Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
26.02.2017
10:30 Žilina
Rozdelenia jednotlivých hriechov (1)
Gen 3,1-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž 90
Luk 15,11-32
Mnohé bôle stretával
Ef 4,17-32
Ó, uč ma, čo to je
Kázeň Gen 3,6
Písmo nás vedie nielen poznať jednotlivé hriechy, ale vedieť ich aj kategorizovať. To nám má pomôcť vidieť niečo z ich ohavnosti, reálnosti, robiť z nich oprávnené pokánie, správne ich používať pri evanjelizácii a cirkevnej disciplíne či sebaskúmaní a nerobiť časté chyby pri zmýšľaní o nich. (1) HRIECHY PROTI BOHU A HRIECHY PROTI ČLOVEKU. (A) Kategorizovanie vidno z márnotratného syna, z listu Jakuba a z dvoch dosiek Desatora. (B) Keď v prvotnom zámere je dotknutá strana človek, tak ich voláme hriechy proti človeku. Inak hriechy proti Bohu. (C) V skutočnosti sú všetky hriechy proti Bohu. (D) Hranica však nie je vždy jednoduchá. Nedajú sa od seba vždy ľahko rozdeliť. Každý hriech proti človeku je vždy aj proti Bohu. Každý hriech proti Bohu má potenciál sa dotýkať priamo alebo nepriamo iných ľudí. (E) Aplikácie: (i) Keď urobíš hriech, vždy ho vyznaj Bohu. (ii) Z Desatora zistíš, či bol hriech bezprostredne proti človeku alebo proti Bohu a čokoľvek bolo proti človeku a poškodilo ho, je treba vyznať aj v správnej miere človeku. (iii) Ak sa hriech týka človeka, nestačí ho vyznať len Bohu. A nestačí vyznať len človeku, je potrebné vyznať aj Bohu. (iv) Ako bol hriech proti Bohu, je potrebné zvážiť, či sa priamo alebo nepriamo nedotkol iných. (2) HRIECHY VYKONANÉ VO VNÚTRI A HRIECHY VYKONANÉ NAVONOK. (A) Vnútri: konkrétne myšlienky a emócie. (B) Vonku: konkrétne skutky a slová. (C) Aplikácie: (i) Mnohé vonkajšie hriechy predtým žili vo vnútri, skôr menej urobíme navonok hriech, ktorý by nebol vo vnútri. (ii) Vonkajšie hriechy sa môžu, ale nemusia stáť verejnými. (iii) Vnútorné hriechy sa môžu stať verejnými, keď ich dôverník alebo sám človek zverejní. (3) HRIECHY NEVEDOMÉ (SKRYTÉ) A HRIECHY VEDOMÉ (UVEDOMENÉ). (A) Väčšina našich hriechov je nevedomých, či už vnútorných, alebo vonkajších, a potrebujú odpustenie. Mnohé sú nám nevedomé kvôli našej vine alebo pre nedostatok poznania. (B) Aplikácie: (i) Ako sa k nim postaviť: Vyznávaj denne Bohu, že máš mnoho nevedomých hriechov. Pros Boha pri skúmaní Písmom, aby ti niečo z nich ukázal. Vyznávaj tiež tie, ktoré sa ti stanú vedomými. (ii) Buď pripravený správne reagovať – poníž sa a nemysli si, že si nebol kresťan, keď si tento hriech doteraz nevidel. Počas rastu sa viac nevedomých hriechov stane vedomými. (4) HRIECHY ZANEDBANIA (DOBRÉHO) A HRIECHY VYKONANIA (ZLÉHO). (A) Zanedbania znamená neurobiť to, čo sme mali urobiť. (B) Vykonania znamená urobiť to, čo sme nemali urobiť. (C) Toto platí o vedomých a nevedomých, ako aj o vykonaných vo vnútri a navonok. (D) Aplikácie: (i) Hriechy zanedbania sú rovnako základ pre odsúdenie ako hriechy vykonania. (ii) Hriechy zanedbania máme, či si ich uvedomujeme, alebo nie. (iii) Väčšina hriechov, ktoré máme, sú vnútorné, nevedomé hriechy zanedbania. (5) HRIECHY PRAVIDELNÉ A HRIECHY OJEDINELÉ ČO DO VÝSKYTU. (A) Toto nehovorí o tom, ako často hrešíme (to je obrovské množstvo), ale ako často sa jeden vybraný konkrétny hriech (môže aj v rôznych podobách) vracia ničiť nám život. (B) Ojedinelé: hriech alebo séria hriechov pod tlakom alebo v čase prosperity, napríklad Petrovo zapretie, Dávidovo cudzoložstvo. Často nás prekvapia, ak nebdieme, a to dokonca po rokoch. Niekedy ich Boh dopustí veľmi silné, aby nás prebral z duchovného spánku. (C) Pravidelné: opakovanie a často nás navštevujú, zvyčajne v dlhších obdobiach života, napríklad ambícia po prvenstve u učeníkov. Boh ich často ponecháva, keď sme v niečom pyšní, aby nás ponižoval a formoval. Musia byť vyznané aj mnoho ráz za deň, a rovnako umŕtvované. (D) Aplikácie: (i) Pozor. Z ojedinelých hriechov sa ľahko môžu stať pravidelné a z pravidelných návykové. A tu je otázka, či mi hriech nevládne a či som kresťan. (ii) Prítomnosť pravidelných hriechov a pokušení k ním, pokiaľ s nimi kresťan bojuje a nechce ich, nie je dôkaz, že človek nemá milosť. (iii) Nikdy nevrav, že sa ti tieto hriechy nikdy nemôžu stať, ale bdej a modli sa. (iv) Ak sa dejú bratovi alebo sestre, modli sa za nich a pomáhaj im. (6) HRIECHY NEVEREJNÉ (SKRYTÉ) A HRIECHY VEREJNÉ. Môžu a nemusia byť vedomé! (A) Neverejné sú vykonané bez pozornosti iných. (B) Verejné sú vykonané pred očami iných alebo zverejnené pre iných. (C) Aplikácie: (i) Nevyznávať skryté hriechy náš časom robí pokrytcami. (ii) Keď začneme neverejné hriechy skrývať pred Bohom, stanú sa ľahko návykovými. (iii) Mnohé neverejné hriechy, ktoré neľutujeme, Boh môže časom urobiť verejnými k našej veľkej hanbe. Zvyčajne cez prozreteľné konanie, keď sú časom videné inými, alebo cez cirkevnú disciplínu. (iv) Vyznané skryté hriechy nemáme zverejňovať, pokiaľ to nevyžaduje náhrada škody druhému. Ak je nutné zverejniť, tak vždy len v čo najnižšej miere. Napríklad nemáme povedať bratovi, že sme mu závideli, ak sa to neprejavilo navonok a ľutovali sme to. (v) Ak má niekto zápas s neverejným hriechom, nech ho zverejní blízkemu dospelému kresťanovi, o ktorom vie, že ho nezverejní iným. (vi) Nezverejňuj hriechy iných, pokiaľ na to nie je biblický dôvod. Nezverejňuj hriechy členov zboru za hranice zboru. Nezverejňuj vôbec hriechy ľudí, ktoré boli ľutované, a obzvlášť nie hriechy úradníkov zboru. Ak sa dozvieš o súkromnom hriechu a nerobí pokánie, povedz to úradníkovi, ale nezverejňuj to iným spôsobom. (To dovoľuje iba cirkevná disciplína.) Nezverejňuj hriechy sesterských zborov s výnimkou tých, ktoré sú verejné a môžu narúšať učenie a morálnosť zboru. (vii) Varuj pred verejnými hriechmi iných, ktorí dlhodobo nečinia pokánie a môžu uškodiť zboru. (viii) Boží súd raz zjaví všetky hriechy, ktoré neboli ľutované. Nebuď pokrytec. Všetky verejné i neverejné hriechy, ktoré boli ľutované, sú zakryté krvou Krista. (7) HRIECHY ZATAJOVANÉ (SKRYTÉ) A HRIECHY VYZNANÉ. (A) Tieto hriechy sú vždy vedomé! Zatajované sú vedome obzvlášť pred Bohom, ale môžu byť aj pred človekom! (B) Aplikácie: (i) Skrývať hriechy je cesta k duchovnému úpadku kresťana. Vyznať ich je k obnoveniu a náprave. (ii) Ten, kto skrýva jeden hriech, zvyčajne skrýva celú skupinu hriechov. (iii) Nemá zmysel skrývať hriech. Boh ich zvykne, obzvlášť medzi kresťanmi vyjaviť. (iv) Neveriaci nevyznajú otvorene svoje hriechy, raz na súde však budú odkryté. (v) Kristus je ochotný nám odpustiť dokonca skrývané hriechy, keď sme otvorení a úprimní. (8) HRIECHY CÍTENÉ A NECÍTENÉ (POD OTUPENÝM SVEDOMÍM). (A) Tieto hriechy sú všetky vedomé! Pri necítených vinu však nepociťujeme dlhodobo tak, aby nás pohlo k pokániu! (B) Je to hrozivý a nebezpečný stav, vážnejší ako mať verejné, otvorené, ale cítené hriechy. (C) Aplikácie: (i) Čo robiť, ak necítime hriechy, o ktorých vieme. Odpoveď: Zapni alarm, volaj k Bohu, pros o citlivé svedomie, preskúmaj, kde necitlivosť začala, pros Ducha Svätého o obživenie a usvedčenie. (ii) Čo ak budeme ďalej žiť v necítených hriechoch? Odpoveď: Postupne začneme upadávať zo Slova, zo spoločenstva, nájdeme si výhovorky a odpadneme od Krista. (iii) Ako neotupieť v cítení hriechu? Odpoveď: Počúvaj svedomie a nezraň ho. (iv) Cítenie hriechu neznamená nutne u ľudí rovnaké emócie navonok. Znamená však ľútosť, nenávisť k hriechu a nechuť ho opäť spraviť. (v) Pokladaj za milosť, ak ťa Boh vytiahol z takého stavu, či už pred obrátením, alebo po obrátení. ZÁVER: Hriechy spomínaných kategórií boli nesené na Kristovi. Bez Neho sme stratení. On má však zo všetkých týchto hriechov záchranu.
Genesis

Genesis > Hriech