávu a česť a moc....“ Zj. 4, 10-11

 

 „A videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu a okolo živých bytostí a okolo starcov. A ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov, ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok , ten zabitý...“ Zj. 5, 11-12

 

Je dôležité uchopiť tento bod. Uctievanie sa deje pomocou slov. Uctievanie nie sú slová a hudba. Hudba pomáha uctievať, ale dejiskom uctievania je racionálna myseľ. Je preto možné dokonale uctievať Boha bez akéhokoľvek hudobného nástroja.

 

Hudba má svoje miesto pri uctievaní, ale hudba neznamená uctievanie. Hudobný sprievod nám pomáha priniesť Pánovi radostný a súladný zvuk, ale nie je k uctievaniu nevyhnutný.

 

Niektorí používajú Žalm 149 a 150 ako zdôvodnenie, prečo používať veľa hudobných nástrojov na zhromaždeniach. Avšak pozorné čítanie týchto textov nám ukáže, že nehovoria o formálnych zhromaždeniach (pozri napr. Žalm 149 v. 5 „plesať budú na svojich ležištiach“ – znamená to, že máme mať na bohoslužbách postele?).

Počet hudobných nástrojov používaných na uctievanie v Starej Zmluve bol striktne obmedzený (boli povolené iba štyri druhy– viď 1. Kronickú 15, v. 15-16). Koľko hudobných nástrojov potrebujeme, aby nám pomohli udržať melódiu, keď spievame?

 

3.  Upriamené na Boha

 

Znovu si pozrite Zjavenie Jána 4. a 5. kapitolu. Všimnite si, že trvalý dôraz pri uctievaní je „zámer“. Uctievanie je namierené k Bohu a Jeho sláve a nie k nám a našim potrebám. Uctievanie je to, čo my dávame Bohu, nie to, čo On dáva nám. Všimnite si, na koho je uctievanie namierené:

 

 „Hoden si, Pane a náš Bože“ (Zj. 4:11)

„Hoden je Baránok, ten zabitý“ (Zj. 5:12)

„Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov“ (Zj. 5:13)

 

Uctievanie môže byť jedine našou odozvou na to, kto Boh je a čo On urobil. Naším uctievaním si nezískavame Božiu priazeň. A to nás privádza k nášmu štvrtému bodu.

 

4.  Sprostredkovávané cez Pána Ježiša Krista

Jediné uctievanie, ktoré Boh prijíma, je skrze dokončené dielo Pána Ježiša. Stará Zmluva poukazuje na túto skutočnosť znovu a znovu s dôrazom na potrebu preliatia krvi počas bohoslužobných úkonov. Veď prvý čin uctievania prijatý Bohom (po páde do hriechu) vyžadoval smrť zvieraťa (Genesis 4:3-5)

 

V Novej Zmluve sa typy a tiene vytrácajú a dielo Pána Ježiša je slávne zjavené:

 

„Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej- ktorý to vchod nám vysvätil ako cestu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo...pristupujme s pravdivým srdcom“ Žid. 10:19-20

 
5. Zmocňované Svätým Duchom

 

Svätý Duch je úžasný Pomocník pri našom uctievaní. „lebo skrze Neho máme prístup oboji v jednom duchu k Otcovi“   Ef. 2:18

 

Svätý Duch oživuje naše uctievanie tým, že nám pripomína všetko, čo Pán pre nás vykonal tým, že nám dáva porozumieť Biblii a tým, že zosilňuje naše slabé modlitby, dáva im hlbší zmysel a prináša ich pred Boží trón.


6. S úctou


Pisateľ listu Židom kladie dôraz na tento bod: „...buďme vďační a vďakou svätoslúžme (alebo vyjadrujme poctu) ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou“ Žid. 12:28

 

Ako bolo už uvedené, naše uctievanie musí byť úctivé vo svojom štýle a usporiadaní. Hoci sú to naše najvnútornejšie myšlienky, na ktorých záleží, naše vonkajšie prejavy by bez pochyby mali v istom zmysle odrážať naše vnútorné myšlienky. Preto tak často čítame v Biblii o uctievačoch, ktorí sa pri uctievaní klaňajú.


7. Slušne a podľa poriadku

 

Pavol nám dáva tieto dôležité princípy v 1. Kor. 14, keď rozoberá uctievanie: „ Lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja...a všetko nech sa deje slušne a podľa poriadku: 1. Kor. 14:33,40

 

Slovo „neporiadku“ je protikladom slova „usporiadať“ alebo „ustanoviť“. Inými slovami, Pavol hovorí, že uctievanie by malo byť naplánované.

 

Slovo „pokoj“ neodkazuje na ticho, ale na pokoj ako opak vojny. Inými slovami v uctievaní by mala byť harmónia.

 

 „Slušne“ znamená dobre usporiadané, vhodne alebo v rovnováhe, zatiaľ čo „podľa poriadku“ znamená v stanovenom rozložení, podobne ako v armáde.

 

Keď to zhrnieme, Pavel nám hovorí, že uctievanie by malo byť naplánované, organizované, podľa určitého vzoru, nie neusporiadané a nie ľubovoľné. Toto je jeden z podporných textov pre spôsob, akým sú naše zhromaždenia vedené. 

 

Z čoho by malo uctievanie pozostávať?

 

Na základe toho, čo sme doteraz povedali, bohoslužby môžu pozostávať iba z tých prvkov, ktoré Biblia povoľuje:

 

1.  Hovorenie/spievanie chvál Bohu (Zjavenie 4 a 5)

2.  Čítanie Božieho Slova(1.Tim. 4,13)

3.  Modlitba (1.Tim. 2)

4.  Kázanie Božieho Slova (2.Tim. 4,1 a Sk.20,7)

5.  Večera Pánova (Sk. 20,7)

 

Krsty a zbierky sa za čias apoštolov tiež konali v deň Pánov (Sk.2,41 a 1.Kor. 16,2).

 

Záver

Uctievanie nie je predstavenie alebo ukázanie talentu hudobníkov. Skôr je to srdečná odpoveď spasených ľudí, ktorí sú vďační za všetku Božiu láskavosť a dobrotu.

Iba Boh má právo nám povedať, ako chce byť uctievaný. Povedal nám to v Biblii. Otázka by preto nemala znieť: „Je uctievanie živé?“ ale: „Je uctievanie biblické?“

 

Poznámka: Veľa myšlienok a argumentov použitých v článku je prevzatých z knihy Worship in the Melting Pot (Dr. Peter Masters). Odporúčame túto knihu všetkým, ktorí majú záujem skúmať tento predmet hlbšie. Kniha bola vydaná vydavateľstvom The Wakeman Trust.