Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia vyvýšenosť
1. Nekonečný Boh Iz 40,25 evanjelium Prorocký apel #217 14.12-2008
2. Veľkosť Otca, ktorý je v nebesiach Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #369 13.12-2009