Kázané slovo » Archív z roku 2009
Ďalšie roky: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
04.01. Hospodin je Boh 1Kral 18,39 evanjelium Starozmluvné udalosti #226
11.01. Úvod ku kázni na vrchu Mat 5,1-2&7,24-29 Kázeň na vrchu #227
11.01. Poznanie hriechu v pokání Žalm 51,1-7 evanjelium Z vyučujúcich kníh #228
18.01. Poznávanie Božej vôle Žalm 25 #229
18.01. Túžby človeka v pokání Žalm 51,1-9 evanjelium Z vyučujúcich kníh #230
25.01. Blahoslavenstvá Mat 5,3-12 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #231
25.01. Viac než najbližší blížny Luk 10,29 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritán #232
01.02. Blahoslavení chudobní duchom Mat 5,3 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá   #233
01.02. Najviac obávaný príchod 2Tes 1,7 evanjelium Epištolové výrokyDruhý príchod #234
04.02. Prehľad evanjelia Matúša (1) - Kráľ SZ Písem Mat 1-4 Prehľad evanjelia Matúša #235
08.02. Blahoslavení žalostiaci Mat 5,4 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #238
08.02. Dokonale nás poznajúci Boh Žalm 139,18 evanjelium Z vyučujúcich kníh #239
11.02. Prehľad evanjelia Matúša (2) - Autorita Kráľa v slove a v činoch Mat 5-9 Prehľad evanjelia Matúša #246
15.02. Blahoslavení krotkí Mat 5,5 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #240
15.02. Spasenie z milosti a jeho príjemca Ef 2,8-9 evanjelium Epištolové výroky #241
18.02. Prehľad evanjelia Matúša (3) - Kráľ zvestuje evanjelium Mat 10-12 Prehľad evanjelia Matúša #247
22.02. Blahoslavení hladujúci a smädiaci po spravodlivosti Mat 5,6 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #242
22.02. Správanie sa rozumne s ohľadom na večnosť Luk 16,28 evanjelium PodobenstváBoháč a Lazar #243
27.02. Prehľad listu Efezským Efezským #248
28.02. (1) Obživenie a Znovuzrodenie Obrátenia a služba deťom #249
28.02. (2) Obrátenie Obrátenia a služba deťom #250
28.02. (3) Pokánie Obrátenia a služba deťom #251
28.02. (4) Viera Obrátenia a služba deťom #252
01.03. Vytrvalosť v modlitbe (neuplný záznam) Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdova H #253
01.03. Prijatie modlitby Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán H #254
04.03. Prehľad evanjelia Matúša (4) - Podobenstvá (iba druhá časť) Mat 13 Prehľad evanjelia Matúša #260
08.03. Blahoslavení milosrdní Mat 5,7 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #245
08.03. Presväte svätý svätý Boh Iz 6,3 evanjelium Prorocký apel #244
11.03. Prehľad evanjelia Matúša (5) - Rozšírená Galilejská služba Mat 14-16 Prehľad evanjelia Matúša #259
15.03. Blahoslavení čistí srdcom Mat 5,8 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #255
15.03. Najviac rozšírený kazateľ Žalm 19,5 evanjelium Z vyučujúcich kníh #256
18.03. Prehľad evanjelia Matúša (6) - Sláva a kríž Kráľa Mat 16-17 Prehľad evanjelia Matúša #261
22.03. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj Mat 5,9 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #257
22.03. Konanie milosti Iz 19,18-20 evanjelium Prorocký apel H #262
25.03. Božia sláva v cirkvi Exodus 40,34-38 H #263
29.03. Modlitba Jak 5,13-18 H #265
29.03. Svedectvo o obratení Svedectvá H #296
29.03. Zakladanie zboru Svedectvá H #297
29.03. Otázky na brata Kléberta z Kamerúnu Svedectvá H #298
29.03. Božie ľútostivé srdce Jon 1 evanjelium Prorocký apel H #264
01.04. Prehľad evanjelia Matúša (7) - Kráľova cesta položiť život a pokora Mat 18-20 Prehľad evanjelia Matúša #268
05.04. Blahoslavení prenasledovaní Mat 5,10-12 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #266
05.04. Najviac potrebný kazateľ Žalm 19,11 evanjelium Z vyučujúcich kníh #267
10.04. 3 žasnutia nad ukrižovaním Mat 26-27 Prehľad evanjelia Matúša #271
12.04. Vzkriesenie Pána Ježiša Mat 28 Prehľad evanjelia Matúša #269
12.04. Ako Kristovo vzkriesenie odpovedá na pochybnosti o našom vzkriesení 1Kor 15,20 evanjelium Epištolové výroky #270
15.04. Pohreb alebo kremácia Otázky a odpovede #275
15.04. Rozdiel medzi Balámom a kresťanmi Otázky a odpovede #276
15.04. Judáš v evanjeliu Matúša 10 Otázky a odpovede #277
15.04. Bol kráľ Saul znovuzrodený Otázky a odpovede #278
19.04. Učeníci na svete-soľ a svetlo Mat 5,13-16 Kázeň na vrchu #272
19.04. Patriť Pánovi v živote i v smrti Rímskym 14,8 evanjelium Epištolové výroky #273
22.04. Prehľad evanjelia Matúša (8) - Herodesovský rod Mat 14 Prehľad evanjelia Matúša   #274
26.04. Oprávnenosť kázania na otvorenom priestranstve Luk 3,1-20 #281
26.04. Nehanbíme sa hlásať a veriť evanjeliu Rímskym 1,16-19 evanjelium Epištolové výroky #280
03.05. Čo sa učíme z postavy Štefana Sk 7,54-60 H #283
03.05. Na čo spolieham Ján 14,6 evanjelium Výroky Pána Ježiša H #282
10.05. Ako Kristus napĺňa starozmluvné Písma Mat 5,17-20 Kázeň na vrchu #284
10.05. 4 obrazy milosti Hospodinovej Žalm 107 evanjelium Z vyučujúcich kníh #285
13.05. Ako sme z Písma prišli k doktrínam a k vyznaniam viery #288
17.05. Ako spravodlivosť kresťana presahuje spravodlivosť farizejov Mat 5,18-48 Kázeň na vrchu #286
17.05. Ajhľa, modlí sa Sk 9,11 evanjelium Novozmluvné udalostiObrátenie Pavla #287
20.05. Inšpirácia, neomylnosť a autorita 2Tim 3,16 #295
28.05. Dôležitosť vykladania Písma Neh 8,1-8 Úvod do Hermeneutiky H #294
29.05. Hľadanie významu textu Písma Neh 8,1-8 Úvod do Hermeneutiky H #293
30.05. Aplikácia textu Písma pre dnešok Neh 8,1-8 Úvod do Hermeneutiky H #292
31.05. Božie myšlienky o Jeho ľude Jer 29,11 H #291
31.05. Slepý Bartimeus Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota H #290
03.06. Rozhovory v chráme (1) Mat 21-22 Prehľad evanjelia Matúša #299
07.06. Ohľadom prikázania nezabiješ Mat 5,21-26 Kázeň na vrchu #300
07.06. Kráľovská svadba (1) - keď pozvaní neboli hodní Mat 22,1-8 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #302
10.06. Rozhovory v chráme (2) - Odmietnutie Krista a jeho dôsledky Mat 21-23 Prehľad evanjelia Matúša #303
14.06. Ohľadom prikázania nescudzoložíš Mat 5,27-30 Kázeň na vrchu #306
14.06. Kráľovská svadba (2) - svadobné rúcho Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #305
21.06. Ohľadom vernosti v manželstve Mat 5,31-32 Kázeň na vrchu #308
21.06. Zmierte sa s Bohom 2Kor 5,20 evanjelium Epištolové výroky #307
24.06. Pripravenosť na druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista Mat 25 Prehľad evanjelia Matúša #309
28.06. Ohľadom prísahy a vernosti v reči Mat 5,33-37 Kázeň na vrchu #311
28.06. Viera prekonávajúca všetky prekážky na ceste ku Kristovi Mk 2,1-12 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPorazený #310
01.07. Byť autoritou a byť pod autoritou Num 16 #312
05.07. Tak Boh miloval svet Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #313
12.07. Ohľadom sebazapierania Mat 5,38-42 Kázeň na vrchu #318
12.07. Muž, ktorý si neponížil srdce Daniel 5,22 evanjelium Starozmluvné udalosti #317
15.07. Vykladanie Božieho slova biblickými princípmi 2Pet 1,1 - 2,3 Úvod do Hermeneutiky #321
19.07. Ohľadom napodobňovania nebeského Otca Mat 5,43-48 Kázeň na vrchu #319
19.07. Smutné vyhnanie Krista Luk 4,29 evanjelium Novozmluvné udalostiVyhnanie z Nazareta #320
22.07. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322
26.07. Božia všeobecná milosť Mat 5,45 Kázeň na vrchu #323
26.07. Boh, ktorý nás nenecháva bez svedectva Sk 14,17 evanjelium Novozmluvné udalostiKázeň Lystre #324
29.07. Zápas o modlitebné stíšenia Luk 5,16 #325
02.08. Pánova veľká lekcia o evanjelizácii Ján 4,31-42 H #328
02.08. Aké uctievanie chce Boh od človeka? Ján 4,20-24 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena Samaritánka H #327
09.08. Božia láska Mat 5,45 Kázeň na vrchu #343
09.08. Hľadanie naplneného života Kazateľ 1,2 evanjelium Z vyučujúcich kníh #330
02.09. Zdravá nespokojnosť kresťana Fil 3,14 #331
06.09. Charakter skutočného náboženstva Mat 6,1-18 Kázeň na vrchu #332
06.09. Veľkosť nášho Boha Žalm 113 evanjelium Z vyučujúcich kníh #333
09.09. Vzrastajte v milosti 2Pet 3,18 #334
13.09. Dávanie v pravom náboženstve Mat 6,1-4 Kázeň na vrchu #336
13.09. Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní Ján 8,36 evanjelium Učenie Pána Ježiša #335
19.09. Cieľ správy kázanej pod šírym nebom Mat 9,37-38 H #351
20.09. Božia zvrchovanosť v spasení Sk 8,26-40 H #337
20.09. Zmätok Sudc 17 evanjelium Starozmluvné udalosti H #338
27.09. Nepokrytecká modlitba v pravom náboženstve Mat 6,5-15 Kázeň na vrchu #340
27.09. Vyslobodenie z moci diabla Ján 8,42-44 evanjelium Výroky Pána Ježiša #339
04.10. Pôst v pravom náboženstve Mat 6,16-18 Kázeň na vrchu #341
04.10. Evanjelium, v ktorom sme zachránení 1Kor 15,1-4 evanjelium Epištolové výroky #342
07.10. Viera, nádej a láska v živote učiteľov 1Kor 13,13 #346
11.10. Volanie do Božej školy modlitby Mat 6,9a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #344
11.10. Charakter pravého učeníka Luk 9,57-62 evanjelium Stretnutia s JežišomRozliční následovníci #345
18.10. Modlitba namierená na Boha Mat 6,9b-13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #347
18.10. Postava za oponou Zjavenie 1,12-18 evanjelium Epištolové výroky #348
25.10. Viera v Ježiša vedie k večnému životu Ján 11,1-45 H #350
25.10. Ako prísť k požehnaniam evanjelia Iz 55,1-4 evanjelium Prorocký apel #349
28.10. Veľký oblak svedkov Hebr 12,1-2 #360
01.11. Otče náš-1. Druhy Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #353
01.11. Očistenie od najhoršej nemoci Luk 5,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #352
08.11. Otče náš-2. Výsady Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #357
08.11. Útočištné mesto Num 35,12a evanjelium Starozmluvné udalosti #358
15.11. Otče náš-3. Vznešený charakter Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #359
15.11. Rast Božieho kráľovstva Mat 13,31-32 PodobenstváHorčičné zrno #361
19.11. Ako vysvetliť 3 generácie a 450 rokov medzi Levím a Mojžišom Otázky a odpovede #404
22.11. Otče náš-4. Povinosti plynúce z Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #363
22.11. Už len krátky čas je Svetlo s vami Ján 12,35-36 evanjelium Výroky Pána Ježiša #362
26.11. Žalmy (1) - Prvotné priblíženie knihy Žalmov Žalmy Prehľad knihy Žalmov #371
29.11. Otče náš-5. Zápas o skúsenosť Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #364
29.11. Boh, ktorý pôsobí bázeň a hrôzu Deu 5,29a evanjelium Starozmluvné udalosti #365
03.12. Žalmy (2) - Dávidove žalmy -utrpenia bez a s našimi zlyhaniami Žalm 1-41 Prehľad knihy Žalmov #372
06.12. Nebesia, kde je Otec a ich vzťah k zemi Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #367
06.12. Príznaky postihnutia hriechom Gen 3,7-13 evanjelium Starozmluvné udalostiPád #366
09.12. Prvotné zoznamenie sa s obsahom Biblie Základy viery #373
13.12. Veľkosť Otca, ktorý je v nebesiach Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #369
13.12. Zápas o spoznanie neočakavaného Božieho milosrdenstva Sud 10,16b evanjelium Starozmluvné udalosti #370
16.12. Žalmy (3) - Kórachovské žalmy - odoveď na utrpenia u spasených Žalm 42-50 Prehľad knihy Žalmov #384
20.12. Prosby a posvätenie Božieho mena Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #380
20.12. Prebudenie sa zo spánku Rímskym 13,11 evanjelium Epištolové výroky #381
25.12. Prvá Vianočná evanjelizačná kázeň na zemi Luk 2,11 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #383
27.12. Moc, zámer a úspech Kristovho príchodu Mat 1,21 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #386
31.12. Nauč nás počítať naše dni Žalm 90,12 evanjelium Z vyučujúcich kníh #385