Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
22.06.2014
10:00 Žilina
Lepšia záchrana
Dan 9,24-27

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 65
Iz 52,13-53,12
Dan 9,20-27
Dan 9,23-27 - kázeň
Tu je odpoveď na Danielovu modlitbu za obnovenie Jeruzalema donesená anjelom Gabrielom. Je však ďaleko väčšia, ako by sa čakalo. Hovorí (a) nielen o vybudovaní Jeruzalema, za čo sa modlil, (b) ale o ďaleko väčšom spasení.
(I) Je vymedzené obdobie 70 týždňov, keď Boh uskutoční v súvislosti s Izraelom najviac úchvatnú prácu záchrany, totiž: vysporiada hriech, donesie večnú spravodlivosť, dá plnosť zjavenia a dá miesto svätyni vo finálnom jestvovaní. Obdobie rozdelí medzi 7+62+1 týždňov a popíše, čo sa v nich udeje. (II) Židovský pohľad, Eschatologický a Tradičný kresťanský pohľad na to, čo je dosiahnuté a kto je Mesiáš. Čo vylučuje prvé dva pohľady a posúva nás veriť, že ide o Mesiáša Pána Ježiša pri prvom príchode, a výsledok je Jeho dosiahnuté dielo spasenia? (III) Prečo dispenzacionalistické vysvetlenie, totiž vsunutie medzery tisícročí medzi 69. a 70. týždeň neobstojí? (IV) Menej podstatné otázky v zásade v zdravom a posolstvo nesúcom tradičnom kresťanskom výklade: (i) Prikloniť sa k doslovným týždňo-rokom alebo chápať tieto čísla len symbolicky? Možné návrhy. (ii) Je odstavenie obetí dôsledok smrti Mesiáša, alebo dôsledok pustošenia Jeruzalema?
Daniel