Kázané slovo » Genesis

Táborenie Božieho ľuduKniha Genesis (1.kniha Mojžišova) je základná kniha Biblie, s ktorou nielen stojí a padá zvyšok Biblie, ale ktorá dáva pravdivé odpovede na najdôležitejšie existenčné, duchovné, historické, teologické, ako i ľudské otázky pre každého človeka. Bez tejto knihy strácame pôdu pod nohami, s touto knihou stojíme a nachádzame návrat do raja, ktorý sme stratili, avšak teraz cez nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Kniha odpovedá nielen na nespočet najdôležitejších otázok "prečo" a "ako to", ale učí tiež "čo a ako teraz". Boh tu začína odkrývať svoje veľké spasenie. Nechýba pre život veriacich nespočet praktických lekcií od patriarchov viery, ako aj volanie pre každého človeka k záchrane v Kristu Ježišovi. Kto nerozumie tejto knihe, ťažko porozumel tomuto životu a jeho zmyslu.


1. Kniha Genesis je spoľahlivá Gen 1,1 Spoľahlivosť Genesis spoľahlivosť autorita autorstvo úvod ku knihe obrana #1246 20.03.2016
2. Odomykanie knihy Genesis Gen 2,4 Prehľad Genesis rody toledot téma posolstvo vyvolenie #1255 03.04.2016
3. Hľa, Boh, ktorý je Stvoriteľom celého vesmíru Gen 1,1-2,3 Stvorenie Genesis úvodná časť nebesia a zem Božie majestátne atribúty odmietnutie falošných filozofií #1257 10.04.2016
4. Božia výpoveď o stvorení sveta Gen 1,2-2,3 Stvorenie Genesis opis stvorenia sveta Božie majestátne atribúty #1260 17.04.2016
5. Útoky na Božiu výpoveď o stvorení sveta Gen 1,1-2,3 Stvorenie Genesis útoky na stvorenia sveta apologetika kreacionizmus #1263 24.04.2016
6. Veľké výpovede z Božej výpovede o stvorení sveta Gen 1,1-31 Stvorenie Genesis výpovede zo stvorenia sveta #1267 01.05.2016
7. Identita človeka: Stvorenie na Boží obraz Gen 1,26-31 Identita a poslanie človeka stvorenie človeka na Boží obraz #1269 08.05.2016
8. Praktické dôsledky zo stvorenia na Boží obraz Gen 1,26-31 Identita a poslanie človeka stvorenie človeka na Boží obraz - dôsledky #1278 22.05.2016
9. Obnovenie Božieho obrazu u Adamových potomkov Gen 1,26-31 Identita a poslanie človeka stvorenie človeka obnovenie padnutého človeka do Božieho obrazu #1281 29.05.2016
10. Poslanie človeka: správca Zeme Gen 1,26-31 Identita a poslanie človeka stvorenie človeka obnovenie padnutej vlády človeka zmysel života #1285 05.06.2016
11. Uskutočňovanie mandátu vlády na tejto Zemi dnes cez Ježiša Krista Gen 1,26-31 Identita a poslanie človeka stvorenie človeka obnovenie padnutej vlády človeka zmysel života #1288 12.06.2016
12. Zaopatrenie človeka pre jeho poslanie Gen 1,26-31 Identita a poslanie človeka stvorenie človeka zaopatrenie človeka miesto zaopatrenia #1291 19.06.2016
13. Vyvrcholenie stvoriteľského týždňa: požehnaný a oddelený deň pre človeka Gen 2,1-3 Deň Pánov sabat deň odpočinku požehnaný deň #1295 03.07.2016
14. Čo robí Mojžiš so stvoriteľským dňom odpočinku Gen 2,1-3 Deň Pánov Mojžiš a sabat zložky sabatu morálna teokratická ceremoniálna rok plesania desatoro Božie prikázania židovské sviatky a kalendár #1298 10.07.2016
15. Čo robí Kristus so stvoriteľským dňom odpočinku Gen 2,1-3 Deň Pánov Kristus a sabat zložky sabatu morálna teokratická ceremoniálna oslobodenie posun dňa na nedeľu kresťanský sabat #1300 17.07.2016
16. Apoštoli a deň Pánov Gen 2,1-3 Deň Pánov apoštoli a sabat cirkev a sabat kresťanský sabat trvalá platnosť štvrtého prikázania štvrté prikázanie presun dňa na nedeľu cirkevná história o sabate #1302 24.07.2016
17. Princípy pre žitie dňa Pánovho Gen 2,1-3 Deň Pánov princípy pre sabat prorocké apely štvrté prikázanie skutky núdze skutky milosrdenstva #1327 21.08.2016
18. Praktické žitie dňa Pánovho podľa Jeho princípov Gen 2,1-3 Deň Pánov praktizovanie sabatu plánovanie sabatu príprava srdca pre sabat deti a sabat rozvrhnutie času a priorít pre sabat #1328 28.08.2016
19. Požehnania dňa Pánovho a ich získanie Gen 2,1-3 Deň Pánov požehnania sabatu prekážky požehnaniam sabatu #1331 04.09.2016
20. Z krásneho času do temnosti hriechu Gen 2,4-4,26 Hriech 1.toledót – prehľad pád v kontraste s krásou #1332 11.09.2016
21. Adam bol skutočne historicky prvý človek Gen 2,4-4,26 Obrana Adam historický dôsledky evolúcie pravdivosť Písiem #1335 18.09.2016
22. Predivne stvorený človek Gen 2,5-7 Človek v raji bližší pohľad na stvorenie človeka dizajn telo a duch prach zmluvný Boh #1338 25.09.2016
23. Predivne umiestnený človek Gen 2,8-15 Človek v raji raj rajská záhrada Éden rieky strom života nebo #1341 02.10.2016
24. Predivne zamestnaný človek Gen 2,15 Človek v raji práca povolanie pracovať požehnanie pracovať prekážky pracovať práca na Pánovom diele #1344 09.10.2016
25. Predivne zmluvne stojaci človek Gen 2,16-17 Človek v raji zmluva skutkov realita zmluvy skutkov obsah zmluvy skutkov charakter zmluvy skutkov zámer zmluvy skutkov dopady zmluvy skutkov na nás zmluva milosti zmluvný reprezentant večný život #1348 23.10.2016
26. Predivne spoločníkom obdarený človek Gen 2,18-25 Človek v raji spoločník stvorenie ženy manželstvo samota #1350 30.10.2016
27. Stvoriteľský pohľad na muža a ženu Gen 2,18-25 Manželstvo muž žena dve pohlavia rovnosť pohlaví rozdielnosť pohlaví #1355 06.11.2016
28. Bližšie pochopenie byť mužom a ženou Gen 2,18-25 Manželstvo muž žena dve pohlavia mužskosť ženskosť #1361 27.11.2016
29. Božie stvoriteľské ustanovenie manželstva Gen 2,18-25 Manželstvo manželstvo Božie stvoriteľské ustanovenie manželská zmluva poslanie manželstva #1366 04.12.2016
30. Stvoriteľský recept na šťastné manželstvo Gen 2,24 Manželstvo šťastné manželstvo opustenie otca a matky ľnutie k svojej žene jedno telo #1369 11.12.2016
31. Rady pre manželskú jednotu Gen 2,24 Manželstvo budovanie jednoty duchovná jednota duševná jednota telesná jednota #1372 18.12.2016
32. Predivne v nevine stojaci človek - bez hanby na svete Gen 2,25 Človek v raji nahota stav neviny oblečenie #1379 01.01.2017
33. Najsmutnejšia kapitola v Biblii Gen 3,1-24 Hriech pád do hriechu úplná skazenosť vážnosť hriechu #1382 08.01.2017
34. Ohavnosť prvého hriechu Gen 3,1-24 Hriech hriech Adama náš hriech vážnosť hriechu ohavnosť hriechu #1385 15.01.2017
35. Ako Boh nazýva hriech Gen 3,1-24 Hriech hriech neprávosť prevrátenosť zlo bezbožnosť prestúpenie zblúdenie vina pád spurnosť vzbura nevernosť zrada ničota trápenie nepočúvanie neposlušnosť nevedomosť pomenovania hriechu ohavnosť hriechu #1388 22.01.2017
36. Akú odpoveď Boha vyžaduje hriech Gen 3,1-24 Hriech hriech Božie súdy na hriech dočasné súdy večné súdy utrpenie v pekle #1390 29.01.2017
37. Čo zasiahol hriech v nás Gen 3,1-24 Hriech hriech úplná skazenosť totálna skazenosť Božia zvrchovaná milosť úplná skazenosť u Adama a u nás Arminianizmus #1394 05.02.2017
38. Čo dedíme po Adamovi Gen 3,1-24 Hriech hriech Adamov hriech dedičný hriech Adamova vina hriešna skazenosť #1396 12.02.2017
39. Naše vykonané (jednotlivé) hriechy Gen 3,1-24 Hriech konkrétne hriechy aktuálne hriechy univerzálnosť hriechu množstvo hriechov odsúdenie za hriech #1398 19.02.2017
40. Rozdelenia jednotlivých hriechov (1) Gen 3,1-24 Hriech rozdelenie hriechov vedomé a nevedomé hriechy hriechy proti Bohu a človeku hriechy vo vnútri a navonok hriechy zanedbania a vykonania hriechy pravidelné a opakované hriechy neverejné a verejné hriechy zatajované a vyznané hriechy cítené a #1402 26.02.2017
41. Rozdelenia jednotlivých hriechov (2) Gen 3,1-24 Hriech rozdelenie hriechov hriechy väčšie a menšie hriechy u kresťana a neveriaceho hriechy umŕtvené hriechy navštívené hriechy znášané hriechy prehliadané hriechy súdené hriechy mladosti a dospelosti #1405 05.03.2017
42. Rozdelenia jednotlivých hriechov (3) Gen 3,1-24 Hriech rozdelenie hriechov hriechy v zachvátení hriechy s chladnou hlavou hriechy v oslabení hriechy pri dostatkoch hriechy bez úmyslu hriechy poblúdenia spupné hriechy odpustiteľné hriechy neodpustiteľný hriech hriech na smrť hriech proti #1409 12.03.2017
43. Pokušiteľ a starý had Gen 3,1-24 Pokušenie pokušiteľ identita pokušiteľa charakter pokušiteľa mená pokušiteľa realita pokušiteľa podceňovanie pokušiteľa preceňovanie pokušiteľa diabol satan had drak #1416 19.03.2017
44. Veľká stratégia pokušiteľa Gen 3,1-7 Pokušenie pokušenie zákernosť pokušenia stratégia pokušenia výsledok pokušenia spochybňovanie Božieho Slova pretáčanie Božieho Slova popieranie a nahrádzanie Božieho Slova #1420 26.03.2017
45. Pasce a triky pokušiteľa Gen 3,1-7 Pokušenie pokušenie metódy pokušenia satanove pasce triky satana #1424 02.04.2017
46. Naša skúsenosť pokušenia a ako v ňom obstáť Gen 3,1-7 Pokušenie pokušenie upadnutie vstup do pokušenia bdenie skúška #1428 09.04.2017
47. Božie milostivé konanie uprostred našich pádov Gen 3,8-24 Hriech vyznanie tresty všeobecná milosť milosť uprostred pádov sľuby Spasiteľa #1437 23.04.2017
48. Adam a Kristus Gen 3,1-24 Hriech druhý Adam posledný Adam typ typ Adama #1439 30.04.2017
49. Rozmáhanie sa hriechu na svete Gen 4 Hriech Kain Ábel znaky úpadku v milosti znaky rozmnoženia hriechu #1440 07.05.2017
50. Dve obete, no len jedno prijatie Gen 4,1-16 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchKain Ábel uctievanie obete jedine cez Krista potreba viery #1441 07.05.2017
51. Dve veľké línie Gen 4,25-26 semeno dve línie ľudstvo porozumenie svojej identite #1442 14.05.2017
52. Hrozivý hriech hnevu Gen 4,5-8 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchKain Ábel hnev závisť sebectvo #1443 14.05.2017
53. Vláda smrti medzi Adamom a Noachom Gen 5,1-32 2. toledót od Adama po Noacha vláda smrti rodokmene sebectvo #1444 21.05.2017
54. Enoch chodil s Bohom Gen 5,22-24 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchEnoch chodenie s Bohom #1445 21.05.2017
55. Cesta k súdu Gen 6,1-8 Sét kompromis súd synovia Boží ľudské dcéry potopa Noach milosť obri anjeli #1448 28.05.2017
56. Ako Noach predpovedal Krista Gen 6,9-9,17 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchNoach Kristus typ potopa záchrana #1449 28.05.2017
57. Realita historickej celosvetovej potopy Gen 6,9-9,29 Noach história potopa celosvetová potopa #1452 04.06.2017
58. Veľké lekcie z celosvetovej potopy Gen 6,9-9,17 Noach história potopa celosvetová potopa zmluva života krv obeť lekcie viery súd a záchrana #1456 11.06.2017
59. Nový štart po potope Gen 9,18-29 Noach po potope požehnanie národov Noachov hriech víno a opilstvo nahota úcta k rodičom svetáctvo #1458 18.06.2017
60. Zaľudnenie Zeme cez rozptýlenie Gen 10,1-11,9 tabuľka národov mapa národov Sém, Chám, Jafet Babylonská veža Nimrod Peleg Kanaán evanjelium národom #1461 25.06.2017
61. Babylonská veža – emblém opozície voči Bohu Gen 11,1-9 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchBabylonská veža Nimrod astrológia pýcha falošné náboženstvo antikrist dve mestá #1462 25.06.2017
62. Od národov k vyvolenému národu Gen 11,10-26 piaty toledót vyvolenie milosť privilégium byť vyvoleným aplikácie vyvolenia #1464 02.07.2017
63. Viera v Božie sľuby a konanie podľa nich v živote Abraháma Gen 11,27-25,11 viera v Božie sľuby 4 patriarchovia Abrahám život Abraháma – prehľad #1466 09.07.2017
64. Povolanie Abraháma Gen 11,27-12,9 Božie povolanie viera Abrahám istota spásy #1468 16.07.2017
65. Zakolísanie viery otca viery Gen 12,10-13,1 skúšky v živote veriaceho viera strach Božia vernosť Abrahám v Egypte zakolísaná viera #1470 23.07.2017
66. Oddelenie Abraháma a Lóta Gen 13 obnovenie z úpadku skúška v núdzi a skúška v prosperite zrieknutie sa, aby sa získalo druhých mať hodnejších od seba pýtanie sa Pána pri voľbách svetáctvo robenie rozhodnutí #1483 06.08.2017
67. Abrahámovo poctenie Pána pri príležitosti zbohatnúť Gen 14 odplata svetáctva Melchisedek kňaz a kráľ Boh Najvyšší desiatky robenie rozhodnutí – ako z toho vyjde Boh varovania Boh všemocný #1485 13.08.2017
68. Tajomná postava Melchisedeka Gen 14,18-20 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchMelchisedek typ spravodlivosť pokoj s Bohom kňazstvo Krista veľkosť Spasiteľa #1486 13.08.2017
69. Prekonanie depresie a obavy cez posilnenie v Pánovi Gen 15 depresia obavy dôvody depresie Pánov zásah viera znamenia ospravedlnenie z viery proroctvo o Egypte zmluva milosti #1487 20.08.2017
70. Ľudský plán a Boh, ktorý počuje utrápených Gen 16 svetáctvo kompromis múdrosť doby Hagar anjel Hospodinov milosrdný Boh Boh vidí Boh vstupuje do môjho trápenia dôvera v Pána ľudské prostriedky #1497 10.09.2017
71. Volanie k obnoveniu viery v El-šaddaja Gen 17 El-šaddaj dokonalosť kresťana integrita kresťana pefekcionalizmus verzus plytkosť oddanie sa požehnania cez dokonalosť otec národov budem im Bohom obriezka obriezka srdca krst a obriezka odpoveď na presbyteriánsky krst zmluva milos #1504 17.09.2017
72. Nebeská návšteva: Spoločenstvo s Pánom a Sárina nevera usvedčená Gen 18,1-15 spoločenstvo s Pánom modlitba mysticizmus pohostinnosť Sárina viera koreň nevery Bohu nie je nič nemožné Boh vidí neveru úcta k manželom #1500 24.09.2017
73. Boh je Spravodlivý Sudca a Priateľ Abrahámov Gen 18,16-32 Boh spravodlivý Sudca Abrahám priateľ Boží priateľstvo s Bohom domáce stíšenia príhovorná modlitba odvolávanie sa na Boží charakter v modlitbe #1506 01.10.2017
74. Súd na bezbožnými a vytrhnutie spravodlivého Gen 19 súd nad bezbožnými záchrana spravodlivých Lótov životný beh kresťan len tak zachránený kresťan bez pútnického ducha upadnutý kresťan kompromisy #1510 08.10.2017
75. Pád pred požehnaním Gen 20 Abimelech Sára zbabelosť biele klamstvo úcta k manželstvu nevedomý hriech podozrievanie polopravdy náhrada v pokání Boh niekedy zmení naše plány #1517 15.10.2017
76. Naplnenie sľubu Izáka Gen 21 narodenie Izáka vyhnanie Hagar posmech Izmaela zmluva s Abimelechom hostina radosti prísahy neveriacim žiť na svete a nebyť zo sveta pnutie medzi svetom a nebom #1512 22.10.2017
77. Veľká skúška a veľké požehnania Gen 22 obetovanie Izáka anjel Hospodinov Hospodin poskytne skúšky v živote veriacich zaopatrenie evanjelium #1521 29.10.2017
78. Príprava pre Izáka a pochovanie Sáry v sľúbenej zemi Gen 22,20 – 23,20 rodokmeň Rebeky smrť Sáry pohreb prozreteľnosť pohreb kremácia pochovávanie #1526 05.11.2017
79. Izák prichádza k manželke Gen 24 Rebeka svadba Izák prozreteľnosť Eliezer hľadanie manželky hľadanie Božej vôle #1528 12.11.2017
80. Posledné roky Abraháma a jeho smrť. Izmaelov toledót. Gen 25,7-17 posledné roky Abraháma konanie vo viere staroba konanie dobra, keď sa len dá milosť nápravy škôd smrť zbožného slúženie Pánovi pohreb spôsob pohrebu potreba dobrého zboru #1535 19.11.2017
81. Život Jákoba – cesta vyvolených Gen 25,19-35,29 Jákobov život toledót ôsmy konflikt Jákoba a Ézava cesta vyvolených #1536 26.11.2017
82. Narodenie vyvoleného Jákoba Gen 25,19-26 Jákob Ézav vyvolenie modlitba odpoveď na modlitby očakávanie zvrchovaná Božia milosť #1540 10.12.2017
83. Pohrdnutie veľkým privilégiom Gen 25, 27-34 evanjelium Ézav a Jákob prvorodenstvo privilégium spasenia pohrdnutie prvorodenstvom strata privilégia spasenia #1538 10.12.2017
84. Pokračujúce požehnanie Gen 26,1-14 Izák Abímelech požehnania pády #1541 17.12.2017
85. Vojna medzi semenom zo ženy a semenom hada Gen 3,15 #1548 24.12.2017
86. Pokračujúce požehnanie cez skúšky do pokoja Gen 26,15-33 Izák Abímelech požehnania závisť trojité použitie zákona a prikázaní studne návrat k dobrému kedy ustúpiť a kedy bojovať s neveriacimi blízko dobrého zboru #1549 31.12.2017
87. Jákob získava otcovo požehnanie Gen 26,34-28,9 Izák Jákob Ézav Rebeka Jákob uchváti požehnanie Božia výchova hriechy #1551 07.01.2018
88. Božie osobné spasiteľné navštívenie Gen 28,10-22 Jákob Bétel schody do neba Jákob požehnaný od Boha #1554 14.01.2018
89. Jakob stretáva Rácheľ a berie si ju za ženu Gen 29,1-30 #1555 21.01.2018
90. Lea, dôvod ku chvále Genesis 29,31-45 #1557 28.01.2018
91. Boh presahuje vojnu o rodenie detí Gen 29,31-30,24 #1560 04.02.2018
92. Boh plní svoje sľuby napriek ťažkým okolnostiam Gen 30,24 #1562 18.02.2018
93. Jákob sa pripravuje na stretnutie s Ezavom Gen 32,1-20 #1563 04.03.2018
94. Jákobov zápas s Bohom Gen 32 #1564 25.03.2018
95. Stretnutie po dvadsiatich rokoch Gen 33,1 #1566 08.04.2018
96. Čo prináša kompromis so svetom Gen 34 #1567 29.04.2018
97. Gen 35,1-15 Gen 35,1-15 #1580 13.05.2018
98. Návrat k Bohu Gen 35 #1568 03.06.2018
99. Svet a jeho prosperita Gen 36 #1569 17.06.2018
100. Jozef ako typ Krista Gen 37 #1570 01.07.2018
101. Gen 38 Gen 38 #1571 15.07.2018
102. Hospodin bol s Jozefom 1 Gen 39,1-6a #1576 26.08.2018
103. Hospodin bol s Jozefom 2 Gen 39,7-23 #1577 14.10.2018
104. Boh pripravuje Jozefa pre veľkú službu Gen 40 #1578 28.10.2018
105. Z väzňa Jozefa druhý muž po faraónovi Gen 41,1-57 #1579 11.11.2018
106. Choďte k Jozefovi po chlieb Gen 41,46-57 #1581 25.11.2018
107. Jozef skúša svojich bratov Gen 42,1-38 #1582 02.12.2018
108. Je Božia prozreteľnosť proti nám? Gen 42,36 #1584 16.12.2018
109. Božia usvedčujúca milosť Genesis 43 #1585 30.12.2018
110. Jozef naposledy skúša svojich bratov Gen 44 #1587 06.01.2019
111. Ja som Jozef Gen 45,1-15 #1590 10.02.2019
112. Dôvody, prečo sa nebáť budúcnosti Gen 45,16 - 46,27 #1592 17.02.2019
113. Duchovná inventúra Gen 46,28 - 47,12 #1593 24.02.2019
114. Prosperovanie v Egypte 1 Gen 47,13 - 48,2 #1595 10.03.2019


Tieto kázne boli z Božej milosti prednesené od marca 2016 na ranných nedeľných zhromaždeniach v Reformovanom baptistickom zbore Soli Deo Gloria Žilina.