Kázané slovo » Evanjelizačné » Zázraky Pána Ježiša

1. Svadba v Káne a jej volanie k Spasiteľovi Jan 2,1-11 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouSvadba v Káne Galilejskej Záchrana v Kristovi Mária nemá autoritu nad Ježišom Neobracať sa na Máriu #1039 30.11-2014
2. Uschnutý figovník – varovný pomník súdu Mk 11,12-26 Evanjelium podľa Markaevanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodou #505 24.04-2011
3. Viera v búrke Luk 8,22-25 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouutíšenie búrkyUtíšenie búrky na mori uplatňovanie viery u neveriacich uplatňovanie viery u veriacich #1174 06.09-2015
4. Štyri nočné zázraky Mat 14,22-33 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouviaceréplavba po nasýtení 5 tisíc Kristus chodí po mori Peter chodí po mori Kristus vyťahuje Petra Utíšenie búrky viera v Kristovo Božstvo viera vo vládu nad prírodou #1254 03.04-2016
5. Porozumenie znameniu prekliateho figovníka Mk 11,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišaprekliaty figovníkprekliaty figovník znamenie súdu nesenie ovocia #1498 24.09-2017
6. Rozbitý život uzdravený Mk 5,22-34 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaUzdravenie ženy trpiacej na krvotok #1146 26.07-2015
7. Otvorenie uší pre spasenie Mk 7,31-37 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaHluchota #209 23.11-2008
8. Desať uzdravení, no len jedno spasenie Luk 17,11-19 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvomalomocenstvo uzdravenie #1368 11.12-2016
9. Viera, ktorá prináša hriešnym očistenie Mat 8,1-4 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniamalomocenstvoCharakter zachraňujúcej viery #872 10.11-2013
10. Očistenie malomocného Mk 1,40-45 Evanjelium podľa Markauzdravenia > malomocenstvo Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #462 17.10-2010
11. Očistenie od najhoršej nemoci Luk 5,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #352 01.11-2009
12. Boží Syn má moc odpúšťať hriechy Mk 2,1-12 Evanjelium podľa MarkaUzdravenia > Porazený Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPorazený #460 24.10-2010
13. Viera prekonávajúca všetky prekážky na ceste ku Kristovi Mk 2,1-12 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPorazený #310 28.06-2009
14. Ohromná moc Spasiteľa Mk 5,1-20 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutieuzdravenie posadnutého v kraji Gadarénov démoni posadnutia #1339 25.09-2016
15. Zápas o duchovné uzdravenie Mat 15,21-28 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutie #194 05.10-2008
16. Cesta k uzdraveniu vierou Mat 9,27-31 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotadvaja slepci v Kafarnaum viera v Kristovu moc hľadanie Pána uzdravenie vierou #1296 03.07-2016
17. Slepec pri Jerichu a naša cesta od slepoty Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotaBartimeus Slepec pri Jerichu spasenie z viery samotnej opis našej slepoty #1093 29.03-2015
18. Ako Pán Ježiš otvára naše oči Jan 6,1-41 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotaObrátenie Duchovná slepota uzdravenie #819 21.07-2013
19. Slepý Bartimeus Mk 10,46-52 Evanjelium podľa MarkaUzdravenia > slepota Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota #500 10.04-2011
20. Slepý Bartimeus Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota H #290 31.05-2009
21. Cez veľké dôvodenie k veľkej viere Luk 7,1-10 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniastotníkov sluhastotník materializmus viera božstvo Krista poníženie sa moc Krista #1383 08.01-2017
22. Spasenie vierou v nevideného Krista Luk 7,1-10 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniastotníkov sluhaViera v Krista v nebi Stotníkov sluha #851 22.09-2013
23. Od viery v divotvorcu k viere v Syna Božieho Jan 4,34-54 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniasyn kráľovho úradníkaUzdravenie syna kráľovského úradníka viera, pravá a nepravá #1004 14.09-2014
24. Mnohé uzdravenia Mk 6,53-56 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaviaceréKristova dostupnosť pre hriešnika Uzdravenia #1058 11.01-2015
25. Trojité uzdravenie Mat 12,22-23 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaviacnásobnéUzdravenie slepého a nemého a posadnutého úplná skazenosť #1223 17.01-2016
26. Zbavenie sa duchovnej obmedzenosti Luk 13,10-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniažena s prehnutou chrbticouŽena s prehnutou chrbticou #912 16.02-2014
27. Či nemala byť zbavená tohto puta Lukáš 13,10-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniažena s prehnutou chrbticou #103 16.09-2007
28. Privedenie mŕtveho k životu Jan 11,1-45 evanjelium Zázraky Pána JežišavzkrieseniaLazárpovolanie znovuzrodenie moc Slova #1204 22.11-2015
29. Ježiš kriesi k duchovnému životu Luk 7,11-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišavzkrieseniasyn naimskej vdovyDuchovné kriesenie k životu Kristom Ako viem, že mám duchovný život #952 18.05-2014