Stanislav Kaczmarczyk
V knihe je predstavená Kristína Royová pútavým, stručným a poučným spôsobom v kontexte doby, v ktorej si ju Pán Boh mocne použil v našom národe. Kniha vykresľuje, ako si Pán Boh vie použiť človeka, ktorý sa mu vydá.
Deklarácia pripomína a aplikuje v kontexte súčasných dní päť reformačných pilierov - Sola Scriptura (jedine Písmo), Sola fide (jedine vierou), Sola gratia (jedine milosťou), Solus Christus (jedine Kristus), Soli Deo gloria (jedine Bohu patrí sláva) - ktoré mnohí evanjelikáli opúšťajú.
Vyhlásenie The Trinity Foundation prijaté na Konferencii o kresťanstve a rímskom katolicizme usporiadanej v meste Erwin, Tennessee od 8. do 10. októbra 1998.
SDG Žilina
Katechizmus pre chlapcov a dievčatá je zostavený podľa baptistickej verzie známeho Westminsterského malého katechizmu. Je mapou, ktorá prevedie cez panorámu základných biblických doktrín. Je vhodný pre mladšie a staršie deti, ale i dospelých záujemcov o spoznanie kresťanského učenia. Pod jednotlivými odpoveďami sa nachádzajú niektoré vybrané odkazy z Biblie. Navyše, katechizmus je rozdelený do tematických okruhov.
SDG Žilina
V histórii Pánovej cirkvi vzniklo mnoho katechizmov, mnohé veľmi osožné a Biblicky pravoverné. Heidelbergerský katechizmus je jedným z nich. Je to katechizmus, ktorý napísal mladý vrúci muž vo viere - Zacharias Ursinus, profesor na Heidelberg University, a Caspar Olevianus, dvorný kazateľ zbožného Frederika III. počas Reformácie pre potreby Božieho ľudu. Katechizmus je nesmierne povzbudivý a občerstvujúci dušu.
2. Londýnske Baptistické vyznanie viery (1689) patrí medzi najvernejší súhrn Biblicej pravdy v podobe kréda kedy vytvorené v cirkvi. Ako ovocie viac ako milénia a pol zápasov o Biblickú pravdu a napísané zbožnými predkami vo viere sa stalo nadčasovým vyjadrením a obranou učenia pre Reformované baptistické zbory po celom svete. Nedá sa čítať rýchlo, lebo je tam komprimovaná a precízne a vyvážene podávaná biblická pravda. Tiež je dobré menej čítať a viac premýšľať s otvoreným Písmom v ruke a v modlitbe. Náročnosť jazyku spred 400 rokov je nevýhoda, avšak pre pokorného, pravdu milujúceho čitateľa to nebude neprekonateľná prekážka.
Don Kistler
Čo je na puritánoch také, čo presahuje karikatúry revizionistických historikov a fascinuje ďalšie generácie čitateľov a obdivovateľov? Don Kistler vo svojej brožúre podáva dôvody, ktoré by mali povzbudiť aj iných, aby ich čítali. Ukazuje, že puritáni, podobne ako hrdinovia zo Židom 11, boli ľuďmi, „ktorých svet nebol hoden.“
John Fletcher
Historický dokument (kapitola prebraná z knihy od Petera Mastersa) vykresľuje, ako vážne naši predkovia brali biblický príkaz pripojiť sa k zboru po obrátení a za aké požehnanie a privilégium to pokladali. Kiež Pán vzbudí ducha takejto lásky a oddania sa Pánovi i dnes.
Benjamin Keach
Historický dokument (kapitola prebraná z knihy od Petera Mastersa) vykresľuje, ako vážne naši predkovia brali biblický príkaz pripojiť sa k zboru po obrátení a za aké požehnanie a privilégium to pokladali. Kiež Pán vzbudí ducha takejto lásky a oddania sa Pánovi i dnes.