Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2024) Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
14.01-2018 Učiť sa plakať o milosť Žalospevy 1-5 evanjelium úvod k Žalospevom pokánie prehľad knihy plakanie pre hriech #1553
07.01-2018 Veľké pochopenie milosti Mat 20,1-16 evanjelium robotníci na vinici milosť spasenie z milosti bohatý mládenec #1552
31.12-2017 Eben-Ezer – pamätník Pánovej pomoci 1Sam 7,1-12 evanjelium Eben Ezer Pomoc Hospodinova Spasenie koniec roku #1550
24.12-2017 Narodenie Pána Ježiša a naša reakcia na túto zvesť Luk 2,8-20 evanjelium #1547
17.12-2017 Nečakané svetlo v tmavej zemi Iz 9,1-7 evanjelium izraelské kráľovstvo Asýria zajatie tma a svetlo atribúty Spasiteľa #1539
10.12-2017 Pohrdnutie veľkým privilégiom Gen 25, 27-34 Genesisevanjelium Ézav a Jákob prvorodenstvo privilégium spasenia pohrdnutie prvorodenstvom strata privilégia spasenia #1538
03.12-2017 Pohľady za hrob Luk 16,19-31 evanjelium #1546
26.11-2017 Rozpoznanie hodnoty Pána Ježiša Krista Mat 26,6-13 evanjelium cenenie si Krista pomazanie Máriou priority vďačnosť služba Pánovi #1537
19.11-2017 Súd nad nevýznamnými Jer 49,29-33 evanjelium Boží súd súd nad nevýznamnými Kédarovci Izmaelovci ako reagovať na zvesť o súde #1530
12.11-2017 Naplnenie očakávania viery Mat 20,29-34 evanjelium Bartimeus dvaja slepci slepota Syn Boží Božstvo Krista rôzne prístupy evanjelistov vytrvalé hľadanie #1527
05.11-2017 Poznanie obmedzení tohto života Kaz 1,12-2,26 evanjelium Z vyučujúcich kníhnaplnenie v živote márnosť na svete kniha Kazateľ #1525
29.10-2017 Malé začiatky, no veľké konce Luk 13,18-21 evanjelium Podobenstvákráľovstvo Božie cesta do Jeruzalema horčičné semiačko kvas #1519
22.10-2017 Záchrana pyšného mládenca Gen 21,9-21 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchIzmael záchrana Hagar pýcha posmievanie #1511
15.10-2017 Milosť a pokoj cez Krista Zj 1,4-6 evanjelium Epištolové výrokymilosť pokoj Božie atribúty obmytie krvou #1516
08.10-2017 Pamätajte na Lótovu ženu Luk 17,32 evanjelium Výroky Pána JežišaLótova žena svetáctvo opustenie sveta náhly súd #1508
01.10-2017 Natanael rozpoznáva svojho Spasiteľa Jan 1,44-52 evanjelium Stretnutia s JežišomNatanaelNatanael pochybnosti identita Mesiáša Kráľ Syn Boží odovzdanie sa vševedúcnosť Ježiša Jákobov rebrík Ježiš cesta do neba #1507
24.09-2017 Porozumenie znameniu prekliateho figovníka Mk 11,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišaprekliaty figovníkprekliaty figovník znamenie súdu nesenie ovocia #1498
17.09-2017 Obriezka srdca Deu 30,6 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchobriezka znamenie zmluvy obriezka srdca znaky znovuzrodenia #1499
10.09-2017 Tragické nedocenenie svojich privilégií Mat 13,53-58 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyNazaret divy múdrosť privilégia #1496
03.09-2017 Keď Boh volá 1Sam 3,1-11 evanjelium Starozmluvné udalosti #1491

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!