Peter Masters
Branislav Mičieta
Mnohí sa úprimne pýtajú, prečo by sme sa mali štvrté Božie prikázanie vzťahovať na Deň Pánov? Tento článok ukazuje, na základe čoho trváme na tom, že vyjadrením Sabatu je po vzkriesení Deň Pánov a nie SZ Sobota. Članok odpovedá Biblicky i historicky formou listu, a odpovedá na časté advetistické námietky.
Peter Masters
Prečo Pán trvá na tom, aby sa dali pokrstiť všetci veriaci? V čom spočíva význam krstu? Čo ho robí takým dôležitým, aj keď nijako duchovne neprispieva k obráteniu? Cieľom tejto brožúrky je odpovedať na takéto otázky a ukázať, ako je krst užitočný pre pokrsteného kresťana, cirkev a svet. Takisto vysvetľuje štvorité obrazné posolstvo, ktoré Boh priradil krstu. Ďalej táto publikácia poukazuje na to, že biblický krst je iba pre veriacich a uskutočňuje sa ponorením. Tiež odpovedá na otázky, ktoré často zaznievajú v súvislosti s krstom nemluvniat.
Peter Masters
Čo znamená plne Večera Pánova? V tejto brožúre je opísaných deväť cieľov Večere Pánovej, z ktorých každý predstavuje dôležitú duchovnú tému. Spolu nám poskytnú bohatý podklad na premýšľanie a modlitby pri Pánovom stole. Autor ponúka i ďalší plán pre rozjímanie a modlitby na základe Pavlových slov z 1. Korintským 11:23 – 33. Predkladá päť smerov, ktorými sa veriaci majú v duchovnom zmysle pozerať, aby poctili Pánove nariadenia. Čím viac oceníme ciele Večere, tým viac budeme poznať duchovné spoločenstvo a budeme pohnutí k úžasu, láske a chvále.
BENNETT M. Richard
Slomski Peter
SDG Žilina
Spevník Hymny a piesne pre chlapcov a dievčatá je výber niekoľko desiatok piesní vhodných pre vedenie najmenších detí k úctievaniu. Spevník je vhodný pre detské besiedky či rodinné stíšenia. Svojím obsahom reflektuje zborový spevník. Je dostupná i verzia na tlač. Spevník obsahuje výber piesní, ktoré možno deti učiť už od útleho veku. Sú tu najjednoduchšie refrény, krátke detské piesne, ako aj verše jednoduchých hymnických piesní. Pravidelným používaním spevníka sa deti (1) rýchlo naučia piesne, ktoré ich budú nabádať úctivo predstupovať pred Pána Boha, (2) naučia dôležité biblické pravdy na celý svoj život a (3) porozumejú viac uctievaniu vo svojom cirkevnom zbore. Spevník je tematicky členený a ľahko sa v ňom orientuje cez PDF záložky v súbore.
John Flavel
Článok formou otázok a odpovedí pomáha vidieť, ako zobrať lepší úžitok z počúvania Božieho Slova na zhromaždení.
Alec Taylor
Krátky dokument stručne približuje otázku uctievania v piesňach. Neodpovedá zďaleka na všetky otázky ale približuje niektoré dôležité otázky typu, na čom záleží, prečo by sme mali spievať hymny, aká atmosféra má byť v uctievaní v zbore a pod.
J.C. Ryle
Peter Masters
Čo nás Biblia vyučuje o tom, aké hudobné nástroje môžu byť použité v uctievaní? Toto je horúca sporná otázka dneška. Tí, ktorí obhajujú neobmedzované použitie sólo-nástrojových vstupov a skupín sa opierajú na Starú zmluvu a hovoria, že Boh dovolil všetky druhy nástrojov a rozsiahle orchestre, aby prispievali ako majoritný hudobný prvok k uctievaniu. Dôvodia, že ak Boh je rovnaký včera, dnes i naveky, musí chcieť rovnaký druh uctievania dnes.