Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
30.04.2017
10:30 Žilina
Adam a Kristus
Gen 3,1-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 72
1Kor 15,20-58
Rim 5,12-21
Ó, Jezu hriechy svoje
Kázeň Rim 5,14
Postava Adama je tu zamýšľaná ako niečo viac ako len to, čo by sme videli na prvý pohľad. Pavol hovorí, že je typom Krista, ktorý k Nemu bude mať jedinečný vzťah. Kristus je nazvaný tiež druhý a posledný Adam. Toto spojenie medzi Adamom a Kristom nie je alegorické (text v tretej kapitole nie je písaný alegorickým štýlom), ani len ilustratívne, ani to nie je podobenstvo alebo analógia. Toto spojenie je typologické. Adam je tu typom (slovo obraz nie je jasný preklad), čo znamená, že a) v postave Adama je Bohom daný zámer predpovedať Krista (teda je to druh proroctva), b) sú tam podobnosti s Kristom a c) sú rozdielnosti medzi Adamom a Kristom. Takže kedykoľvek v Genesis 3 pozeráme na Adama so všetkou biedou, čo má a ktorú prináša na nás, Duch Svätý zamýšľal, aby sme videli cez neho predpovedaného Mesiáša, ktorý je v niečom ako Adam, a predsa neporovnateľne lepší ako Adam. Takže ako pozeráme na Adama a jeho zlyhania vo funkciách, v ktorých stojí, Duch Svätý nám predpovedá druhého Adama, ktorý v týchto funkciách urobí niečo prekvapujúco úžasné. V čom je teda Adam typom Krista a ako? (Toto nebude vyčerpávajúci zoznam.) (1) Obaja sú synovia Boží, a predsa s veľkými rozdielnosťami a rozdielnymi kapacitami. Adam je syn Boží, lebo bol stvorený Bohom, a predsa syn neposlušný a zblúdený po páde. Kristus je večný Syn Boží, bez počiatku, večne s Otcom, nestvorený, ľúbený Otcom a mocný nám pomôcť. Ku ktorému sa obrátime o pomoc? (2) Obaja sú vládcovia Zeme, a predsa Adam stráca schopnosť ctiaco Boha vládnuť a spravovať zem, zatiaľ čo Kristus má vládu a správu nad zemou a podrobuje si všetkých svojich nepriateľov, vrátane diabla a smrti. A to robí aj pre veriacich, obnovuje ich miesto teraz aj potom pod Ním a v Ňom spravovať. (3) Adam sa povyšuje a je ponížený, Kristus sa ponižuje a je povýšený a s Ním všetci veriaci. Adamova pýcha nás dáva do prachu, Kristovo poníženie nás vyzdvihuje z prachu, dokonca na lepšie miesto, ako by sme kedy mali v Adamovi, keby dokonca nepadol, a povýšenie, ktoré sa nikdy nezmení. (4) Adam zlyháva v pokušení, ale Kristus v pokušení triumfuje. Kristus poctil Otca, nie Adam. On má navyše zdroje nám pomôcť v pokušení a tiež súcit a pochopenie. Toto nám nedá prvý Adam. (5) Pohľad na Krista vedie u veriacich k posväteniu, pohľad na Adama do zúfalstva a bez nádeje v sebe. Jedine v Ježišovi dokážeme žiť posvätený život. (6) Adam padá v zmluve skutkov ako náš reprezentant, Kristus obstojí za nás v zmluve milosti (pre Neho dodržaním zmluvy skutkov a platením pokuty za hriech) miesto nás. Kristus to mal omnoho ťažšie, začínal v podmienkach obklopenia hriechu, hoci sám nezhrešil. Adam nemusel navyše platiť pokutu za hriechy ani zarobiť spravodlivosť vo všetkom pre všetkých, na rozdiel od Krista. (7) Adam prináša nielen smrť, ale kraľovanie smrti, zatiaľ čo Kristus prináša nielen život, ale kraľovanie života pre veriacich. Adam nás umiestňuje do väzenia smrti, Kristus nás vyvádza a dáva nám večný život. Adam nás berie od stromu života, Kristus sa nám stáva stromom života. (8) Adam nás privádza do prachu a hrobu, ale Kristus nás oživuje a privádza ako veriacich do nádhernej budúcnosti v oslávenom tele, práve ako nám On, prvotina, ukázal. Skutočná nádej je v Kristovi. APLIKÁCIE: (1) Pamätajme, že najviac evanjelia v tretej kapitole Genesis máme hlásaného cez postavu Adama, keď len naň pozrieme ako na typ Krista. Takto sa najsmutnejšia kapitola mení na najradostnejšie očakávanie spasenia v Kristovi. (2) Každý z nás je buď napojený na Adama, alebo na Krista. Aký prospech je ostávať na Adamovi? Aká výsada je byť vierou napojený na Krista?
Genesis

Genesis > Hriech