Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
26.07.2015
10:00 Žilina
Modlitba o posvätenie a sľub o posvätení
1Tes 5,23-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 89
Jan 17
Ef 3,14-22
Fili 1,8-11
1Tes 5,11-24
Kázeň
Pavol po daní inštrukcií pre posvätenie v životoch Tesaloničanov nekončí. Prináša modlitbu za posvätenie, v ktorej vyjadruje veľa o posvätení, čo sa môžeme učiť. V modlitbe sa modlí za celkové posvätenie, ducha a duše a tela. (i) Ak človek má len dve zložky, prečo uvádza duch, duša a telo? (ii) Čo sa však môžeme učiť z tejto modlitby o našom posvätení? (I) Ako má vyzerať posvätenie, za ktoré sa modlíme. (1) Posvätenie vo všetkých častiach našej bytosti a všetkých funkciách a zodpovednostiach. (2) Posvätenie až na úrovni bezúhonnosti, aspoň ako túžba a cieľ. (3) Posvätenie postupne rastúce až do konca. (II) Ako k tomuto posväteniu prísť? (1) Modlitba je vsadená po inštrukciách pre veriacich. Nesmú sa obísť inštrukcie z Božieho Slova. Tie sa musíme všetky 100% oddať konať. My konáme posvätenie. (2) Inštrukcie samotné však nestačia. Je potrebná závislosť na 100% na Pánovi pre zdroje a ovocie. Boh koná posvätenie. Pozn.: rozdiel s ospravedlnením, kde my nič nekonáme. (3) Posvätenie je postupné, a preto treba trpezlivo pokračovať v ňom dokonca. (3) Božia vernosť však zaručuje posvätenie. (C) Aplikácie: (1) Modlime sa o posvätenie a pracujme preň. (2) Chváľme Pána, že sme s Ním v pokoji pri posväcovaní sa. (3) Chváľme Pána za Jeho vernosť, že to s nami nevzdá, ale dokoná, čo začal.
Listy Tesalonickým

Základná anatómia človeka