Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
02.04.2017
18:00 Žilina
Najdôležitejšie povolanie – zostávať v Ježišovi
Jan 15,1-10

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 65
Tebe chvála, Pane, patrí
Jan 15,1-11
Kázeň Jan 15,1-10
Pán Ježiš oslovuje svojich učeníkov cez metaforu o vínnom pni (Pán Ježiš), vinohradníkovi (Boh Otec) a ratolestiach (učeníci). Volá ich k najdôležitejšiemu povolaniu. (I) ČO JE NAJVÄČŠIE POVOLANIE PRE UČENÍKA? (A) Zostávať v Ježišovi. (B) Presne tak ako letorast na viniči. (C) Zostávať jedine v Ježišovi. (II) ČO TO ZNAMENÁ ZOSTÁVAŤ V JEŽIŠOVI? (A) Negatívne: (1) Neznamená to fyzický druh spojenia s Kristom. Čochvíľa odíde do nebies. (2) Neznamená to panteistické či mystické spojenie, kde by sa rozplynula naša identita v Ňom. Očividne letorasty sú brané ako tí, čo sú zodpovední a rozdielni od viniču, hoci sú s ním spojení. (3) Na druhej strane, nejde len o spomienkové spojenie, ale niečo ďaleko viac. (B) Pozitívne zahŕňa: (1) Napojenie duchovne vierou na Krista tak, že vo všetkom, čo sme a máme, sme plne závislí na tom, čo dáva Kristus ako vinič. Vrátane prospechov spasenia, ktoré prichádzajú vierou, ako aj pomoc v posvätení, kde On nám dáva chcenie a činenie pre záľubu. (2) Zjednotenie s Kristom podľa Jeho zámeru. Kapitulácia svojím zámerom pre vykonávanie zámeru nesenia ovocia podľa Krista. (3) Čerpanie z Krista cez Ducha Svätého použitím prostriedkov milosti, živín pre náš duchovný život. (4) Zostávanie vo vzťahu lásky od Krista k nám a od nás ku Kristovi. (5) Ostríhanie Božieho Slova. (III) ČO Z TOHTO ZOSTÁVANIA PLYNIE? (1) Ovocie na Božiu slávu. (2) Skúsenostné vedomie Krista v našom živote. (3) Posvätenie ako duchovný rast v čistote. (4) Trvalé zostávanie v Kristovi. Nie dočasné, čo je znak neobrátených. ZÁVER: (1) Tí, ktorí nikdy neboli spojení s Kristom, nech k Nemu prídu, lebo je to lepší život nad všetko ostatné. (2) Tí, ktorí boli zjednotení s Kristom, nech zostávajú ďalej v Ňom. (3) Vyznávači, ktorí vysychajú, nech sa vrátia k prvotnej láske a uplatňovaniu viery, ktorá niesla ovocie a dobré skutky. Inak môžu odpadnúť a naveky zahynúť.
Podobenstvá > Vinič