BENNETT M. Richard
Betty Swinford
Charles Bridges
Ulrich Bäumer
J.C. Ryle
Peter Masters
Alec Taylor
Alec Taylor
Alec Taylor
Alec Taylor
Alec Taylor
Alec Taylor
Majka Stefanakova
Majka Stefanakova
Amy Le Feuvre
Michael R. Steedman
Benjamin A. Ramsbottom
Alec Taylor
BENNETT M. Richard
Robin Compston
Werner Gitt
Volkhard & Gerlinde Scheunemann
Éva Gaál, Gábor Draskóczy
Majka Stefanakova
Matthew Henry
Robert Murray M‘Cheyne
Vladimír Fajfr
John Blanchard
Alec Taylor
Kristína Royová
John Bunyan
John Charles Ryle
Viera Roháčková
Charles H. Spurgeon
Bolognesi Pietro
Viera Roháčková
René Pache
Sydna Massé
Martyn Lloyd-Jones
Martin Luther
Alec Taylor
Alec Taylor
Majka Stefanakova
Martin Luther
Vrúca a srdce hrejúca vianočná kázeň Martina Luthera patrí medzi klenoty reformácie. Luther bol známy obrovskou radosťou z narodenia Spasiteľa a na Vianoce to dával najavo. Kázeň bola preložená a upravená a mierne skrátená zborom Soli Deo Glória Žilina. Je vhodným darčekom našim blížnym.
Peter Masters
Márnosť márností prináša pred nás skúsenosť kráľa Šalamúna, ktorý experimentoval s každým predstaviteľným druhom potešenia a dospel k záveru, že život je nezmyselný a predvídateľný, pokiaľ ľudia nehľadajú a nenájdu Pána Boha a pokiaľ nespoznajú vo svojich životoch Jeho moc a vedenie.
Peter Masters
Ľudia, ktorí sú presvedčení o potrebe obrátenia sa ku Kristovi, často prežívajú ťažkosti pri Jeho hľadaní a nájdení ako Spasiteľa. Táto brožúrka odpovedá na desať problémov, s ktorými sa vážni hľadajúci stretávajú. Nie sú to otázky či pochybnosti o objektívnej viere ako takej, ale prekážky osobného príchodu ku Kristovi vierou. Mnohým hľadajúcim tieto rady pomohli.
Peter Masters
Na Západe ľudia nemali nikdy toľko poznatkov a skúseností vo vede a technológii, ako je tomu dnes. A predsa, nikdy sme o sebe a o tom, prečo myslíme a konáme tak, ako myslíme a konáme, nevedeli tak málo ako dnes. Približne od pätnástich až do takmer tridsiatich rokov života väčšina ľudí prežíva veľmi silné túžby po nezávislosti, ktoré sú niekedy sprevádzané veľkou podozrievavosťou voči všetkému naokolo a silnou náchylnosťou prestať veriť v Boha. Poznáme dôvod pre tieto roky nespokojnosti – roky vzbury? Biblická kniha Prísloví – prameň nadčasovej múdrosti – vysvetľuje boj, ktorý sa odohráva v mysli počas týchto rokov morálnej reakcie.
Peter Masters
Táto brožúrka je určená pre ľudí, ktorí chcú nájsť Pána. Jej autor ukazuje, že nájdenie Boha nie je nejaká nezrozumiteľná záležitosť, pretože existuje presne vymedzená cesta spasenia poskytnutá Bohom a zjavená v Biblii. Odpoveď na toto posolstvo (a len na toto posolstvo) vedie k obráteniu – veľkej zmene v našom vnútri, ktorá nás privádza k poznaniu živého Boha a do vzťahu s Ním. Touto odpoveďou je viera – čo však presne znamená uveriť? Na základe učenia kráľa Šalamúna v knihe Prísloví táto brožúrka ukazuje, aký druh viery nás privedie k nájdeniu Pána.
John Flavel
Článok od puritánskeho autora ukazuje na Kristovo dielo Prostredníka.
Peter Masters
Na základe Petrovej výzvy “… oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť“ nás brožúra krok za krokom oboznamuje s týmto vzácnym odevom a ukazuje, ako si ho máme prakticky obliekať. Pripomína nám aj veľké sľuby pre poslušných, ako i Božie varovanie pre pyšných. Táto brožúra nás pohne k požehnanému životu.
Peter Masters
Súčasná doba vykazuje rozsiahlu tendenciu pozývať ľudí k ľahkému rozhodnutiu sa pre Krista a predpokladať, že sa obrátili bez ohľadu na to,či je prítomné svedectvo o práci Ducha. Aby sme sa vyhli iluzórnym, povrchným obráteniam, musíme poznať skutočný charakter obrátenia a znaky, ktoré ho sprevádzajú. Táto brožúrka, ktorá vás prevedie znakmi autentického obrátenia, je určená rovnako tým, čo pochybujú o vlastnom spasení ,ako aj tým, čo slúžia ako duchovní poradcovia.
Peter Masters
Čo znamená plne Večera Pánova? V tejto brožúre je opísaných deväť cieľov Večere Pánovej, z ktorých každý predstavuje dôležitú duchovnú tému. Spolu nám poskytnú bohatý podklad na premýšľanie a modlitby pri Pánovom stole. Autor ponúka i ďalší plán pre rozjímanie a modlitby na základe Pavlových slov z 1. Korintským 11:23 – 33. Predkladá päť smerov, ktorými sa veriaci majú v duchovnom zmysle pozerať, aby poctili Pánove nariadenia. Čím viac oceníme ciele Večere, tým viac budeme poznať duchovné spoločenstvo a budeme pohnutí k úžasu, láske a chvále.
Peter Masters
Prečo Pán trvá na tom, aby sa dali pokrstiť všetci veriaci? V čom spočíva význam krstu? Čo ho robí takým dôležitým, aj keď nijako duchovne neprispieva k obráteniu? Cieľom tejto brožúrky je odpovedať na takéto otázky a ukázať, ako je krst užitočný pre pokrsteného kresťana, cirkev a svet. Takisto vysvetľuje štvorité obrazné posolstvo, ktoré Boh priradil krstu. Ďalej táto publikácia poukazuje na to, že biblický krst je iba pre veriacich a uskutočňuje sa ponorením. Tiež odpovedá na otázky, ktoré často zaznievajú v súvislosti s krstom nemluvniat.
Peter Masters
Charles H. Spurgeon
Peter Masters
Sú mnohí biblicky veriaci kresťania, ktorí sa do žiadnej skutočnej práce pre Pána nezapájajú. Verne sa zúčastňujú bohoslužieb a možno poskytujú aj dosť veľkorysú finančnú podporu, ale robia veľmi málo. Odzrkadľujeme verne zápal a aktivitu ranej cirkvi? Táto brožúrka sa zaoberá jednou z hlavných oblastí, v ktorých často značne zaostávame za štandardami Biblie.
Peter Masters
Autor odhaľuje ničivú a absurdnú stránku ateizmu.Vysvetľuje, akým spôsobom vedú militantní ateisti kampane. Nesmiernu krutosť ateizmu však môžeme dnes vidieť na prehlbujúcich sa problémoch modernej spoločnosti. Nájdete tu pohľad na ateizmus z Božej perspektívy spolu s usmernením, ako uniknúť pred jeho zhubnými následkami.
Peter Masters
Čo nás Biblia vyučuje o tom, aké hudobné nástroje môžu byť použité v uctievaní? Toto je horúca sporná otázka dneška. Tí, ktorí obhajujú neobmedzované použitie sólo-nástrojových vstupov a skupín sa opierajú na Starú zmluvu a hovoria, že Boh dovolil všetky druhy nástrojov a rozsiahle orchestre, aby prispievali ako majoritný hudobný prvok k uctievaniu. Dôvodia, že ak Boh je rovnaký včera, dnes i naveky, musí chcieť rovnaký druh uctievania dnes.
SDG Žilina
Katechizmus pre chlapcov a dievčatá je zostavený podľa baptistickej verzie známeho Westminsterského malého katechizmu. Je mapou, ktorá prevedie cez panorámu základných biblických doktrín. Je vhodný pre mladšie a staršie deti, ale i dospelých záujemcov o spoznanie kresťanského učenia. Pod jednotlivými odpoveďami sa nachádzajú niektoré vybrané odkazy z Biblie. Navyše, katechizmus je rozdelený do tematických okruhov.
2. Londýnske Baptistické vyznanie viery (1689) patrí medzi najvernejší súhrn Biblicej pravdy v podobe kréda kedy vytvorené v cirkvi. Ako ovocie viac ako milénia a pol zápasov o Biblickú pravdu a napísané zbožnými predkami vo viere sa stalo nadčasovým vyjadrením a obranou učenia pre Reformované baptistické zbory po celom svete. Nedá sa čítať rýchlo, lebo je tam komprimovaná a precízne a vyvážene podávaná biblická pravda. Tiež je dobré menej čítať a viac premýšľať s otvoreným Písmom v ruke a v modlitbe. Náročnosť jazyku spred 400 rokov je nevýhoda, avšak pre pokorného, pravdu milujúceho čitateľa to nebude neprekonateľná prekážka.
Soli Deo Gloria Žilina
Evanjelizačný leták (formát A6) predostiera evanjelium, ktoré je založené na skutočnostiach až tak veľkých ako vzkriesenie či vyliatie Svätého Ducha, mocné priviesť nás skrze Kristovu smrť k pokoju s Bohom a zmeniť ľudské životy. Ukazuje tiež ako prichádza viera a pokánie a pozýva počúvať Božie Slovo. Ak máte záujem rozdávať tieto letáky, radi (podľa aktuálnych možností) vám ich pošleme.
Albert N. Martin
Známa evanjelizačná brožúra, ktorá v zahraničí poslúžila mnohým. Leták je vhodný tam, kde je nejaké náboženské poňatie kresťanstva, ale formalita, mŕtvota a neposvätený život prezrádza najvážnejší problém.
SDG Žilina
V histórii Pánovej cirkvi vzniklo mnoho katechizmov, mnohé veľmi osožné a Biblicky pravoverné. Heidelbergerský katechizmus je jedným z nich. Je to katechizmus, ktorý napísal mladý vrúci muž vo viere - Zacharias Ursinus, profesor na Heidelberg University, a Caspar Olevianus, dvorný kazateľ zbožného Frederika III. počas Reformácie pre potreby Božieho ľudu. Katechizmus je nesmierne povzbudivý a občerstvujúci dušu.
SDG Žilina
Majú zbory mať pravidelné modlitebné stretnutia s cieľom prosenia za potreby zboru? Je na to biblický mandát, alebo to ostáva v rovine subjektívneho názoru? Dokument prechádza jednotlivé argumenty a predkladá praktické rady.
Jim McCarthy
Ako katolík som si kládol otázky vám predkladá dôležité otázky, ktoré je na mieste zvážiť. Zároveň tým, že ponúka odpovede priamo zo Svätých Písem, vysvetľuje, ako môžete mať blízky vzťah s Bohom a poznať Jeho plán pre vás.
Peter Masters
Kristus naplánoval „domov“ alebo rodinu pre svoj ľud, ktorá je na týchto stránkach opísaná ako dielo Božej geniálnosti. Toto je veľkolepá téma, ktorá je životne dôležitá pre náš duchovný rast a požehnanie, a tiež pre našu službu Spasiteľovi. Táto knižka odpovedá na mnohé otázky o cirkevných zboroch a členstve v týchto zboroch tak, ako sa vyskytujú v novozmluvných časoch. Hneď po chodení s Kristom a spoznávaní doktrín viery, členstvo v dobrom cirkevnom zbore má mocný formujúci vplyv na život veriaceho.
Don Whitney
Aké požehnanie je mať vždy so sebou Božie Slovo, priamo v našej mysli! Kedykoľvek ho môžeme použiť pre našu obranu, potešenie, na svedectvo. A kedykoľvek Duch Svätý môže prísť a mocne nám aplikovať Jeho pravdy. Táto brožúrka povzbudí a ukáže ako sa učiť naspamäť z Božieho Slova.
Peter Masters
Keď kresťan neuplatňuje biblické hospodárenie, prichádza o množstvo duchovného požehnania. Autor sa snaží pomôcť kresťanom vstúpiť do plnosti požehnania, ktoré pramení z toho, že sa naplno odovzdáme Pánovi. Každé tvrdenie je založené na Písmach. Nájdete tu aj odpovede na všetky najdôležitejšie otázky týkajúce sa desiatkov.
Soli Deo Gloria Žilina
Evanjelizačný leták (formát A6) predostiera evanjelium, ktoré je založené na skutočnostiach až tak veľkých ako vzkriesenie či vyliatie Svätého Ducha, mocné priviesť nás skrze Kristovu smrť k pokoju s Bohom a zmeniť ľudské životy. Ukazuje tiež ako prichádza viera a pokánie a pozýva počúvať Božie Slovo. Ak máte záujem rozdávať tieto letáky, radi (podľa aktuálnych možností) vám ich pošleme.
Alec Taylor
Biblia na svojich stranách obsahuje stovky vzácnych prísľubov alebo zasľúbení, ale od samotného začiatku čítame o prísľube Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Želáme si zamerať vašu pozornosť na tento prísľub a ukázať jeho dôležitosť. Táto brožúrka je určená na to, aby vás počas jedného mesiaca povzbudzovala každý deň čítať si časti Biblie. Brožúra je vhodná ako prvotný prehľad učenia Biblie o Spasiteľovi veľmi jednoduchým jazykom. Je vhodným darčekom pre neveriacich záujemcov o kresťanskú vieru. V prípade záujmu pre vašich blížnych alebo vaše spoločenstvo, kontaktujte náš zbor.
Alec Taylor
31 na dátum neviazaných čítaní z Biblie, ktoré pútavo cez vlastné čítanie si vybraných statí z Biblie s krátkymi poznámkami predstavia osobu a dielo Pána Ježiša Krista. Brožúra je vhodná na použitie ako leták, ale je tiež vhodným darčekom pre neveriacich záujemcov o kresťanskú vieru. V prípade záujmu pre vašich blížnych alebo vaše spoločenstvo, kontaktujte náš zbor.
Don Kistler
Čo je na puritánoch také, čo presahuje karikatúry revizionistických historikov a fascinuje ďalšie generácie čitateľov a obdivovateľov? Don Kistler vo svojej brožúre podáva dôvody, ktoré by mali povzbudiť aj iných, aby ich čítali. Ukazuje, že puritáni, podobne ako hrdinovia zo Židom 11, boli ľuďmi, „ktorých svet nebol hoden.“
Robert Sheehan
Kniha poukazuje na učenie Biblie, že Boh sa rozhodol vyvoliť si svoj ľud. Zároveň však jasne ukazuje, že človek je zodpovedný za to, aby sa rozhodol slúžiť Bohu. Kniha vám pomôže bližšie porozumieť týmto dvom veľkým pravdám. Prinúti vás, aby ste sa zamysleli nad tým, čomu veríte a prečo.
Stanislav Kaczmarczyk
V knihe je predstavená Kristína Royová pútavým, stručným a poučným spôsobom v kontexte doby, v ktorej si ju Pán Boh mocne použil v našom národe. Kniha vykresľuje, ako si Pán Boh vie použiť človeka, ktorý sa mu vydá.
Peter Masters
Na stránkach tejto brožúry nájdete odpovede na desať najbežnejších argumentov, ktoré sa zvyknú uvádzať na obhajobu spolupráce so skupinami, ktoré popierajú základné biblické pravdy, ak ide napríklad o spoluprácu pri evanjelizácii.
Alec Taylor
Dokument (formát A5) stručne ukazuje z Písma hlavné dôvody prečo máme veriť, že Boh je Trojjediný. Leták nádherne, stručne a jasne z Písma ukazuje na učenie o Trojici a je vhodný aj pre evanjelizačné použitie medzi tými, čo popierajú túto vitálne dôležitú doktrínu.
SDG Žilina
Spevník Hymny a piesne pre chlapcov a dievčatá je výber niekoľko desiatok piesní vhodných pre vedenie najmenších detí k úctievaniu. Spevník je vhodný pre detské besiedky či rodinné stíšenia. Svojím obsahom reflektuje zborový spevník. Je dostupná i verzia na tlač. Spevník obsahuje výber piesní, ktoré možno deti učiť už od útleho veku. Sú tu najjednoduchšie refrény, krátke detské piesne, ako aj verše jednoduchých hymnických piesní. Pravidelným používaním spevníka sa deti (1) rýchlo naučia piesne, ktoré ich budú nabádať úctivo predstupovať pred Pána Boha, (2) naučia dôležité biblické pravdy na celý svoj život a (3) porozumejú viac uctievaniu vo svojom cirkevnom zbore. Spevník je tematicky členený a ľahko sa v ňom orientuje cez PDF záložky v súbore.
Barbara K. Mouser
Je Debora precedensom pre ženské vodcovstvo v cirkvi? Článok si kladie za cieľ preskúmať túto otázku.
Benjamin Keach
Historický dokument (kapitola prebraná z knihy od Petera Mastersa) vykresľuje, ako vážne naši predkovia brali biblický príkaz pripojiť sa k zboru po obrátení a za aké požehnanie a privilégium to pokladali. Kiež Pán vzbudí ducha takejto lásky a oddania sa Pánovi i dnes.
SDG Žilina
V posledných rokoch sa s postupným objavovaním doktrín známych ako 5 bodov kalvinizmu rozšírila predstava, že reformovaný baptista je kresťan, čo verí na krst veriacich (po obrátení ponorením) a verí v 5 bodov kalvinizmu (kalvinistickú soterilógiu). Cieľom krátkeho príspevku je zbežne načrtnúť v dôrazoch, že byť reformovaným baptistom zahŕňa v sebe byť ďaleko viac.
John Fletcher
Historický dokument (kapitola prebraná z knihy od Petera Mastersa) vykresľuje, ako vážne naši predkovia brali biblický príkaz pripojiť sa k zboru po obrátení a za aké požehnanie a privilégium to pokladali. Kiež Pán vzbudí ducha takejto lásky a oddania sa Pánovi i dnes.
Alec Taylor
Krátky dokument stručne približuje otázku uctievania v piesňach. Neodpovedá zďaleka na všetky otázky ale približuje niektoré dôležité otázky typu, na čom záleží, prečo by sme mali spievať hymny, aká atmosféra má byť v uctievaní v zbore a pod.
John Flavel
Článok formou otázok a odpovedí pomáha vidieť, ako zobrať lepší úžitok z počúvania Božieho Slova na zhromaždení.
Peter Jeffery
Je možné byť kresťanom, a pritom nedoceniť, aké je to nádherné. Brožúrka chce pomôcť plnšie porozumieť tomu, čo pre nás Boh vykonal, keď nás zachránil. Je vhodná pre osobné štúdium s rozjímaním, tiež pre spoločné biblické štúdia, či ako prehľadná osnova pre tematické kázania.
Robert Murray M‘Cheyne
Známy a obľúbený kalendár na prečítanie Biblie za celý rok, SZ-1x a NZ-2x a Žalmy-2x. Je vhodný aj pre rodiny - rodinné stíšenia.
Jonathan Edwards
Branislav Mičieta
Mnohí sa úprimne pýtajú, prečo by sme sa mali štvrté Božie prikázanie vzťahovať na Deň Pánov? Tento článok ukazuje, na základe čoho trváme na tom, že vyjadrením Sabatu je po vzkriesení Deň Pánov a nie SZ Sobota. Članok odpovedá Biblicky i historicky formou listu, a odpovedá na časté advetistické námietky.
Branislav Mičieta
Je Biblicky opodstatnené, Krista vyvyšujúce a správne pozvať ľudí dopredu cez uličku „prijať Ježiša“? Článok opisuje dôvody zástancov tejto metódy, odkrýva často nepovedané záležitosti v pozadí, a reaguje na ne. S obsahom článku by sa mal oboznámiť každý milovník Božieho Slova, ktorý túto metódu zvažuje použiť alebo používa.
Jonathan Edwards
J.C. Ryle
Charles Haddon Spurgeon
Úryvok z knihy od Charlesa Haddona Spurgeona - Kázne o ženách v Biblii.
Loraine Boettner
Ako je človek spasený? Je to cez kombinované úsilie človeka a Boha alebo platí, že spasenie je celé Hospodinove? Čo učí o tom Arminiánizmus a čo Kalvinizmus? Článok je písaný stručne pomocou porovnávacej tabuľky.
John MacArthur
Puritán Thomas Vicent vo svojej knižke Opravdivá kresťanská láska ku Kristovi, ktorý sa nevidí predkladá deväť pokynov, ktoré privedú k vytúženému cieľu.
BENNETT M. Richard
Slomski Peter
Vyhlásenie The Trinity Foundation prijaté na Konferencii o kresťanstve a rímskom katolicizme usporiadanej v meste Erwin, Tennessee od 8. do 10. októbra 1998.
Deklarácia pripomína a aplikuje v kontexte súčasných dní päť reformačných pilierov - Sola Scriptura (jedine Písmo), Sola fide (jedine vierou), Sola gratia (jedine milosťou), Solus Christus (jedine Kristus), Soli Deo gloria (jedine Bohu patrí sláva) - ktoré mnohí evanjelikáli opúšťajú.