Kázané slovo »
Najnovšie: 1 | 2 |
1. Učiť sa plakať o milosť Žalospevy 1-5 evanjelium úvod k Žalospevom pokánie prehľad knihy plakanie pre hriech #1553 14.01.18
2. Božie osobné spasiteľné navštívenie Gen 28,10-22 Genesis Jákob Bétel schody do neba Jákob požehnaný od Boha #1554 14.01.18
3. Veľké pochopenie milosti Mat 20,1-16 evanjelium robotníci na vinici milosť spasenie z milosti bohatý mládenec #1552 07.01.18
4. Jákob získava otcovo požehnanie Gen 26,34-28,9 Genesis Izák Jákob Ézav Rebeka Jákob uchváti požehnanie Božia výchova hriechy #1551 07.01.18
5. Eben-Ezer – pamätník Pánovej pomoci 1Sam 7,1-12 evanjelium Eben Ezer Pomoc Hospodinova Spasenie koniec roku #1550 31.12.17
6. Pokračujúce požehnanie cez skúšky do pokoja Gen 26,15-33 Genesis Izák Abímelech požehnania závisť trojité použitie zákona a prikázaní studne návrat k dobrému kedy ustúpiť a kedy bojovať s neveriacimi blízko dobrého zboru #1549 31.12.17
7. Narodenie Pána Ježiša a naša reakcia na túto zvesť Luk 2,8-20 evanjelium #1547 24.12.17
8. Nečakané svetlo v tmavej zemi Iz 9,1-7 evanjelium izraelské kráľovstvo Asýria zajatie tma a svetlo atribúty Spasiteľa #1539 17.12.17
9. Pokračujúce požehnanie Gen 26,1-14 Genesis Izák Abímelech požehnania pády #1541 17.12.17
10. Pohrdnutie veľkým privilégiom Gen 25, 27-34 Genesisevanjelium Ézav a Jákob prvorodenstvo privilégium spasenia pohrdnutie prvorodenstvom strata privilégia spasenia #1538 10.12.17
11. Narodenie vyvoleného Jákoba Gen 25,19-26 Genesis Jákob Ézav vyvolenie modlitba odpoveď na modlitby očakávanie zvrchovaná Božia milosť #1540 10.12.17
12. Pohľady za hrob Luk 16,19-31 evanjelium #1546 03.12.17
13. Niektoré lekcie zo života reformátora Ezechiáša 2Kron 29-32 #1534 03.12.17
14. Slobodná vôľa (1) Rim 7,19 2LBVV 2LBVV 9:1-5 slobodná vôľa realita slobodnej vôle charakter slobodnej vôle fungovanie vôle stav neviny stav hriechu stav milosti stav slávy #1533 29.11.17
15. Rozpoznanie hodnoty Pána Ježiša Krista Mat 26,6-13 evanjelium cenenie si Krista pomazanie Máriou priority vďačnosť služba Pánovi #1537 26.11.17
16. Život Jákoba – cesta vyvolených Gen 25,19-35,29 Genesis Jákobov život toledót ôsmy konflikt Jákoba a Ézava cesta vyvolených #1536 26.11.17
17. Kristus ako Prostredník (4) – držanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:9-10 Prostredník držanie Prostredníka úrady Krista úrad Proroka úrad Kňaza úrad Kráľa počet úradov Krista poradie úradov Krista #1532 26.11.17
18. Kristus ako Prostredník (3) – konanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:4-7 Prostredník konanie Prostredníka zmierenie poníženie Krista povýšenie Krista prospech z konania Prostredníka #1531 22.11.17
19. Súd nad nevýznamnými Jer 49,29-33 evanjelium Boží súd súd nad nevýznamnými Kédarovci Izmaelovci ako reagovať na zvesť o súde #1530 19.11.17
20. Posledné roky Abraháma a jeho smrť. Izmaelov toledót. Gen 25,7-17 Genesis posledné roky Abraháma konanie vo viere staroba konanie dobra, keď sa len dá milosť nápravy škôd smrť zbožného slúženie Pánovi pohreb spôsob pohrebu potreba dobrého zboru #1535 19.11.17
21. Kristus ako Prostredník (2) – vhodnosť Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:1-3 Prostredník vhodnosť Prostredníka vtelenie Božstvo Krista #1529 15.11.17
22. Naplnenie očakávania viery Mat 20,29-34 evanjelium Bartimeus dvaja slepci slepota Syn Boží Božstvo Krista rôzne prístupy evanjelistov vytrvalé hľadanie #1527 12.11.17
23. Izák prichádza k manželke Gen 24 Genesis Rebeka svadba Izák prozreteľnosť Eliezer hľadanie manželky hľadanie Božej vôle #1528 12.11.17
24. Poznanie obmedzení tohto života Kaz 1,12-2,26 evanjelium Z vyučujúcich kníhnaplnenie v živote márnosť na svete kniha Kazateľ #1525 05.11.17
25. Príprava pre Izáka a pochovanie Sáry v sľúbenej zemi Gen 22,20 – 23,20 Genesis rodokmeň Rebeky smrť Sáry pohreb prozreteľnosť pohreb kremácia pochovávanie #1526 05.11.17
26. 2LBVV 1689 a reformácia 1517 Gal 2,16 2LBVV 2LBVV reformácia 1517 1689 sola scriptura solus Christus sola gratia sola fide soli Deo gloria #1523 01.11.17
27. Malé začiatky, no veľké konce Luk 13,18-21 evanjelium Podobenstvákráľovstvo Božie cesta do Jeruzalema horčičné semiačko kvas #1519 29.10.17
28. Veľká skúška a veľké požehnania Gen 22 Genesis obetovanie Izáka anjel Hospodinov Hospodin poskytne skúšky v živote veriacich zaopatrenie evanjelium #1521 29.10.17
29. Prehľad útokov na preslávnu osobu nášho Pána Ježiša Krista Fil 2,6-7 ebioniti adopcionisti ariáni sociniáni Svedkovia Jehovovi subordianizmus Kenosiská teória doketizmus gnosticizmus protognosticizmus modalizmus sabelianizmus apolinarizmus nestorianizmus eutychianizmus luteranizmus #1520 29.10.17
30. Kristus ako Prostredník (1) 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:1-10 Prostredník vhodnosť Prostredníka konanie Prostredníka držanie Krista ako Prostredníka ustanovenie Prostredníka #1518 25.10.17
31. Záchrana pyšného mládenca Gen 21,9-21 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchIzmael záchrana Hagar pýcha posmievanie #1511 22.10.17
32. Naplnenie sľubu Izáka Gen 21 Genesis narodenie Izáka vyhnanie Hagar posmech Izmaela zmluva s Abimelechom hostina radosti prísahy neveriacim žiť na svete a nebyť zo sveta pnutie medzi svetom a nebom #1512 22.10.17
33. Božia zmluva (2) – apendix – návod na štúdium zmlúv v Písme Mat 26,28 2LBVV 2LBVV 7:1-3 zmluva milosti večný život potreba zmluvy podstata zmluvy charakter zmluvy zmluva vykúpenia spasenie hriešnika #1513 22.10.17
34. Božia zmluva (1) – potreba, podstata, charakter Mat 26,28 2LBVV 2LBVV 7:1-3 zmluva milosti večný život potreba zmluvy podstata zmluvy charakter zmluvy zmluva vykúpenia spasenie hriešnika #1515 18.10.17
35. Milosť a pokoj cez Krista Zj 1,4-6 evanjelium Epištolové výrokymilosť pokoj Božie atribúty obmytie krvou #1516 15.10.17
36. Pád pred požehnaním Gen 20 Genesis Abimelech Sára zbabelosť biele klamstvo úcta k manželstvu nevedomý hriech podozrievanie polopravdy náhrada v pokání Boh niekedy zmení naše plány #1517 15.10.17
37. Pád, hriech a trest zaň (3) – zopakovanie a aplikácie Rim 3,9 2LBVV 2LBVV 6:2 pád hriech trest za hriech výsledok pádu oddelenie od Boha smrť vina za neposlušnosť zmluva skutkov hriešna prirodzenosť univerzálny hriech dedičný hriech terajšie prestúpenia #1522 15.10.17
38. Pád, hriech a trest zaň (2) – výsledok pádu Rim 5,12 2LBVV 2LBVV 6:2 pád hriech trest za hriech výsledok pádu oddelenie od Boha smrť vina za neposlušnosť zmluva skutkov hriešna prirodzenosť #1514 11.10.17
39. Pamätajte na Lótovu ženu Luk 17,32 evanjelium Výroky Pána JežišaLótova žena svetáctvo opustenie sveta náhly súd #1508 08.10.17
40. Súd na bezbožnými a vytrhnutie spravodlivého Gen 19 Genesis súd nad bezbožnými záchrana spravodlivých Lótov životný beh kresťan len tak zachránený kresťan bez pútnického ducha upadnutý kresťan kompromisy #1510 08.10.17
41. Pád, hriech a trest zaň (1) – pád do hriechu Gen 2,17 2LBVV 2LBVV 6:1 pád hriech trest za hriech bezúhonný človek dokonalý človek náklonnosť k dobrému obrana pred zlým možnosť padnúť opis pádu do hriechu #1509 04.10.17
42. Natanael rozpoznáva svojho Spasiteľa Jan 1,44-52 evanjelium Stretnutia s JežišomNatanaelNatanael pochybnosti identita Mesiáša Kráľ Syn Boží odovzdanie sa vševedúcnosť Ježiša Jákobov rebrík Ježiš cesta do neba #1507 01.10.17
43. Boh je Spravodlivý Sudca a Priateľ Abrahámov Gen 18,16-32 Genesis Boh spravodlivý Sudca Abrahám priateľ Boží priateľstvo s Bohom domáce stíšenia príhovorná modlitba odvolávanie sa na Boží charakter v modlitbe #1506 01.10.17
44. Praktický úžitok z učenia o Božej prozreteľnosti podľa Kalvína Mat 10,30-31 2LBVV 2LBVV 5:1 prozreteľnosť Ján Kalvín pastoračné aplikácie postoj k prozreteľnosti úžitok z prozreteľnosti #1505 01.10.17
45. Porozumenie znameniu prekliateho figovníka Mk 11,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišaprekliaty figovníkprekliaty figovník znamenie súdu nesenie ovocia #1498 24.09.17
46. Nebeská návšteva: Spoločenstvo s Pánom a Sárina nevera usvedčená Gen 18,1-15 Genesis spoločenstvo s Pánom modlitba mysticizmus pohostinnosť Sárina viera koreň nevery Bohu nie je nič nemožné Boh vidí neveru úcta k manželom #1500 24.09.17
47. Božia prozreteľnosť (3) – prozreteľnosť a uskutočňovanie hriechu (2) Rim 11,32 2LBVV 2LBVV 5:5-6 prozreteľnosť uskutočňovanie hriechu hriešne činy u veriacich cesta nevyvolených starostlivosť o cirkev #1502 24.09.17
48. Božia prozreteľnosť (3) – prozreteľnosť a uskutočňovanie hriechu (1) Rim 11,32 2LBVV 2LBVV 5:4 prozreteľnosť uskutočňovanie hriechu Boží odveký plán dopúšťanie hriechu hriešne činy u veriacich #1501 20.09.17
49. Obriezka srdca Deu 30,6 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchobriezka znamenie zmluvy obriezka srdca znaky znovuzrodenia #1499 17.09.17
50. Volanie k obnoveniu viery v El-šaddaja Gen 17 Genesis El-šaddaj dokonalosť kresťana integrita kresťana pefekcionalizmus verzus plytkosť oddanie sa požehnania cez dokonalosť otec národov budem im Bohom obriezka obriezka srdca krst a obriezka odpoveď na presbyteriánsky krst zmluva milos #1504 17.09.17