Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
14.05.2017
18:00 Žilina
Hrozivý hriech hnevu
Gen 4,5-8

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 37
V blízkom spoločenstve s Tebou
Gen 4,1-16
Jak ochotný Ježiš bol mrieť
Kázeň Gen 4,5
Prvý opis hriechu medzi dvoma ľuďmi v Písme je opis hnevu, ktorý viedol do vraždy. Hoci fyzická vražda vždy po hneve nenasleduje, predsa tento hriech potenciál k nej má. Hnev je emócia rozhorčenosti. (I) DÔVODY HNEVU. U Kaina boli neoprávnené. Boh neprijal obeť a Ábel za to nemohol. Ale hnev hľadá, na koho sa vyliať, a skrývajú sa v ňom iné odporné hriechy ako závisť, nenávisť, sebectvo, zakrývanie svojho zlyhania. Niekedy hnev podozrieva, inokedy včítava zlé motívy inému alebo neprimerane krivde sa rozhojňuje či chce sa pomstiť. Existuje aj spravodlivý hnev, ako má Boh, ale tento má oprávnený dôvod, ktorý obstojí pred Božím Slovom, je emočne kontrolovaný a primeraný situácii, nemá v sebe nenávisť a hľadanie zla druhému, je ovládaný a usmernený a čoskoro do večera toho dňa riešený, vyvážený s láskou a nedráždiaci druhú stranu. Málokedy máme spravodlivý hnev. Písmo nás skôr varuje pred hnevom a jeho katastrofickými dôsledkami. (II) PREJAVY HNEVU. Niekedy ostáva dlho skrytý, ale je tam plno zlých myšlienok. Inokedy sa prejaví opadnutou tvárou či dokonca depresiami. Tak to bolo u Kaina. Inokedy prejde do stavu zahorknutosti a aktívnej zlomyseľnosti. (III) DÔSLEDKY HNEVU. Mnohé nespravodlivé činy. Ak nie vražda, ako bolo u Kaina, tak sváry, ohovárania (vražda reputácie). (IV) AKO VON Z HNEVU? (A) Priznať si skutočné dôvody hnevu. Prečo sa naozaj hneváš? To bola aj prvá otázka Hospodina na Kaina. Treba ísť na koreň veci a byť úprimný. Často to bude znamenať poníženie, lebo sa ukážu hnusné sebecké motívy a neprimerané reakcie. Poníženie a zahanbenie je základ pokánia a hľadania pomoci. (B) Hľadať pomoc u Hospodina, lebo vyznávame, že sme slabí opanovať hnev a umŕtviť. Potrebujeme Záchrancu, Pána Ježiša, ktorý nám pomôže. (1) Boh nám často ukáže, ako často sme my nenávideli Krista a On nám to nevracal zlým. (2) Ukáže nám, ako Pán Ježiš bral na seba hnev, ktorý som ja mal na ľudí, a trpel zaň. A takto som unikol Božiemu spravodlivému hnevu. (3) Pán Ježiš je nám príkladom ako niesť životné situácie krotko a ako neisť do hnevu. On dokonca miloval nepriateľov. (4) Jeho láska nahrádza všetky straty, čo máme. (5) Ak by sme pokračovali v hneve, zahynieme. (V) AKO ODPOVIEME? Kain nepočúval láskavé volanie k pokániu, zatvrdil sa a zahynul. Keby bol radšej priznal svoj hriech, zahanbil sa, hľadal záchranu od hnevu.
Genesis

Apel z kníh Mojžišových