Peter Masters
Kristus naplánoval „domov“ alebo rodinu pre svoj ľud, ktorá je na týchto stránkach opísaná ako dielo Božej geniálnosti. Toto je veľkolepá téma, ktorá je životne dôležitá pre náš duchovný rast a požehnanie, a tiež pre našu službu Spasiteľovi. Táto knižka odpovedá na mnohé otázky o cirkevných zboroch a členstve v týchto zboroch tak, ako sa vyskytujú v novozmluvných časoch. Hneď po chodení s Kristom a spoznávaní doktrín viery, členstvo v dobrom cirkevnom zbore má mocný formujúci vplyv na život veriaceho.
Branislav Mičieta
Je Biblicky opodstatnené, Krista vyvyšujúce a správne pozvať ľudí dopredu cez uličku „prijať Ježiša“? Článok opisuje dôvody zástancov tejto metódy, odkrýva často nepovedané záležitosti v pozadí, a reaguje na ne. S obsahom článku by sa mal oboznámiť každý milovník Božieho Slova, ktorý túto metódu zvažuje použiť alebo používa.
SDG Žilina
Majú zbory mať pravidelné modlitebné stretnutia s cieľom prosenia za potreby zboru? Je na to biblický mandát, alebo to ostáva v rovine subjektívneho názoru? Dokument prechádza jednotlivé argumenty a predkladá praktické rady.
Barbara K. Mouser
Je Debora precedensom pre ženské vodcovstvo v cirkvi? Článok si kladie za cieľ preskúmať túto otázku.