Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
08.03.2017
19:00 Žilina
Svaté Písmo (3) - Autorita Písma
2Tim 3

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
2Tim 3,15-16
IV. AUTORITA PÍSMA. Prečo veriť Písmu a prijímať ho? (2LBVV 1:4-5). ÚVOD: (A) Koncept autority a) Definícia autority, b) Prirodzená autorita a oficiálna (úradná) autorita, c) Konanie autoritné a autoritátorské, d) Vlastnenie a rozlíšenie autority, e) Priame alebo delegované vykonávanie autority, f) Autorita dlhodobá a krátkodobá. (B) Úrovne autority: (a) Zvrchovaná: Boh je zvrchovaná autorita. (b) Delegovaná: Žive Slovo (Kristus - prostrednícky) a zapísané Slovo (Písmo). (c) Podriadená: tradícia, úrady, iné knihy a písomnosti a pod. (I) PÍSMO MÁ AUTORITU BOHA, LEBO JE BOŽIE SLOVO – objektívny fakt. (A) Písmo nemá svoju odvodenú autoritu od človeka alebo cirkvi. (B) Písmo má autoritu preto, lebo Boh mu ju sám dal. Téza: Celé a všetko Písmo je Božie Slovo a preto má autoritu Boha, a má sa mu veriť. (1) Boh je autorom celého a všetkých slov Písma, preto čokoľvek čítame je Božie Slovo s autoritou samého Boha! (2) Písmo je označené slovami, ktoré ho oddeľujú a asociujú jedinečne s Bohom v kontraste s inými písomnosťami. (3) Slová Písma sú priamo nazvané Božími výrokmi. (4) Slová autorov Písma sú videné ako priamo slová, ktorých autorom je Boh. (5) Frázy „Boh hovorí“ a „Písmo hovorí“ sú ekvivalenty v autorite. (6) Čo Písmo predpovedá, sám Boh v spravovaní histórie predpovedá. (7) Každý detail má autoritu Boha, a má sa mu veriť, a dajú sa zakladať na ňom obrovské pravdy. (II) OSOBNÉ PRESVEDČENIE, ŽE PÍSMO MÁ AUTORITU BOHA – subjektívne rozlíšenie. (B) Záruka a plná istota osobného presvedčenia nebude kvôli hriechu prameniť prirodzene z nás, napriek dostatku dôkazov (svedectvo Božieho ľudu k tomu, charakter písem) pri ktorých nemáme výhovorky. (1) Môžeme byť pohnutí a stimulovaní, aby sme nadobudli vysoké a úctivé zmýšľanie o Svätých Písmach a ich ocenenie. (2) Nepomôže nám, ani nás pevne neuistí (nie kvôli nedostatku objektívnych faktov, ale kvôli nášmu hriechu). Chýbajú okuliare viery. (B) Osobné presvedčenie bude prameniť z vnútornej práce Svätého Ducha v nás. (III) NÁMIETKY: (i) Nie je Písmo seba osvedčujúce? (ii) Nie je prvý bod cyklický argument? (iii) Nie je druhý bod subjektivizmus? (IV) APLIKÁCIE: (1) Poslúchať a veriť Písmu znamená poslúchať a veriť Bohu. (2) Akým hriechom je pretáčať Písma. (3) Prvá vec, ako pochopiť a prijať Písma, je sa pokoriť a obrátiť ku Kristovi. (4) Keď dokazuješ niekomu autoritu Písma, modli sa radšej o obrátenie a isto hovor evanjelium a o hriechu. (5) Hovorí k Tebe Písmo? Potom ho budeš poslúchať viac než čokoľvek iné
2LBVV