Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2015) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
04.01. Zákonník v potrebe Ježiša Luk 10,25-37 evanjelium Stretnutia s JežišomZákonníkSebaspravodlivosť Milosrdný samaritán #1056
11.01. Mnohé uzdravenia Mk 6,53-56 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaviaceréKristova dostupnosť pre hriešnika Uzdravenia #1058
18.01. Zvrchovaný veľký Boh, hodný našej dôvery Iz 40 evanjelium Prorocký apelBožia suverenita Božia veľkosť verenie Boha v časoch bezbožnosti #1061
25.01. Zomierať raz v Pánovi a zomierať raz bez Pána Zj 14,13 evanjelium Epištolové výrokyZomieranie #1065
01.02. Bôle Spasiteľa Žalm 69 evanjelium Z vyučujúcich kníhBôle Pána Ježiša #1070
08.02. Boží záujem o kajúcich hriešnikov Luk 15,1-7 evanjelium PodobenstváStratená ovcaO stratenej ovci Spasiteľ prijíma kajúcich hriešnikov pokánie #1071
15.02. Čo sa naučiť od detí o vstupe do kráľovstva Luk 18,15-17 evanjelium Výroky Pána JežišaPokiaľ nebudete ako deti lekcie od detí o vstupe do kráľovstva #1075
22.02. Akú neprávosť má Boh, že sa od Neho vzďaľujeme? Jer 2,5 evanjelium Prorocký apelNaša neprávosť Dôvodenie prečo je hriešne opustiť Boha #1078
01.03. Nový Vodca Deut 3,28 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchNový vodca Spasenie jedine cez Krista #1081
08.03. Klamstvá o našom stave bez pokánia Luk 3,7-9 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána KrstiteľaKlamstvá o našom stave #1083
15.03. Ako vyzerá viera, ktorá zachraňuje Gen 12,1-8 evanjelium Starozmluvné udalostiPovolanie Abraháma Viera Abraháma #1087
22.03. Čo ma privedie k spaseniu ? Sk 10,1-11,18 evanjelium Novozmluvné udalostiKornéliusKornélius Hľadanie spasenia Čo nezachraňuje Jedine Kristus #1089
29.03. Slepec pri Jerichu a naša cesta od slepoty Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotaBartimeus Slepec pri Jerichu spasenie z viery samotnej opis našej slepoty #1093
05.04. Cesta Emauzských učeníkov Luk 24,13-35 evanjelium Stretnutia s JežišomEmauzskí učeníciVzkriesenie Cesta emauzských učeníkov Vzkriesenie Krista v SZ Písmach #1096
12.04. Podobenstvo o vlečnej sieti Mat 13,47-51 evanjelium PodobenstváVlečná sieťPodobenstvo Vlečná sieť potreba znovuzrodenia posledný súd, oddelenie #1100
19.04. Opretie sa o Hospodina 2Kron 13-16 evanjelium Starozmluvné udalostiAbijáš Aza opieranie sa o Hospodina veriť Bohu #1102
26.04. Čo nás robí špinavými? Mat 15,1-20 evanjelium Výroky Pána Ježišasrdcečo poškvrňuje človeka? hriešna prirodzenosť úplná skazenosť porušenie desatora #1106
03.05. Boh hodný najvyššieho rešpektu a uznania Job 40,6-42,6 evanjelium Z vyučujúcich kníhBožia všemohúcnosť Naše utíchnutie pred Bohom behemot leviatan dinosaurus drak #1110
10.05. Získanie čiastky, ktorá ostane Luk 10,38-42 evanjelium Stretnutia s JežišomMária a MartaMária a Marta priorita počúvať Spasiteľa #1112
17.05. Nádherná realita Božieho Syna Fil 2,5-11 evanjelium Epištolové výrokyOsoba Krista Kristovo poníženie a povýšenie Dôvody veriť v Ježiša #1116
24.05. Kiežby boli múdri vidieť svoj koniec Deut 32,29 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchBožia pieseň Cesta s Bohom a bez Boha #1118
31.05. Evanjelium – múdrosť Božia, skrytá a predurčená na slávu 1Kor 2,7 evanjelium Epištolové výrokyMúdrosť Božia #1125
07.06. Nevieš, že si biedny a na poľutovanie? Zj 3,14-22 evanjelium Výroky Pána Ježišazbor v Laodicei vlažnosť sebestačnosť #1127
14.06. Prečo nie je žiadne odsúdenie cez evanjelium Rim 8,1-4 evanjelium Epištolové výrokyOdsúdenie Kristus náš zástupca evanjeliová skúsenosť #1128
21.06. Podobenstvo o prenajatej vinici Luk 20,9-19 evanjelium PodobenstváPrenajatá vinicaPodobenstvo o prenajatej vinici zmýšľanie srdca voči Kristovi zbavenie sa Boha #1130
28.06. Som naozaj účastník novej zmluvy ? Jer 31,31-40 evanjelium Prorocký apelNová zmluva Znaky tých čo sú v novej zmluve #1134
05.07. Bude málo ľudí spasených? Luk 13,22-30 evanjelium PodobenstváTesná bránaTesná brána Nasledovanie Krista usilovanie sa vojsť #1137
12.07. Záchrana Ráchab vierou Joz 2,1-21 evanjelium Starozmluvné udalostiRáchab spasenie vierou Pád Jericha #1139
19.07. Mať dušu, ktorá nezomiera Mk 8,35-37 evanjelium Základná anatómia človekaExistencia duše ako vedieť, že mám nezomierajúcu dušu #1144
26.07. Rozbitý život uzdravený Mk 5,22-34 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaUzdravenie ženy trpiacej na krvotok #1146
02.08. Kristus nadovšetko ľúbezný Veľpieseň 5,2-16 evanjelium Z vyučujúcich kníhAlegória Opis Krista #1150
09.08. Zobrať vážne Kristove Slová Mat 7,24-27 evanjelium PodobenstváDvaja staviteliaPodobenstvo o dvoch staviteľoch ísť hlboko #1168
16.08. Volanie Múdrosti k múdrosti Pr 1,20-33 evanjelium Z vyučujúcich kníhVolanie Krista sa zastaviť naše nemúdre konanie sľuby evanjelia #1165
23.08. Skutoční pútnici a cudzinci na svete Heb 11,13 evanjelium Epištolové výrokya cudzinci na svete pútnické znaky kresťana SZ očakávali nebo #1170
30.08. Milosť Pána Ježiša Krista 1Tes 5,28 Listy Tesalonickýmevanjelium Epištolové výrokyzáverečný pozdrav milosť nášho Pána Ježiša Krista #1171
06.09. Viera v búrke Luk 8,22-25 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouutíšenie búrkyUtíšenie búrky na mori uplatňovanie viery u neveriacich uplatňovanie viery u veriacich #1174
13.09. Štyri varovné pamätníky pre našu dobu Luk 17,20-37 evanjelium Učenie Pána JežišaVarovaniaDruhý príchod Pána Ježiša varovanie pred materializmom Potopa Sodoma a Gomora Lót Lótova žena pád Jeruzalema vychvátenie #1176
20.09. Ja som Svetlo sveta Jan 8,12 evanjelium Výroky Pána Ježišaja somJa som svetlo sveta svetlo a tma #1179
27.09. Aká je spasiteľná viera pozorovaná u Abraháma? Gen 15,1-6 evanjelium Starozmluvné udalostiViera - charakter Abrahám spasenie z viery samotnej #1183
04.10. Keď nás Boh volá 1Sam 3,9-10 evanjelium Starozmluvné udalostiÚčinné povolanie povolanie Samuela #1187
11.10. Pánov plač nado mnou? Luk 19,41-44 evanjelium Učenie Pána JežišaVarovaniaPlač nad Jeruzalemom Vstup do Jeruzalema Pánova ľútosť #1190
18.10. Potreba pevného bodu pre nás Kazateľ 1,1-11 evanjelium Z vyučujúcich kníhMárnosť života bez Boha Pevné body, čo zostávajú #1193
25.10. Je dokonané Jan 19,30 evanjelium Výroky Pána Ježišana krížiJedine Kristus Je dokonané #1196
01.11. Odveké slávy nášho Spasiteľa Jan 1,1-14 evanjelium Učenie Pána JežišaKristova sláva #1199
08.11. Prekvapujúce víťazstvo v súde Zach 3,1-10 evanjelium Prorocký apelospravedlnenie jedine milosť jedine Kristus jedine viera #1201
15.11. Čo nám podľa Ježiša hovoria tragédie Luk 13,1-9 evanjelium Učenie Pána JežišaVarovaniatragédie nešťastia pokánie #1202
22.11. Privedenie mŕtveho k životu Jan 11,1-45 evanjelium Zázraky Pána JežišavzkrieseniaLazárpovolanie znovuzrodenie moc Slova #1204
29.11. Prečo Boh nepočuje, keď ho hľadám? Iz 58-59 evanjelium Prorocký apelkeď Boh mlčí Božia blízkosť otvorené priznanie pred Bohom #1206
06.12. Ako naložíme so svojimi životmi a talentami? Mat 25,14-30 evanjelium PodobenstváTalentypodobenstvo o talentoch zverené talenty #1209
13.12. Keď trasenie nestačí Sk 24,24-26 evanjelium Novozmluvné udalostiFelixAntonius Felix trasenie nestačí #1211
20.12. Znamenie spásy a uverenie Pánovi Iz 7,1-14 evanjelium Prorocký apelnarodenie z panny Achaz #1213
27.12. Naša odpoveď na narodenie Spasiteľa z panny Mat 2,1-12 evanjelium Stretnutia s JežišomMudrci od východuuctievanie Spasiteľa mudrci od východu #1215

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!