Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
12.02.2017
10:30 Žilina
Čo dedíme po Adamovi
Gen 3,1-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž 36
Rim 5,6-21
Pozdvihni duša zrak
Gen 5
Kázeň Gen 3,19; 23
Je zrejmé, že sa rodíme do sveta, ktorý bol iný ako kde začínal Adam. Nejde len o neprajnosť okolia a prírody. Zisťujeme, že nemôžeme sa postaviť na Adamove miesto sa rozhodnúť a predsa zomierame, akoby sme zlyhali kde Adam (dokonca malé deti zomierajú), a sme naklonený k zlu od samého začiatku bez možnosti neutrálneho začiatku. Toto sa týka každého človeka v celom ľudskom rode a nás vedie pýtať sa Písma, ako to môže byť, resp. čo dedíme po Adamovi. (I) DEDÍME HRIEŠNU PRIRODZENOSŤ (ZNEČISTENIE) OD ADAMA PRIRODZENÝM PLODENÍM. (A) Učenie Písma. (1) Biblia učí, že od momentu splodenia je v našich vnútrach hriešna prirodzenosť (skazenosť), ktorá nepochádza zo samotného aktu plodenia (ktorý je stvoriteľské nariadenie), ani nie je nami volená, ani Bohom vytvorená, ani diablom, ale prichádza plodením od našich rodičov a takto ideme naspäť až k Adamovi a jeho prirodzenosti pod páde. (2) Biblia to potvrdzuje tým, že učí, že základná pozícia človeka je mŕtvy v prestúpeniach. Nie je nič ako detský vek, ktorý by Biblia volal vek neviny a čistoty od hriešnej prirodzenosti. (3) Biblia zdôrazňuje našu skazenosť po všetky dni, čo predpokladá od do dňa počatia. (4) Biblia učí, že prirodzene nečistý zdroj neprinesie nič čisté bez zvláštneho Božieho zásahu. ZÁVER: Rozlišujme, že úplná skazenosť spolu s neschopnosťou niečo s tým konať prichádza v momente splodenia od našich rodičov spätne, a teda postupne od Adama. (B) Dôsledky a aplikácie. (1) Rozlišuj, že Boh nie je vinný, za to, že ku nám prichádza hriešna prirodzenosť. Môžu zato naši rodičia, resp. prarodičia, resp. Adam, ktorých si nevyberáme (sme radi, že žijú a žijeme) a máme si ich ctiť. ILL: deti dedia choroby po rodičoch a nevina zato Boha, a dokonca v úcte ani nich. (2) Rozlišuj, že hriešna prirodzenosť je tvoja vlastná od momentu počatia so všetkými osobnými záväzkami a zodpovednosťami. Boh hľadí na Teba s ňou. ILL: človek čo zdedí lúku plnú semiačok buriny. (3) Nech ťa ženie táto prirodzenosť ku Kristovi, aby ti bola odpustená a si bol v Božích očiach prijateľný. Jej odpustenie nespôsobuje krst, iba Kristova krv, keď uveríme. (4) Nehľaď na ak plodenia detí v manželstvách ako hriešny, kvôli tomu, že pri ňom dochádza k prenosu prirodzenosti. RKC sa v tomto mýli a spätne vidí intímny život v manželstve ako niečo hriešne. (5) Nebuď naivný, že deti sa rodia dobré, akoby bez nej, zato, že sa nestihne prejavovať hneď naplno. (6) Nebuď však odradený mať deti, hoci vieš o nej v nich a čo všetko môže pôsobiť. Je tu totiž stvoriteľský mandát naplniť zem, veľký vplyv milosti vo vonkajšom posvätení obzvlášť vo veriacich rodinách, Spasiteľova láska a záujem zachraňovať deti od útleho veku, a očakávania plniť kráľovstvo Božie služobníkmi Pána, keď sa obrátia. (7) Ceň si obzvlášť prečistú osobu Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Tým, že nemal pozemského otca, a bol splodený Duchom Svätým, v lone Márie (pravého človeka), nedošlo k dedenie dedičného hriechu od Adama, hoci On bol potomkom Adama, a takto mohol byť čistý Baránok Boží pre vykonanie obete. (II) DEDÍME VINU PRVOTNÉHO HRIECHU ADAMA JEJ PRIPOČÍTANÍM NÁM. (A) Učenie Písma. (1) Boh má ku nám postoj, hľadí na nás a s nami jedná podľa pádu Adama. (a) zomierame, lebo Adam zomrel, (b) sme padnutý, lebo Adam padol, (c) sme vinní, lebo Adama sa previnil. (d) sme pod odsúdením, lebo Adam svojím porušením zmluvy milosti porušil zmluvu skutkov. Toto všetko platí, v kontexte Rímskym 5 nie preto, žeby sme denne hrešili (čo je nad to bezpochyby pravda), ale jednoducho preto, že Adam zhrešil a my v ňom. (2) My sme zhrešili v Adamovi nie realisticky (žeby sme tam v ňom nejako reálne boli vo raji) ale reprezentačne (Adam nás reprezentoval ako federálna hlava). To že prvšie neplatí je zrejmé, nakoľko osme vtedy neexistovali, a nakoľko Boh počíta iba prvý Adamov hriech a nie všetky jeho ďalšie hriechy (porušeniu zmluvu skutkov reprezentačne). (3) Reprezentačný princíp základný princíp spoločnosti, a dobre prijateľný históriou (dnešná individualistická doba má s tým problém). Normálne vieme že tí čo nás niekde oprávnene reprezentujú zabezpečujú dopad pre nás. Takto Adam nás poreprezentoval a získal pre nás odsúdenie a vinu svojim pádom. (B) Námietky zodpovedané. (1) Ale mne sa nepáči reprezentačný princíp. Prečo ja mám byť pod odsúdením a smrťou kvôli môjmu reprezentantovi. To nie je fér. ODP: mal by sa Ti páčiť reprezentačný princíp, lebo vďaka tomuto princípu vôbec nás môže Kristus reprezentovať a čo On pre nás získa dokonalým životom a na kríži sa môže počítať nám hoci sme si to nezaslúžili, keď sme s Kristom spojení vierou (podobne ako predtým sme boli s Adamom spojení). (2) Ale ja nechcem byť hotový ísť do pekla kvôli tomu, že Adam zhrešil. ODP: Ľudia budú súdení v prvom rade podľa svojich skutkov – tie sú primárny základ ich odsúdenia. (3) Ale ja by som na Adamovom mieste nezlyhal, keby som mal šancu. ODP: To nevieme, ale ponechaný na seba by sme skôr asi rovnako zlyhali. (4) Prečo by za jednu vinu malo hynúť milióny ľudí. ODP: Lebo vina nie je delená medzi nich, ale prislúchajúca každému z nich a morálne je to oprávnené. (5) Ale ja som nahnevaný na toto. ODP: Toto ukazuje, len stav tvojej hriešnej prirodzenosti, čo potrebuje sa ponížiť pred Bohom. (III) APLIKÁCIE. (1) Učenie o dedičnom hriechu, ktorý pozostáva z dedenej úplnej skazenosti, a pripočítaného prvého Adamovho hriechu, nám pomáha nás motivovať uniknúť od Adama a bežať ku Kristovi vierou. Vidíme, v akom zlom stave sme, keď nemáme Krista všetko čo máme je len náš vlastný hriech a to čo dedíme po Adamovi. (2) Toto učenie oslavuje Boha. (a) ukazuje náš stav ako hriešnikov horší a vážnejší ako sme mysleli. Nie sú to len aktuálne hriechy čo urobíme, ale celá skazenosť čo máme, a reprezentant, čo zlyhal a priviedol nás do stavu odsúdenia. (b) Ukazuje, aké veľké musí by byť spasenie a Spasiteľ a Boh vo svojej milosti. Ďaleko väčšia milosť a práca je potrebná pre našu záchranu ako sme mysleli, a toto všetko Boh zahŕňa. (3) Naučme sa praktickú múdrosť v použití pre evanjelizáciu podľa listu Rímskym. (a) najprv začni hovoriť o aktuálnych hriechoch, (b) potom pridaj o hriešnej prirodzenosti, z ktorej vyrastajú (c) a až potom spomeň, ak je potrebné Adamovu vinu ako reprezentanta. (4) Historicky v cirkvi boli základné pozície: (a) pelegiáni popierali dedičný hriech, a učili, že sa rodíme ako Adam s možnosťou si vybrať. (b) semi-peleginái, katolíci, arminiánai, verili na dedenie hriešnej prirodzenosti ale možnosti si pomôcť v spolupráci s Bohom, (c) reformovaní, puritáni verili, to čo bolo učenie v tomto vyučovaní, dedenie ako znečistenia tak viny od Adama, a tak znečistenie. (5) Ako povedať deťom tieto pravdy k ich usvedčeniu? (a) povedz im, o ich aktuálnych hriechoch, (b) potom o ich zlom srdci, (c) napokon o ich prirodzenom reprezentantovi, s ktorým zahynú a preto musia rýchlo bežať ku Kristovi aby ich reprezentoval.
Genesis

Genesis > Hriech