Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2017) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
01.01. Poď s nami a bude Ti dobre Num 10,29-32 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchChobáb Jetro Reguel nasledovanie Krista odhodlanie ísť apely pre obrátenie sa viera #1380
08.01. Cez veľké dôvodenie k veľkej viere Luk 7,1-10 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniastotníkov sluhastotník materializmus viera božstvo Krista poníženie sa moc Krista #1383
15.01. Mať podiel na Kristovi Jan 13,3-11 evanjelium Novozmluvné udalostiUmývanie nôhumývanie nôh rozhovor s Petrom viera očistenie ospravedlnenie denné vyznávanie hriechov #1386
22.01. Znaky pravého kresťana podľa modlitby Pánovej Luk 11,1-13 evanjelium Modlitba Pánovamodlitba Pánova opravdivá viera znaky skutočného kresťana #1389
29.01. Neuspokojiteľní ľudia Luk 7,30-35 evanjelium PodobenstváDetinepresvedčiteľnosť neuspokojiteľnosť služba Jána Krstiteľa služba Pána Ježiša hľadanie chýb #1391
05.02. Šokujúce zistenie o vzkriesení Mat 22,23-33 evanjelium Stretnutia s JežišomFarizeovia a saduceoviavzkriesenie saduceji farizeovia večnosť #1395
12.02. Múdrosť v poznaní Pána v prichádzajúcom súde Jer 9 evanjelium Prorocký apelsúd múdrosť sila bohatstvo milosť spravodlivosť chválenie sa Pánom Jeremiáš #1397
19.02. Hľaďte na Baránka Božieho Jan 1,29-40 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána Krstiteľaviera – jej jednoduchosť Ján Krstiteľ Baránok Boží mysticizmus netreba vykúpenie identita Baránka #1399
26.02. Viera až po smrť Job 13,15 evanjelium Z vyučujúcich kníhviera v ťažkostiach Jób Jóbove utrpenia prečo pravá viera ide vpred aj v ťažkostiach charakter viery v ťažkostiach #1403
05.03. Znaky obrátenia zo života kráľa Joziáša 2Kron 34-35 evanjelium Starozmluvné udalostiJoziášJoziášov život hľadanie Pána Pascha oddanosť Hospodinovi #1406
12.03. Prečo je Ježiš ďaleko lepší než anjeli Heb 1-2 evanjelium Epištolové výrokyanjeli Kristovo božstvo Kristovo človečenstvo Kristovo panstvo #1410
19.03. Prečo sa ľudia krstia Mat 3 evanjelium Novozmluvné udalostikrst vodný krst pokánie ovocie života Mesiáš #1417
26.03. Ježiš – chlieb života Jan 6,35 evanjelium PodobenstváChlieb životachlieb chlieb života kŕmenie sa vierou #1422
02.04. Najdôležitejšie povolanie – zostávať v Ježišovi Jan 15,1-10 evanjelium PodobenstváViničvinič vinohradník zostávanie v Kristovi dočasná viera #1425
09.04. Nadobudnúť Krista - prvá a najdôležitejšia úloha Pr 4,1-9 evanjelium Z vyučujúcich kníhmúdrosť priorita Krista prospechy Krista #1429
16.04. Nečakaný Záchranca biednych Luk 10,25-37 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritánmilosrdný samaritán spasenie nie zo skutkov spasenie z milosti zákonník #1433
23.04. Veľký apel prijať veľkého proroka Deut 18,15-19 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchMojžišov apel prorok Kristus prorok úrady Krista #1436
30.04. Päť svedectiev volajúcich nás prísť k Ježišovi Jan 5,31-47 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyJežišove slová Ján Krstiteľ Ježišove skutky Otcovo slovo svedectvo Písiem #1438
07.05. Dve obete, no len jedno prijatie Gen 4,1-16 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchKain Ábel uctievanie obete jedine cez Krista potreba viery #1441
14.05. Hrozivý hriech hnevu Gen 4,5-8 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchKain Ábel hnev závisť sebectvo #1443
21.05. Enoch chodil s Bohom Gen 5,22-24 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchEnoch chodenie s Bohom #1445
28.05. Ako Noach predpovedal Krista Gen 6,9-9,17 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchNoach Kristus typ potopa záchrana #1449
04.06. Podobenstvo o dvoch synoch Mat 21,28-32 evanjelium PodobenstváDvaja synoviapodobenstvo o dvoch synoch hovorenie a činenie pokánie úprimnosť #1453
11.06. Beznádejný prípad nájdený Luk 19,1-10 evanjelium Stretnutia s JežišomZacheusobrátenie Zachea colník zvedavosť kto je Ježiš? radosť zo záchrany zmenený život #1457
18.06. Cesta k záchrane z hriechov podľa knihy Sudcov Sud 3,10-18 evanjelium Starozmluvné udalostikniha Sudcov špirála cesta záchrany sudcovia Gedeon #1459
25.06. Babylonská veža – emblém opozície voči Bohu Gen 11,1-9 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchBabylonská veža Nimrod astrológia pýcha falošné náboženstvo antikrist dve mestá #1462
02.07. Keď Ježiš hneď neodpovedá Mat 15,21-28 evanjelium Stretnutia s JežišomKananejská ženakananejská žena hľadanie Pána poníženie sa sebadôležitosť viera v sľuby #1465
09.07. Šokujúce zistenie o spáse Abraháma z viery samotnej Rim 4 evanjelium Epištolové výrokyAbrahámovo spasenie ospravedlnenie z viery samotnej pripočítaná spravodlivosť #1467
16.07. Ježiš, dobrý Pastier, ktorý zomiera za ovce Jan 10,11-21 evanjelium PodobenstváPastierJežiš dobrý Pastier láska k ovciam #1469
23.07. Ako vyzerá Bohom zachránený život Žalm 40 evanjelium Z vyučujúcich kníhskúsenosť záchrany Kristova obeť uctievanie svedectvo venovanie sa #1471
30.07. Prorok v škole spokojnosti Hab 3,16-19 evanjelium Prorocký apelprehľad knihy Abakuk život Abakuka spokojnosť súdy závislosť na Pánovi #1472
06.08. Opatrnosť naproti večnosti Luk 16,1-18 evanjelium Podobenstváopatrný sluha zvažovanie budúcnosti použitie života pre Pána #1484
13.08. Tajomná postava Melchisedeka Gen 14,18-20 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchMelchisedek typ spravodlivosť pokoj s Bohom kňazstvo Krista veľkosť Spasiteľa #1486
20.08. Naša pevná istota v evanjeliu 2Pet 1,16-21 evanjelium Epištolové výrokyúvod k 2. listu Petra istota spasenia apologetika faktická viera na očitom svedectve zložená viera na Písme založená viera spoľahlivosť Písma #1488
27.08. Annin chválospev 1Sam 2,1-11 evanjelium Starozmluvné udalosti #1490
03.09. Keď Boh volá 1Sam 3,1-11 evanjelium Starozmluvné udalosti #1491
10.09. Tragické nedocenenie svojich privilégií Mat 13,53-58 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyNazaret divy múdrosť privilégia #1496
17.09. Obriezka srdca Deu 30,6 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchobriezka znamenie zmluvy obriezka srdca znaky znovuzrodenia #1499
24.09. Porozumenie znameniu prekliateho figovníka Mk 11,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišaprekliaty figovníkprekliaty figovník znamenie súdu nesenie ovocia #1498
01.10. Natanael rozpoznáva svojho Spasiteľa Jan 1,44-52 evanjelium Stretnutia s JežišomNatanaelNatanael pochybnosti identita Mesiáša Kráľ Syn Boží odovzdanie sa vševedúcnosť Ježiša Jákobov rebrík Ježiš cesta do neba #1507
08.10. Pamätajte na Lótovu ženu Luk 17,32 evanjelium Výroky Pána JežišaLótova žena svetáctvo opustenie sveta náhly súd #1508
15.10. Milosť a pokoj cez Krista Zj 1,4-6 evanjelium Epištolové výrokymilosť pokoj Božie atribúty obmytie krvou #1516
22.10. Záchrana pyšného mládenca Gen 21,9-21 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchIzmael záchrana Hagar pýcha posmievanie #1511
29.10. Malé začiatky, no veľké konce Luk 13,18-21 evanjelium Podobenstvákráľovstvo Božie cesta do Jeruzalema horčičné semiačko kvas #1519
05.11. Poznanie obmedzení tohto života Kaz 1,12-2,26 evanjelium Z vyučujúcich kníhnaplnenie v živote márnosť na svete kniha Kazateľ #1525
12.11. Naplnenie očakávania viery Mat 20,29-34 evanjelium Bartimeus dvaja slepci slepota Syn Boží Božstvo Krista rôzne prístupy evanjelistov vytrvalé hľadanie #1527
19.11. Súd nad nevýznamnými Jer 49,29-33 evanjelium Boží súd súd nad nevýznamnými Kédarovci Izmaelovci ako reagovať na zvesť o súde #1530
26.11. Rozpoznanie hodnoty Pána Ježiša Krista Mat 26,6-13 evanjelium cenenie si Krista pomazanie Máriou priority vďačnosť služba Pánovi #1537
03.12. Pohľady za hrob Luk 16,19-31 evanjelium #1546
10.12. Pohrdnutie veľkým privilégiom Gen 25, 27-34 Genesisevanjelium Ézav a Jákob prvorodenstvo privilégium spasenia pohrdnutie prvorodenstvom strata privilégia spasenia #1538
17.12. Nečakané svetlo v tmavej zemi Iz 9,1-7 evanjelium izraelské kráľovstvo Asýria zajatie tma a svetlo atribúty Spasiteľa #1539
24.12. Narodenie Pána Ježiša a naša reakcia na túto zvesť Luk 2,8-20 evanjelium #1547
31.12. Eben-Ezer – pamätník Pánovej pomoci 1Sam 7,1-12 evanjelium Eben Ezer Pomoc Hospodinova Spasenie koniec roku #1550

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!