Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
29.01.2017
10:30 Žilina
Akú odpoveď Boha vyžaduje hriech
Gen 3,1-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Boh večný a nekonečný
Žalm 37
V blízkom spoločenstve s Tebou
Luk 17,22-37
Život z lásky celý
Zj 20,11 - 21,8
Kázeň
Na prvý pohľad z tejto kapitoly ako aj z nášho života sa môže zdať, že hriech nie je príliš vážny v Božích očiach. Predsa len, viac ako časnosť prichádza s prvým a každým ďalším hriechom a viac než individuálne prekliatie ako Božia odpoveď na hriech. Text tu síce v puku, ale zvyšok Písma v rozvinutí silne zdôrazňujú ohavnosť hriechu od počiatku Písma až po jeho koniec. Ako ohavný vidí náš hriech Boh teda budeme skúmať z Božích odpovedí naň. (I) BOH HĽADÍ ZBLÍZKA NA KAŽDÝ HRIECH, KTORÝ KONÁME, A ZVYKNE NA ZEMI POSIELAŤ JEDNOTLIVCOM ČASNÉ VAROVNÉ ZNAMENIA CEZ SVEDOMIE A ŤAŽKOSTI. (1) Boh je všade tam, kde páchame hriech, bez ohľadu na to, či je malý, alebo veľký, skrytý alebo otvorený. Hľadel, ako ho páchal Adam s Evou, rovnako Kain, Achan, Abimelech, Dávid, a vidí každého z nás, pretože nás stvoril a pretože ho to popudzuje. (2) Iba blázon myslí, že Boh nevidí alebo sa nezaujíma, že sa bude tváriť, že nevidí, že zmení svoje zákony, že prižmúri oči, že bude hľadieť na osobu. (3) Ani v jednom prípade Boh nenecháva hriech nepovšimnutý a pripomína nám ho cez zaťažené svedomia zvnútra alebo cez dopustenie prozreteľných ťažkostí zvonka (napr. nemocí, rozbitých vzťahov, prozreteľných strát zamestnaní či v rodine a pod.) priamo spojených s ním (nie všetky prozreteľne ťažkosti sú spojené s hriechom, ale ak sa nám cez ne pripomenie nevyznaný konkrétny hriech, vtedy sú aspoň z časti, ak nie úplne). (4) Toto varovanie posiela (A) individuálne neveriacim, ktorí (a) buď ho obrátia na pokánie, alebo (b) sa viac zatvrdia proti Bohu, alebo (B) individuálne veriacim, (a) ktorí sa dostanú pod otcovskú disciplínu, stratia istotu spásy, až kým neurobia pokánie alebo (b) ktorí budú vzatí z tohto sveta predtým, než bude neskoro, aby nerobili viac hanbu Bohu. Hriech však často neponechá bez povšimnutia. APLIKÁCIA: Nech sa veriaci (i) nesnaží presvedčiť Boha, že hriech nie je hriechom, (ii) nesnaží skrývať svoj hriech, (iii) nesnaží ignorovať hriech. Toto nepomôže. (5) Toto individuálne utrpenie, ktoré je niekedy považované za „peklo na zemi“, len zlomkovo naznačuje, aký zlý musí hriech byť, lebo je to ďaleko od utrpení v pekle. Toto utrpenie však nijako neberie vinu z hriechu, ale len do istej miery varuje pred horším utrpením. (II) BOH POSIELA NA MNOŽIACI SA HRIECH ČASNÉ SÚDY, KTORÉ PREDČASNE A NIEKEDY KATASTROFÁLNE ŠOKUJÚCO BERÚ NÁRODY ZO SVETA A DÁVAJÚ POCÍTIŤ PREDZVESŤ POSLEDNÉHO SÚDU. (1) Potopa, Sodoma a Gomora, súd nad Kanaánom, Izraelom, Júdom, pohanskými národmi sveta celou históriou, Jeruzalemom sú takýmito úkazmi Božej odpovede na hriech. (2) Za to, že história nie je neustály súd, ale skôr udalosti, vďačíme Božej zhovievavosti. (3) Tieto súdy zahŕňajú kompletnú alebo čiastočnú záhubu národov, ničenia katastrofami, chorobami, frustráciou a pod., ako aj neraz postihujú aj prírodu.(4) Toto nám predzvestuje ďaleko horší súd ohňom na konci sveta, ktorému nikto neunikne, keď sa vráti Pán Ježiš. (5) Tieto súdy stále finálne neriešia hriech, ale sú silným varovaním pre ľudstvo, ako Boh musí s odporom hľadieť na hriech, keď sem tam to len dočasne takto ukáže. (6) Hriech musí byť veľmi hriešny, keď je schopný vyhubiť zem od jej obyvateľov, ba dokonca i prírodu. (III) BOH PRIVÁDZA OSOBNE KAŽDÝ HRIECH ČLOVEKA SPOLU S NÍM K POSLEDNÉMU SÚDU. (1) Tak to osvedčujú Písma Starej i Novej zmluvy. (2) Nikto tomuto dňu neunikne. Boh tam človeka privedie, hoc bol dlho mŕtvy v hrobe, keď ho vzkriesi k tomu dňu a jeho dušu povolá z pekla. (3) Každý jeden hriech tam bude zmieňovaný a súdený s večnými dôsledkami, pričom odplata za jeden hriech je večná smrť a nemožnosť vstúpiť do neba. (4) Čo potom tisíce hriechov? Ako musia byť Bohu odporné, keď ich predvolá na súd a spomenie na odsúdenie jednotlivca? (IV) VEČNÉ ZATRATENIE TELA I DUŠE V PEKLE JE ADEKVÁTNE VYJADRENIE BOŽIEHO POSTOJA K HRIECHU. (1) Tak osvedčujú Písma, že peklo je večné. (2) Je večné, lebo hriech je vykonaný voči nekonečne svätému Bohu, hoci úrovne utrpenia sa môžu líšiť. (3) Časne utrpenia v prvých dvoch bodoch nie sú náhradou za peklo. Tie sú viac menej len časnými varovaniami pred peklom. (4) Boh ani nikto v pekle nepovie, že je to pre neho neadekvátne, keď uvidí, aký je Boh svätý. Budú súhlasiť s peklom pre seba, ale aj zúfalo kričať. (5) Náš hriech musí byť hrozivý v Božích očiach, keď vysluhuje takúto večnú existenciu. (V) BOH OTEC NECHÁVA ZOMRIEŤ SVOJHO JEDINÉHO SYNA PRE HRIECH, LEBO NIČ MENŠIE SA NEDÁ PRE ZMIERENIE NÁŠHO HRIECHU VYKONAŤ. (1) Kto bol súdený pre hriech? Večný Boží Syn, najkrajší, najdrahší, najlepší, najviac Otcom milovaný. Nič menšie by nepomohlo. (2) Hriech Ho v istom zmysle vytrhol z lona Otcovho, pripäl na kríž, odvrátil od Neho tvár Otca, ktorý lial plný kalich hnevu v hodinách agónie. Takto Boh odsúdil hriech v tele Spasiteľa. (3) Hriech musí byť hrozne odporný, keď toto znamená pre Syna Božieho. (VI) BOH VŠETKY TIETO KONANIA PROTI HRIECHU NEROBÍ NEOPRÁVNENE A PREHNANE, ALE UKAZUJE PRI NICH MNOHÚ ZDRŽANLIVOSŤ, VŠEOBECNÚ MILOSŤ A NEMÁ ZÁĽUBU V ZÁHUBE BEZBOŽNÍKA. (1) Boha neteší konať takéto súdy za hriech. (2) Jeho spravodlivosť to vyžaduje. (3) Hoci zhovieva a volá k pokániu, predsa by konal neférovo, ak by tak, ako odpovedá, neodpovedal na náš hriech. (4) Netrestá nás krutý a neľútostný Boh. Hriech preto musí byť veľmi odporný. APLIKÁCIA: (1) Hľaďme na hriech Božími očami. (i) Viďme ho v životoch jednotlivcov, v svedomiach i dočasných bôľoch. (ii) Viďme ho pri minulých i budúcich súdoch na ľudstve. (iii) Viďme ho ako odsudzuje milióny ľudí jedného za druhým pred Božím súdom pred vstupom do hrozivej večnosti. (iv) Viďme ho, ako celú večnosť drží nešťastníkov v záhube. (v) Viďme ho, ako je zmierovaný za veriacich Kristovým utrpením. (2) Odpovedzme na hriech adekvátne. (i) Priznajme osobne pri nás hriech a súhlasme s Bohom, aký je hriech odporný. (ii) Žiaľme nad hriechom s odporom k sebe. (iii) Utekajme ku Kristovi pokorne prijať zmierenie z tak ohavných hriechov, ktoré máme. On je dostatočný Spasiteľ z nich, je naša jediná a posledná nádej.
Genesis

Genesis > Hriech