Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
23.04.2017
10:30 Žilina
Božie milostivé konanie uprostred našich pádov
Gen 3,8-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ó, kiež, Kráľu nebies
Žalm 104
Luk 19:1-10
Gen 3,7-24
Boh si ma stvoril
Kázeň Gen 3,7
Text nám nezjavuje len stroho fakt, že po páde Adama a Evy Boh dal odplatu smrti a prišla tma na ľudstvo. Text nám zjavuje, pre nás prekvapujúco, ako Boh dokonca napriek pádom ľudí postupuje a ako napriek trestom je plný milostivého jednania, hľadajúceho záchranu. Samozrejme tento stav musíme chápať ako dočasný pre túto zem, lebo na druhej strane už nič z toho nebude, ak niekto zahynie nezmierený s Bohom. Ale predsa nám toto bude pomáhať, aby sme si cele nezúfali, ale popri našich pádoch hľadeli a chápali, koľko milostivého jednania je stále u Boha a o to skorej mu verili skrze Krista a milovali Ho. (I) BOH VEDIE ĽUDÍ K VYZNANIU ICH HRIECHU A K POKÁNIU (v. 8-13). (1) Boh ich nepošle do pekla v momente, ani ich v momente nezabije. (2) Boh ich hľadá napriek tomu, že oni sa pred Ním skrývajú. (3) Hľadá ich s ľútosťou nad ich pádom a má pre nich viac ľútosti, ako si oni o Ňom myslia. (4) S obrovským srdcom pre nich ich oboch trpezlivo privádza skončiť po prvotných výhovorkách pri otvorenom vyznaní toho, že zhrešili. Takéto vyznanie, vyznanie zo srdca, je bod pokánia, kde súhlasíme s Bohom, že sme zhrešili a že On je spravodlivý, keď súdi a keby nás zahubil. Priviesť človeka jednaním Božím do tohto bodu vyznania je vždy prejav obrovskej Božej milosti. Tu ich Boh necháva, lebo hoci je toto správny stav hľadať záchranu, nedokážu pre svoju záchranu nič urobiť, a ak sa má pre nich niečo urobiť, jediný Boh to môže z milosti učiniť. APL: (i) Chváľme Boha za nesmiernu milosť trpezlivosti a za privádzanie nás k pokániu. (ii) Nespierajme sa volaniu k vyznaniu, neumenšujme, neodkladajme, neklamme seba, neskrývajme, nezhadzujme na iných. Otvorené vyznanie s ľútosťou zo srdca je to, čo potrebujeme. (iii) Toto platí ako pri našom obrátení na začiatku kresťanského života, tak v celom našom chodení. (II) BOH VYHLASUJE TREST A PERSPEKTÍVU BUDÚCNOSTI (v. 14-19). (1) Hadovi: Prehlasuje napriek dlhodobému zápasu históriou istú ruinu, a zrovna od Potomka ženy, lebo chcel zruinovať Adama a Evu. Pre hada niet vedenia k vyznaniu, ani niet nádeje, ale ľudia tu počujú evanjelium skutočnej nádeje cez Potomka zo ženy, ktorý všetko zmení a smú v Neho veriť. (2) Žene: Prehlasuje trpkosť z potešení, ktoré hľadala mať. Konala s túžbou, aby ju muž poslúchol, teraz muž bude nad ňou ďalej panovať (nad legitímnu autoritu byť hlavou ženy), ako mu bolo dané, a bude tým znížená. Rovnako potešenie v rodine bude frustrujúce ako fyzicky, tak emočne pri výchove detí. Predsa budúce vyslobodenie Mesiášom dokonca tu prinesie mnoho úľavy. (3) Mužovi: Jedol, čo nemal, preto teraz jeho jedenie, aby žil, bude namáhavé, cez nezdary v práci. Nakoniec po čase zomrie – vďaka Bohu, že nie hneď, čím má priestor hľadať a nájsť Pána. (III) MILOSTIVÉ ZAOPATRENIE (v. 20-24). (1) Ľudia smú na zemi ísť vierou vpred. Eva sa nazve matkou všetkých živých a je dôvod očakávať život napriek pádu, lebo príde Mesiáš. Eva je tohto očakávania nielen prvým približovateľom, ale aj jej meno je toho symbolom. Adam a Eva sú tu už obrátení cez pokánie, ku ktorému ich priviedol Boh, a cez vieru v evanjelium, čo im dáva optimistický pohľad vpred a na históriu. Očividne prijali dočasne tresty, dávajú synovi meno Kain ako znak očakávania, opakujú obete apod. Veria, že čo Boh sľúbil pre ich spásu, aj urobí, a má preto dôvod ísť vpred. (2) Milosť bude pokrývať našu hanbu. Boh tu dáva odev ako adekvátne prikrytie nahoty. Toto nie je len záväzným vzorom pre cudné fyzické obliekanie v ľudskej rase po páde (ako výmena za figové listy), ale aj symbolom potreby Božieho zaopatrenia pokrytia cez vyliatie krvi. Takto bude udelená milosť stáť život, ktorý napokon položí Jeho vlastný Syn. Adam s Evou prijali toto zaopatrenie. (3) Milosť zabraňuje pokračovať na tomto svete v stave hriechov do nekonečna. Vyhnanie z raja je síce súčasť trestu, ale súčasne je pre hriešnikov milostivým obmedzením, aby nežili na zemi v tomto stave naveky. Lepšie je pre veriaceho po čase a po vykonanej práci pre Pána odísť k Pánovi a byť s Ním naveky tam, kde nie je hriech. ZÁVER: Hoci hriech prináša bolesť a smrť, predsa vyznanie hriechu Bohu zaisťuje Božie milostivé zaopatrenie pre hriešnikov a úľavu.
Genesis

Genesis > Hriech