Kázané slovo » Tématicky » Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve

Prameň života - ukázanie slávy Krista. Prečo je tak výnimočné spoznávať osobu Pána Ježiša Krista? Aká je Jeho odveká sláva, ktorú opúšťal, keď prišiel na zem? Akú zmluvu uzavrel s Otcom pre naše vykúpenie a akú lásku nám v nej ukazuje Otec? Prečo a ako je Kristova osoba nádherná ako pravý Boh a pravý človek v jednej osobe? S akou autoritou je Syn poslaný Otcom a s akou rozhodnosťou sa oddáva k dielu vykúpenia? Ako je Kristus Prostredníkom a ako vykonáva funkciu Proroka, Kňaza a Kráľa? Veľkolepé témy nás berú hľadieť s údivom na Toho, ktorý nás tak veľmi miloval a je hodný našej viery.


1. Úvod – autor a dielo 1Kor 2 John Flavel Prameň života spôsob počúvania #1307 02.08-2016
2. Vznešenosť poznania o Kristovi 1Kor 2,2 kristológia kázanie Krista #1308 02.08-2016
3. Kristova podstatná a odveká sláva Pr 8,30 Kristus s Otcom odveká sláva #1309 02.08-2016
4. Zmluva vykúpenia medzi Otcom a Synom Iz 53,12 zmluva vykúpenia zmluva milosti #1310 03.08-2016
5. Láska Boha Otca ukázaná v darovaní svojho Syna nám Jan 3,16 Otcova láska k ľuďom dar Pána Ježiša #1311 03.08-2016
6. Nádherná osoba Krista Jan 1,14 pravý Boh a pravý človek hypostatická jednota #1312 03.08-2016
7. Autorita, s ktorou Kristus ako Prostredník konal Jan 6,27 spečatenie Krista poverenie Syna #1314 04.08-2016
8. Slávnostné zasvätenie Prostredníka Jan 17,19 zasvätenie Krista oddelenie sa k dielu #1315 04.08-2016
9. Charakter Kristovho Prostredníctva 1Tim 2,5 Prostredník zmierenie Obranca #1316 04.08-2016
10. Kňaz: Charakter a nevyhnutnosť kňazstva Krista Heb 9,23 Prostredník kňaz obeť zmierenia uspokojenie zákona #1319 04.08-2016
11. Kňaz: Kristovo konanie ako kňaza Heb 10,14 Prostredník kňaz prinášanie obete prihováranie sa #1320 05.08-2016
12. Kňaz: Dôsledky Kristovho kňazského konania Gal 3,13 Prostredník kňaz uspokojenie požiadavek zákony zaplatenie dedičstva #1321 05.08-2016
13. Prorok: Zjavovanie Božej vôle Sk 3,22 Prostredník prorok objektívne zjavenie #1317 06.08-2016
14. Prorok: Osvetľovanie nášho porozumenia Luk 24,45 Prostredník prorok osvetlenie zjavenia porozumenie otváranie srdca #1318 06.08-2016
15. Kráľ: Nad všetkým pre dobro vykúpených Ef 1,22 Prostredník kráľ prozreteľnosť #1305 07.08-2016
16. Kráľ: Nad životmi veriacich 2Kor 10,5 evanjelium Prostredník kráľ vláda Krista v srdci #1306 07.08-2016