Biblická knižnica » Myšlienky Milovaným:        Najnovšie | Tématicky | Modlitby | Vyznanie viery | Svedectvá | Z piesní | Evanjeliový apel | Autori | Vybraná
2019 - marec
Vo všetkom vidím, čo tu je,
niečo, čo, Pane, k Tebe smeruje.
Tvoje sľuby pevné jak skaly sú,
Tvoje zľutovania jak piesok sa sypú,
Tvoja láska – more obrovské,
Tvoja milosť večný príliv je.

Vo všetkom vidím, čo tu je,
niečo, čo, srdce, na teba ukazuje.
Tvrdé jak vôkol brehu útesy,
neplodné jak zrná piesku si,
jak oceán klamné a hlboké,
jak príliv stále v pohybe.
John Newton (1725-1807)
Zamyslenie na brehu mora
* * *
2018 - november
Boh nás učí trpieť pre Neho, aby sme sa zriekli vedenia podľa našich emócií a náklonností a poddali sa plne Bohu, nechali Jeho, aby nám vládol a aby nakladal s našimi životmi podľa svojej vôle, a tak aby sa súženia, ktoré sú pre našu prirodzenosť najtrpkejšie a najťažšie, nám stali sladkými, pretože prichádzajú od Neho.
John Calvin (1509-1564)
Commentary to Psalms 1-35, The Author's Preface
* * *
2017 - november
Smrť je mocný zrovnávač. Nikoho nešetrí, na nikoho nečaká a nerobí drahoty. Nebude predlievať, kým budeš pripravený. Nedá sa udržať od nej ani múrmi, ani dverami, ani závorami, či pevnosťami. Angličan sa môže chvastať, že jeho domov je zámok, ale pri všetkom chvástaní v ňom nevie uniknúť smrti.
J. C. Ryle (1816-1900)
* * *
2017 - október
Reptajúce srdce je veľmi skazené srdce.
Jeremiah Burroughs (1600-1646)
The Rare Jewel of Christian Contentment
* * *
Tu stojím, inak nemôžem. Tak mi Pán Boh pomáhaj! Amen.
Martin Luther (1483-1546)
vo Wormse roku 1521
* * *
2017 - september
Šťastný je ten človek, ktorý je udieraný palicou lásky.
Hieronymus (c.347-420)
* * *
2017 - august
Kristus učí dušu [lekciu sebazaprenia], ...ktorá pred zrakom Božím povie: Pane, som ničím; Pane, nezasluhujem si nič, Pane, nič nedokážem urobiť ani prijať, ani správne použiť to, čo prímam; som horší, než keby som nebol, a ak by som sa mal stať ničím a zahynúť, vôbec to nebude strata, a preto čo je na tom zvláštne, ak by mi malo aj niečo chýbať?
Jeremiah Burroughs (1600-1646)
The Rare Jewel of Christian Contentment, s. 89
* * *
Nenájdeš jedného zbožného človeka, ktorý vyšiel zo súženia horší, ako do neho vošiel, hoci začas mohol byť otrasený.
Jeremiah Burroughs (1600-1646)
The Rare Jewel of Christian Contentment, s. 50
* * *
Ak sa niekto nenaučil lekciu kríža, nenaučil sa svoje abc vo svojom kresťanstve.
William Bradford (1590-1657)
* * *
Milosť nás učí, ako spolu zmiešať žiaľ a radosť, aby sme boli spokojní.
Jeremiah Burroughs (1600-1646)
The Rare Jewel of Christian Contentment, s. 41
* * *
Pane, hoci nemám, čo iní majú, predsa mám viac – mám utíšené srdce, ktoré iní nemajú.
Jeremiah Burroughs (1600-1646)
The Rare Jewel of Christian Contentment
* * *
Je smutné vidieť súženie na niekom, ale ďaleko smutnejšie je vidieť jeho reptajúce srdce.
Jeremiah Burroughs (1600-1646)
The Rare Jewel of Christian Contentment
* * *
2017 - júl
Posedávam si tu pohodlne [na hrade Wartburg], zatvrdnutý a bez cítenia – ach, beda! Modlím sa máličko, žalostím máličko pre Božiu cirkev, viac zapálený v ukrutných plameňoch môjho neskrotného tela [hriešnej prirodzenosti]. Dochádza to k tomuto: Mal by som horieť v duchu a v skutočnosti som zapálený v tele, v žiadosti, lenivosti, záhaľke, ospalosti. Možno je to preto, že ste sa všetci prestali za mňa modliť, a tak sa Boh odo mňa odvrátil... Za posledných osem dní som doslova nič nenapísal, ani sa nemodlil, ani neštudoval, čiastočne kvôli nestriedmosti [pôžitkárstvu], čiastočne z iného nepríjemného hendikepu [zápcha a hemoroidy]... ja už naozaj nevládzem dlhšie to ustáť... Modlite sa za mňa, naliehavo vás žiadam, pretože v mojej osamotenosti som ponorený v hriechoch.
Martin Luther (1483-1546)
Úryvok z jeho listu svojmu priateľovi Filipovi Melanchtonovi z hradu Wartburg 13. júla 1521, kde sa skrýval pre Božie Slovo a kde sa o ňom myslelo, ako neustále horúčkovito pracuje na preklade Novej Zmluvy do nemčiny. Kto by povedal, že Luther, známy svoj
* * *
Kresťanova spokojnosť je slastné, vnútorné, upokojené a milosťou spôsobené nastavenie ducha, ktorý sa ochotne podvoľuje a teší v Božom múdrom a otcovskom nadelení za každých okolností.
Jeremiah Burroughs (1600-1646)
The Rare Jewel of Christian Contentment, s. 19
* * *
„Táto epištola [list Rímskym] je najdôležitejšou knihou Novej zmluvy – najčistejšie evanjelium. Zaslúži si, aby ju každý kresťan nielen poznal naspamäť slovo za slovom, ale aby bola predmetom jeho rozjímania deň za dňom, každodenným chlebom jeho duše. Čím viac času v nej človek strávi, tým sa mu stane drahšou a tým sa mu javí lepšou.“
Martin Luther (1483-1546)
Predslov k jeho komentáru k listu Rímskym
* * *
2017 - jún
Pamätajme, že neexistuje nijaká náhodná moc, konanie, alebo pohyb vo stvoreniach, ale naopak že sú pod vládou skrytého Božieho plánu takým spôsobom, že nič sa nestane okrem toho, čo je vedome a slobodne nariadené Ním.
John Calvin (1509-1564)
Institutes of the Christian Religion, s. 201
* * *
„Čítať o jeho nemociach [nemociach reformátora Jána Kalvína] je ako čítať zdravotný záznam. Trpel na bolestivé žalúdočné kŕče, črevnú chrípku, a opakujúce sa migrény v hlave. Neustále mával návaly teploty, ktoré ho neraz položili na lôžko na týždne. Mal problémy v priedušnici, okrem toho zápal priedušnice, ochorenia kĺbov (lámky) a koliky (prudká bolesť v brušnej dutine). Obzvlášť bol náchylný na hemoroidy, ktoré pribúdali s vnútorným vredom, ktorý sa nehojil. Trpel na silnú reumu a akútnu bolesť v svojich kolenách, lýtkach a chodidlách. Medzi ostatné neduhy patrili zápal obličiek (akútny, chronický zápal z infekcie), žlčníkové a obličkové kamene. Raz mu vyšiel tak veľký kameň, že mu dotrhal močovod a viedol k nesmiernemu krvácaniu. V 51. roku života ochorel na pľúcnu tuberkulózu, ktorá napokon viedla k jeho smrti. Jeho zdravotné problémy bývali zvyšované jeho náročným tempom kázania.“
John Calvin (1509-1564)
Citované v David E. Garland, 2 Corinthians, vol. 29, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999) z C. S. Storms, Healing and Holiness: A Biblical Response to the Faith-Healing Phenomenon [Phillipsburg, N.J.: Presbyterian &
* * *
Začni všetky svoje činy náboženstva činom vzývania Boha; mienim tým dôstojné uctievanie Boha, položenie sa do Božej prítomnosti a vzhliadanie k Nemu s okom viery; a nech sa tvoje túžby skutočne upnú na Ňom ako na cieli tvojho uctievania, dôvode tvojej nádeje a prameni tvojho požehnania. Pretože keď si sa takto položil pred Neho a klaňal sa v Jeho prítomnosti, je najviac pravdepodobné, že všetky následné časti Tvojho stíšenia budú zodpovedať múdrosti takéhoto nastavenia a sláve takej prítomnosti.
Jeremy Taylor (1613-1667)
Hidden Life of Prayer (HLP 1-4), s. 16
* * *
Ak každý úspech je Božím požehnaním a kalamita a nepriateľstvo zlorečením od Neho, potom neostáva priestor pre to, čo ľudia nazývajú šťastie alebo náhoda.
John Calvin (1509-1564)
Institutes of the Christian Religion, s. 207
* * *
Boh ma vždy ten najlepší dôvod pre svoj plán, či už je to učiť svoj vlastný ľud v trpezlivosti, alebo naprávať ich bezbožné náklonnosti a krotiť ich žiadosti, alebo podrobiť ich k sebazapreniu; taktiež ponížiť pyšných, rozohnať chytráctvo bezbožných a podvrátiť ich úmysly.
John Calvin (1509-1564)
Institutes of the Christian Religion, s. 211
* * *
Kto sa naučil rozjímať o Božej prozreteľnosti, môže si [v prípade pokušenia hnevať sa na svojich nepriateľov a byť netrpezlivým] pripomenúť „to Pán tak chcel“... a to, čo Pán chcel, je spravodlivé a [pre nás] vhodné.
John Calvin (1509-1564)
Institutes of the Christian Religion, s. 220-221
* * *
2017 - máj
Musíme sa krotiť, aby sme sa nepokúšali postaviť Boha do úlohy sa nám zodpovedať, ale tak si ctiť Jeho tajné súdy [odveké plány a konania], že budeme považovať Jeho [zvrchovanú] vôľu za opravdivo spravodlivú príčinu všetkého.
John Calvin (1509-1564)
Institutes of the Christian Religion, s. 211
* * *
Čo viac si môžeme pre seba priať, ako vedieť, že dokonca ani jeden vlas nepadne z našej hlavy bez Jeho vôle?
John Calvin (1509-1564)
Institutes of the Christian Religion, s. 219
* * *
Keď husté oblaky zatiahnu nebo a prudká búrka povstáva, pretože pochmúrna hmla zakryje naše oči, hrmenie udiera do našich uší a všetky naše zmysly sú v zľaknutí ochromené a všetko sa nám zdá zamotané a v zmätku; celý ten čas zotrváva v nebi neustály kľud a jasnosť [Boh má všetko pod kontrolou a zmysluplne pokojne koná]… A tak musíme vyvodzovať, že zatiaľčo vyrušenia na tomto svete nás oberajú o správny úsudok, Boh z čírej jasnosti Jeho súdu a múdrosti mierni a upriamuje tieto veľké pohyby v tom najlepšie premyslenom poriadku k ich správnym cieľom.
John Calvin (1509-1564)
Institutes of the Christian Religion, s. 211
* * *