Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
28.05.2017
10:30 Žilina
Cesta k súdu
Gen 6,1-8

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Hľa! Boh je tu! Ho poďme ctiť tu! Poďme Mu slúžiť
Žalm 95
Vojdime a pokľaknime
Luk 17,20-37
Pohľad nevídaný
Gen 6,1-8
Kázeň Gen 6,1
Nieto stálosti v zemskej radosti
Druhá časť toledótu opisuje cestu k úpadku a súdu potopou a pokrýva mnohé generácie. Mojžiš tu dáva inštrukcie pre Izrael na púšti i pre nás, aby sme takú cestu nezopakovali a unikli súdu ako nakoniec unikol Noach. Je tu opis úpadku, vyhlásenie času do súdu, vážnosť hriechu, závažnosť adekvátneho súdu a dôležitosť nájsť milosť v Božích očiach. (I) KTO SÚ SYNOVIA BOŽÍ. Základná výkladová otázka pre správne pochopenie state. (A) Rôzne pohľady. a) Liberálny: mýtickí polobohovia – odmietnutý, lebo Genesis nie je mýt. b) Kainovci: RKC pohľad v stredoveku. c) Hrdinovia a obri staroveku – nezodpovedá opisu ďalej. d) Židovskí sudcovia – len na jedinom mieste v žalmoch možná podpora. e) Padnutí anjeli – pohľad držaný niektorými židmi, mnohými cirkevnými otcami a posledne modernými evanjelikálmi, obzvlášť na základe niekoľkých referencií výrazu pre anjelov ďalej v Písme, najmä v Jóbovi, prípadne v odvodeniach z nebiblickej knihy Enoch a následne vyvodenia z Júdu. f) Zbožná línia potomkov Séta – pohľad Chrysostoma, Augustína, reformátorov, puritánov, tradične evanjelikálov. Pre túto poslednú pozíciu sa ďalej argumentuje. (B) Dôvody pre pozíciu, že „synovia Boží“ odkazujú na zbožnú líniu Séta a nie na padlých anjelov. (1) Pôvodné publikum, ktorým bola adresovaná táto kniha, rozumelo pod pojmom „synovia Boží“ ľud oddaný Bohu, potomstvo, ktoré sa hlási k Bohu, teda potomkovia Séta. a) Izrael sa tak označoval priamo. b) Mojžiš ani raz nespomína týmto pojmom odkaz na anjelov. c) Pokračujúco to tak chápali proroci. d) A do konca sa tento význam drží do čias Pána Ježiša. e) Bolo by nevyhnutné tento výraz jasne vysvetliť Mojžišom, ak by bolo mienené na tomto mieste niečo iné ako zbožná línia semena zo ženy. To, že sa výraz nespomína ani nevysvetľuje, musí znamenať prirodzený význam s odkazom na ľud, hlásiaci sa k Hospodinovi práve tak, ako sa mal neskôr Izrael. (2) Tematické učenie knihy ako aj kontext osvedčuje Sétovskú líniu. (a) Téma semena zo ženy z kapitoly 3 pokračuje cez dve semená v kapitole 4 a potom cez kapitolu 5. Prečo by odpoveď na otázku, čo bolo ďalej, čo sa s ním stalo a prečo, nemala byť v potope? (b) Užší kontext 2. toledótu hovorí od začiatku do konca o línii Séta. Začína Adamom, Sétom, a končí Noachom, pri ktorom vysvetľuje ako úbytok veriacich, tak dôvod k súdu. (c) Téma uctievania v 4. kapitole prirodzene vedie k identite synov Božích. (d) Téma Mojžišovských varovaní pred zmiešanými manželstvami, keď má Izrael vstúpiť do Kanaánu, je tu veľkým varovaním a opakovane sa v knihách Mojžišových v súvislosti s kompromisom a odpadnutím spomína, ako aj neskôr v Písme. (e) Je tu vyjadrenie žiadostí po senzuálnom, podobne ako pri Eve – podobná konštrukcia. (3) Celkový dojem kontrastov ľudský vs. Boží v uchu židov to vyžaduje. Peter myslel na ľudské veci, nie na Božie, hovorí o veciach podľa veriacej mysle verzus mysle neveriacej. Podobne Pavol zmýšľa. (4) Tí, čo tvrdia, že ide o padlých anjelov, nielen znejú čudne v tomto celom, ale potrebujú vysvetliť nasledovné. (a) Ako na základe pár vzdialenejších textov sa dajú ignorovať významy bežného jazyka a textov bližších a kvantitatívne viacerých. (b) Robia to za cenu potlačenia vnútorných kontextuálnych a tematických prepojení v rámci knihy. (c) Robia to za cenu straty praktického a použiteľného posolstva, čo Sétovci prinášajú. (d) Zatiaľ čo dávajú posolstvo, že démoni môžu plodiť deti, čo nikde v Písme nie je ani na príklade, ani predpovedi, ani dokonca v najviac démonických a okultných časoch a okolnostiach. (e) Pán Ježiš hovorí, že anjeli sa nemnožia ani vstupujú do manželstva, a ťahať verš, že to je len v nebi a nie na zemi, je mimo zámer Krista, keď to hovoril. (f) Tiež musia prakticky vysvetliť, ako žili v manželstvách démoni s ľudskými ženami, ide o mnohoročné spolužitia (text nehovorí len o intímnostiach), či starli démoni a pod. (g) Tiež musia vysvetliť, prečo si potom démoni navzájom nezobrali aj pohlavie žien a nešpinili sa navzájom. (h) Tiež vysvetliť, prečo sa rodia aj obri po potope a nie teraz, ak podľa nich títo démoni boli uvrhnutí pod mrákavu. (i) Stojí proti nim zástup najvernejších vykladačov v iných otázkach a reformátorov. (II) AKO UPADOL ZBOŽNÝ ĽUD DÁVNYCH ČIAS A NA ZEM PRIŠIEL SÚD? (1) Robili kompromisy so svetom. Zrejme postupne a nebádane. Obzvlášť cez zmiešané manželstvá s bezbožnými ženami z línie Kaina. Kompromisy so svetom, či už v manželstvách, alebo v napodobňovaní ich spôsobov, nepotrebné blízkosti s ním znamenali vždy kolaps pre zbožných a úpadok pre cirkev. Toto bude platiť pre Izraelcov, keď prídu do Kanaánu, a rovnako pre cirkev dnes. Veľké varovanie jednotlivcom i cirkvi. (2) Boh ich od istého bodu prestal varovať a stanovil čas súdu. Keď je Duch Svätý uhášaný odmietavým postojom, svedomie otupované, nezáujem viac počúvať Božie varovania cez Božie Slovo, Boh prestane hovoriť, a to je znak, že už bude koniec. Je lepšie, keď nás vyrušujú hriechy, ako keď sme v nich spokojní. Toto sa stalo Sétovcom. Je čas, keď sa Boh prestane prieť s človekom, ktorý mu oponuje, a to je veľmi veľmi vážny bod. Sto dvadsať rokov bude čas, kým príde od ohlásenia súdu potopa. Aj keď ľudský vek sa tiež skrátil po potope pomerne rýchlo. (3) Sétovci sa dali po ceste robenia sa bohmi na tomto svete, s pýchou byť tu niekým, miesto toho, aby slúžili Pánovi. Niektorí z nich si vzali práve ženy, s ktorými mohli mať supersilných potomkov, a tieto ženy mali z Kainovskej línie. Hnanie sa na tomto svete byť veľkým a mocným za cenu kompromisov a hriechu vždy vedie k ruine. Navyše keď Izrael vedel, že Boh nakoniec týchto obrov rovnako ľahučko zahubil v potope, nemajú sa pri vstupe do zasľúbenej zeme báť obrov a my si nemáme myslieť, že získať moc na svete je v porovnaní so súdom niečo. (4) Padali zábrany robiť navonok to zlo, ktorého hriešna prirodzenosť a srdcia boli plné. Keď zlo prestane mať zábrany k vyjadrovaniu, keď svedomie nebrzdí, spoločnosť nebrzdí, ľudia nepočúvajú kázanie Slova a zlo sa ospravedlňuje a podporuje v prejavoch, hoci aj nemusí prísť vojna pre sebecké dôvody, svet i jednotlivec dospel k súdu, lebo už niet dôvod, aby viac žil na Božom svete. (5) Boh má bolesť pri pohľade na tento stav a nemá záľubu v smrti bezbožníkov. Aký to musí byť hriech, keď Boha bolí srdce z pohľadu na nás. Samozrejme ide o jazyk prispôsobený ľuďom – Boh nie je prekvapený vo svojej rade. (6) Keď už aj línia spravodlivých padá a na svete neostáva takmer nikto, kto by počúval, potom niet dôvod, aby svet ďalej ostával s týmito ľuďmi, napriek dávke poslednej zhovievavosti. Je čas na vytretie sveta od ľudí. To čaká Izrael v zasľúbenej zemi, keď odpadne, ale to čaká náš svet na konci, keď cirkev upadne do stavu podobného tomu, ktorý bol pred potopou. Zahynú aj zvieratá, lebo tie sú nedobrovoľne podriadené človeku, ktorý aj tam prináša hriech, a raz dokonca celý vesmír zahynie. (7) Jedine milosť rozhoduje, že Noach bude zachránený. Musí nájsť milosť v Pánových očiach. To je prvá vec spomínaná o Noachovi a to má byť prvá vec v našom živote. Týmto tiež končí toledót, keď ide o zachovanie semena zo ženy. Doktrína pre Izrael aj pre nás znie, že nikto z nás neunikne súdu mimo milosti, ktorú si máme žiadať a hľadať ju u Boha. Ak ju nájdeme, nezahynieme, ale budeme žiť. Dôkazom toho bude, že budeme ľutovať svoje hriechy, veriť v Krista na spasenie, nebudeme hľadať život podľa sveta a budeme túžiť žiť sväte. (III) APLIKÁCIE. Videli sme, ako Sétovci odpadli postupne cez kompromis, ako sa to prejavilo otupením, ako začali najprv hľadať svoje na tomto svete, nie Božie veci, ako postupne boli ako svet, s ktorým išli spolu k súdu, napriek Božiemu zármutku, a nič iné len súd bol pre nich pripravený, s výnimkou tých, ktorí našli milosť v Božích očiach. Toto je pre nás napísané. Kde stojíme dnes my? (1) Sme ako Sétovci, ktorí idú do kompromisov? Robme pokánie, kým neotupieme úplne, využime volanie k pokániu, zmeňme svoje cesty skrze Krista, inak zahynieme my alebo isto naše deti, ktoré skazíme naveky. A ak sa neobrátime, budeme len horší a horší aj tu na zemi. (2) Sme ako Kainovci bez zábran hrešiť? Zviedli sme na hriech iných? Je tu varovanie súdu a istej záhuby, ak sa neobrátime. (3) Sme ako Noach? Našli sme milosť v Pánových očiach? Hľadali sme Ho a našli? Život môže byť ťažký uprostred bezbožnej väčšiny, nepochopenia od sveta, ale žiť pod milosťou, cez vieru v Krista, s citlivým svedomím na Božie Slovo je správna a jediná cesta, ako uniknúť istej záhube, ktorá príde.
Genesis