Kázané slovo » Archív z roku 2007
Ďalšie roky: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
05.01. Záver, Rozlišujme Pravé a Falošné náboženstvo Galatským 6,11-18 List Galatským #10
07.01. Naučme sa urgentne modlit Ján 11,1-7 Evanjelium podľa Jána #66
14.01. Ako čeliť ťažkým situáciám Ján 11,8-37 Evanjelium podľa Jána #67
21.01. Milovanie bratstva 1Jána 4,20-5,5 H #68
25.01. Ovocie Ducha je láska Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #9
28.01. Aké svetlo nám prináša Vzkriesenie Lazara v 11 kapitole Ján 11,46-57 Evanjelium podľa Jána #69
01.02. Ovocie Ducha je radosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #8
04.02. Môj Spasiteľ je hodný mojej lásky Ján 12,1-11 Evanjelium podľa Jána #70
08.02. Ovocie Ducha je pokoj Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #7
11.02. Ježišov vstup do Jeruzalema Ján 12,12-19 Evanjelium podľa Jána #71
15.02. Ovocie Ducha je zhovievavosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #6
18.02. Vzácna smrť môjho Zachráncu mojím životom Ján 12,20-36 Evanjelium podľa Jána #72
23.02. Ovocie Ducha je nežnosť (dobrota) Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #5
25.02. Koniec verejnej služby Pána Ježiša Ján 12,37-50 Evanjelium podľa Jána #73
04.03. Dám vám nové srdce Ezechiel 36,25-32 #74
16.03. Ovocie Ducha je dobrotivosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #4
18.03. Učeníci a Kristova láska Ján 13,1 Evanjelium podľa JánaUčeníci #75
23.03. Ovocie Ducha je vernosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #3
25.03. Učeníci a služba Ján 13,1-20 Evanjelium podľa JánaUčeníci #76
06.04. Ovocie Ducha je krotkosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #2
08.04. Vzkriesenie a jeho dopad na naše životy 1Kor 15 Vzkriesenie   #77
13.04. Vzkriesenie a jeho význam 1Kor 15 Vzkriesenie #29
15.04. Učeníci a odvrhnutie Krista Ján 13,17-30 Evanjelium podľa JánaUčeníci #78
20.04. Čo bolo s Pánom Ježišom medzi Jeho smrťou a vzkriesením Otázky a odpovede #403
22.04. Učeníci a bratská láska Ján 13,31-38 Evanjelium podľa JánaUčeníci #1
29.04. Diablove zákerné úmysly oproti veriacim 2Kor 2,4-11 #79
06.05. Toto vám píšem na to, aby bola vaša radosť naplnená 1Jána 1,4 Dôvody napísania 1 Jána H #85
07.05. Toto vám píšem na to, aby ste nehrešili 1Jána 2,1 Dôvody napísania 1 Jána H #86
08.05. Toto som napísal, aby ste vedeli, že máte večný život 1Jána 5,13 Dôvody napísania 1 Jána H #87
11.05. Apoštol Pavol Galatským 2 H #88
13.05. Tieto veci vám píšem, lebo ste požehnaní v Kristovi 1Jána 2,12 - 14 Dôvody napísania 1 Jána H #89
20.05. Eklesia - Slavna Cirkev Kristova a jej miestne vyjadrenie v zbore Ef 1,1-14 & Sk 2,14 #38
03.06. Učeníci a obavy Jan 13,31-14,18,27 Evanjelium podľa JánaUčeníci #81
10.06. Vodný krst veriaceho Sk 2,22-41 #80
15.06. Život kresťana je život atléta 2Timoteovi 2,5 H #82
17.06. Život kresťana je život farmára 2Timoteovi 2,6 H #83
17.06. Prenasledovanie - Svedectvo brata Antonio de Noia (IT) Svedectvá H #84
01.07. Učeníci a Duch Svätý Ján 14,15-31 Evanjelium podľa JánaUčeníci #91
08.07. Učeníci a pravý vzťah s Ježišom Ján 15,1-17 Evanjelium podľa JánaUčeníci #98
15.07. Učeníci a svet - usviedčanie sveta Jan 15,18-16,11 Evanjelium podľa JánaUčeníci #93
22.07. Učeníci a radosť Ján 16,16-33 Evanjelium podľa JánaUčeníci #99
29.07. Tri lekcie o večnom živote z Jánovho evanjelia Ján 17,3 Evanjelium podľa Jána #100
05.08. Ježiš Kristus náš Príhovorca Ján 17 Evanjelium podľa Jána #101
12.08. Skrytý úpadok lásky v Efeze Zjavenie Jána 2,1-7 Kresťanský život #104
19.08. Privilégium vyznávania hriechov 1Jána 1,9 Kresťanský život #105
26.08. Zmysel a cieľ ľudského života 1Kor 10,31 evanjelium Epištolové výroky #106
02.09. Cenenie si Boha nadovšetko Žalm 73,25 Kresťanský život #107
05.09. Ovocie Ducha je sebaovládanie (zdržanlivosť) Galatským 5,22 List Galatským #108
09.09. Choď verne vpred Zjavenie Jána 2,8-11 #109
16.09. Či nemala byť zbavená tohto puta Lukáš 13,10-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniažena s prehnutou chrbticou #103
23.09. Uctievanie - podstata uctievania Ján 4,19-24 #102
30.09. Uctievanie - uctievanie na zhromaždení Zjavenie Jána 4-5 #110
07.10. Návrat marnotratného syna Lukáš 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn #111
14.10. List Rímskym - jedinečná kniha pre nás Rímskym 1,1-17 List Rimskym #112
21.10. Pavol - muž ktorý nám vysvetlí Božie evanjelium Rímskym 1,1 List Rimskym #113
28.10. Božie evanjelium Rímskym 1,1 List Rimskym #114
04.11. V čom spočíva ľudský život Lukáš 12,13-21 evanjelium PodobenstváMuž s bohatou úrodou #116
11.11. Ježiš Kristus pravý Boh a pravý človek Rímskym 1,3-4 List Rimskym #117
18.11. Evanjelium národom - misia Rímskym 1,5 List Rimskym #118
25.11. Chválenie sa krížom Pána Ježiša Krista Galatským 6,14 List Galatským #121
02.12. Tragédia Kainovej cesty Genesis 4,1-16 evanjelium Starozmluvné udalostiKain a Ábel #119
09.12. Zbor v Ríme Rímskym 1,6-8 List Rimskym #120
16.12. Rozjímanie nad Božím Slovom Žalm 1,2 #122
23.12. Evanjelium a SZ Písma Rímskym 1,2 List Rimskym #124
25.12. Príchod Pána Ježiša Lukáš 1,5-2,40 #126
30.12. 2. Príchod Pána Ježiša Mat 24,36-25,13 #127
31.12. Vyvolte si dnes komu budete slúžiť Joz 24 #141