Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2016) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
03.01. Iba ak Ty pôjdeš s nami Ex 33,15 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchPánova prítomnosť spasiteľná blízkosť #1218
10.01. Kristova láska k učeníkom Jan 13,1 evanjelium Stretnutia s JežišomUčeníciKristova láska k učeníkom #1219
17.01. Trojité uzdravenie Mat 12,22-23 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaviacnásobnéUzdravenie slepého a nemého a posadnutého úplná skazenosť #1223
24.01. Hospodinova dobrota ku všetkým Žalm 145,9 evanjelium Z vyučujúcich kníhBožia univerzálna dobrota všeobecná milosť #1226
31.01. Spasiteľná milosť je viac Jan 3,1-10 evanjelium Stretnutia s JežišomNikodémBožia všeobecná milosť spasiteľná milosť nové narodenie #1228
07.02. Živý Boh hodný nášho prijatia 1Sam 5,1-6,16 evanjelium Starozmluvné udalostiBoh je živý Boh Božia moc neostať na pol ceste ani zatvrdenie sa pred Bohom ani Jeho prijatie pochybovanie o Bohu #1230
14.02. Vedieť s istotou, že mám večný život (1) – charakter spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia charakter spasiteľnej viery #1232
21.02. Vedieť s istotou, že mám večný život (2) – prejavy spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia prejavy spasiteľnej viery znaky obrátenia #1236
28.02. Vedieť s istotou, že mám večný život (3) – trvanlivosť spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia trvanlivosť spasiteľnej viery znaky obrátenia odpadnutie nebezpečenstvo odpadnutia #1238
06.03. Omnoho lepšie spoliehať sa na Hospodina ako na človeka Jer 17,1-18 evanjelium Prorocký apelSpoliehanie na Hospodina spoliehanie na človeka #1242
13.03. Kto nájde, stratí, a kto stratí, nájde Mat 10,39 evanjelium Výroky Pána Ježišacena učeníctva nesenie kríža kompromisy #1244
20.03. Svadobné rúcho rozhoduje Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho synapodobenstvo o kráľovskej svadbe pripočítaná spravodlivosť Krista ospravedlnenie z viery #1247
27.03. Bolo vzkriesenie – bude súd – musím činiť pokánie Sk 17,16-34 evanjelium Novozmluvné udalostiKázeň v Aténachkázeň v Aténach pokánie súd, vzkriesenie, pokánie #1250
03.04. Štyri nočné zázraky Mat 14,22-33 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouviaceréplavba po nasýtení 5 tisíc Kristus chodí po mori Peter chodí po mori Kristus vyťahuje Petra Utíšenie búrky viera v Kristovo Božstvo viera vo vládu nad prírodou #1254
10.04. Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti Kazateľ 11,9-12,8 evanjelium Z vyučujúcich kníhKazateľ Prázdnota mladosti Ťažkosti staroby nájsť Pána #1256
17.04. Boh hojný odpustiť Iz 55,6-9 evanjelium Prorocký apelodpustenie #1261
24.04. Nečakaná milosť ľútostivého Boha Jon 1-4 evanjelium Starozmluvné udalostizvrchovaná milosť pokánie #1262
01.05. Milosrdný Lekár pre hriešnikov Mat 9,9-13 evanjelium Stretnutia s JežišomMatúšobrátenie Matúša Milosrdenstvo a nie obeť pokánie #1265
08.05. Neodbytné hľadanie Pána v modlitbe Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdovapodobenstvo o vdove a bezbožnom sudcovi prosba hľadanie #1270
15.05. Podobenstvo o márnotratnom synovi Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný synmárnotratný syn #1274
22.05. Získavajúca viera, ktorá sa ľúbi Pánovi Heb 11,6 evanjelium Epištolové výrokyviera viera v sľuby Božie viera v Božie Slovo #1280
29.05. Tiahnutie povrazmi lásky Hoz 11,1-11 evanjelium Prorocký apelapely lásky Boha ľútosť nad hynúcimi získanie nás Pánom #1282
05.06. Evanjelium je jednoduché a prístupné Deut 30,11-14 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchjednoduchosť evanjelia dostupnosť evanjelia #1286
12.06. Náš nepatrne krátky život Žalm 90,4-6 evanjelium Z vyučujúcich kníhkrátkosť života Boží hnev na hriech zomieranie #1287
19.06. Porozumenie Spasiteľovej smrti a jej prijatie Jan 12,20-33 evanjelium Stretnutia s JežišomProzelytiPohania chcú vidieť Ježiša keď smrť prináša život porozumenie smrti Spasiteľa čo dosiahla smrť Krista #1292
26.06. O čo mi vlastne ide? Sk 8,5-25 evanjelium Novozmluvné udalostiŠimon čarodejníkŠimon čarodejník falošné obrátenie ambícia moci a sebarealizácie biela mágia túžba po moci #1293
03.07. Cesta k uzdraveniu vierou Mat 9,27-31 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotadvaja slepci v Kafarnaum viera v Kristovu moc hľadanie Pána uzdravenie vierou #1296
10.07. Prekvapujúci kameň Luk 20,17-18 evanjelium Výroky Pána Ježišauholný kameň Kristus potreba mať Krista Kristus základ života #1297
17.07. Cesta pohanskej vdovy k živému Bohu 1Kr 17,8-24 evanjelium Starozmluvné udalostiEliáš a vdova zo Sareptyvdova zo Sarepty feničanka olej a múka vzkriesenie syna vdovy nepripúšťanie si reality pravého Boha obrátenie #1299
24.07. Bez pokánia niet budúcnosti Ez 33,21-33 evanjelium Prorocký apelpád Jeruzalema Ezechiel v Babylone pozostatok v Jeruzaleme skupina v Babylone výhovorky k pokániu potreba pokánia #1301
31.07. Lekcie z pádu Noacha: Prikrývanie hriechov v láske Gen 9,20-29 evanjelium Starozmluvné udalostiNoach opilstvo prikrývanie hriechu #1303
07.08. Kráľ: Nad životmi veriacich 2Kor 10,5 evanjelium Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláveProstredník kráľ vláda Krista v srdci #1306
14.08. Nesmierna veľkosť Božej moci v spasení Ef 2,1-10 evanjelium Epištolové výroky #1325
21.08. Novej zmluvy krv na odpustenie hriechov Mat 26,28 evanjelium Výroky Pána Ježišaodpustenie krv Krista Večera Pánova nová zmluva stará zmluva #1324
28.08. Ako obdržať večný život Luk 18,18-30 evanjelium Stretnutia s JežišomBohatý mládeneccesta spasenia bohatý mládenec povrchné dodržiavanie prikázaní modlárstvo v srdci #1329
04.09. Čo sa ešte musí stať, aby som veril Mat 16,1-4 evanjelium Stretnutia s JežišomFarizeovia a saduceovianevera skepticizmus znamenie z neba #1330
11.09. Telesný a duchovný človek 1Kor 2,14-16 evanjelium Epištolové výrokytelesný človek duchovný človeka znovuzrodenie #1333
18.09. Pochopiť potrebu zmierenia sa teraz Luk 12,57-59 evanjelium PodobenstváZmierenie s protivníkom na cestezmierenie s Bohom zmieriť sa s protivníkom na ceste #1336
25.09. Ohromná moc Spasiteľa Mk 5,1-20 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutieuzdravenie posadnutého v kraji Gadarénov démoni posadnutia #1339
02.10. Nanovo nájsť Boha Žalm 78 evanjelium Z vyučujúcich kníhosobné obrátenie osobné spoľahnutie na Boha Božie veľké divy s Izraelom neveriace srdce putovanie po púšti #1342
09.10. Štyri veľké vytriezvenia Jan 6,22-40 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyobrátenie motív ísť ku Kristovi cesta spasenia jedine vierou výlučnosť Krista pri spasení charakter viery ako osobné priľnutie Mária nepomôže #1345
16.10. Sme Jeho dielom Ef 2,10 evanjelium Epištolové výroky #1347
23.10. Dve reptania voči Ježišovi Jan 6,41-58 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupychlieb života zostúpenie z neba kŕmenie sa na Kristovi #1349
30.10. Opatrný vidiac zlé sa skryje Pr 27,12 evanjelium Z vyučujúcich kníhopatrnosť prostosť nebezpečenstvo #1351
06.11. Rozhodné obrátenie a nasledovanie Krista Sk 8,26-40 evanjelium Novozmluvné udalostirozhodné obrátenie nasledovanie Krista vodný krst #1356
13.11. Nečakané ušetrenie 2Kr 6,8-23 evanjelium Starozmluvné udalostinepriatelia Boží čas k pokániu Božia zhovievavosť #1357
20.11. Kristus zomrel za bezbožných Rim 5,6 evanjelium Epištolové výroky #1364
27.11. Upriamenie na večnosť Luk 12,13-21 evanjelium PodobenstváMuž s bohatou úrodoumaterializmus dočasné hodnoty trvalé hodnoty byť bohatý v Bohu večnosť #1362
04.12. Priľnutie ku skutočnému Bohu Deut 4,15-40 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchprvé prikázanie druhé prikázanie Mojžiš modly pravý Boh #1367
11.12. Desať uzdravení, no len jedno spasenie Luk 17,11-19 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvomalomocenstvo uzdravenie #1368
18.12. Anjelova zvesť Márii o narodení Spasiteľa Luk 1,26-38 evanjelium Novozmluvné udalostinarodenie z panny zvesť anjela Márii posilnenie viery v počatie #1373
25.12. Simeonov chválospev pri príchode Spasiteľa Luk 12,25-32 evanjelium Tri vianočné chválospevyPríchod Pána Ježiša Simeonov chválospev misia zomrieť v pokoji dostupnosť Spasiteľa #1378

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!