Kázané slovo » Listy Tesalonickým

Listy Tesalonickým sú v poradí posledné dva listy apoštola Pavla určené zborom. Sú to najkratšie listy a pravdepodobne nepatria u väčšiny čítateľov medzi najobľúbenejšie. Sú však prekvapujúco hodné našej najväčšej pozornosti a lásky. Hlbiny v týchto listoch sú nevyčerpateľné.

V listoch Tesalonickým je predstavený mladý zbor vo svojich prvých kresťanských skúsenostiach a zápasoch v rozličných oblastiach života.


1. Prečo milovať listy Tesalonickým 1Tes & 2Tes Témy a špecifiká listov Tesalonickým Inšpirácia #1016 12.10.2014
2. Zázrak v Tesalonikách 1Tes 1-3 Historické pozadie listov Tesalonickým Evanjelium v Tesalonikách #1020 19.10.2014
3. Pozdrav nad pozdravy 1Tes 1,1 Pozdrav k listom Tesalonickým Cirkev Dôležitosť miestneho zboru Pozdrav: milosť vám a pokoj Pavel, Silas, Timoteus #1025 26.10.2014
4. Veľké vďaky Bohu 1Tes 1,2-3,12 Ďakovanie vďačnosť ako byť vďačný Bohu #1028 02.11.2014
5. Tri isté znaky vyvolených 1Tes 1,2-4 pracujúca viera trpezlivá nádej usilovná práca lásky znaky vyvolených #1030 09.11.2014
6. Ako roznietiť vieru, lásku a nádej 1Tes 1,3-2,20 pracujúca viera trpezlivá nádej usilovná práca lásky znaky vyvolených #1033 16.11.2014
7. Povzbudenie zostať pri evanjeliu 1Tes 1,5-10 osobná obrana viery v evanjelium skúsenosť viery #1036 23.11.2014
8. Modlárstvo a obrátenie sa od neho 1Tes 1,9 modlárstvo modlárstvo v histórii Božieho ľudu, pohanov a cirkvi viditeľné formy modlárstva v cirkvi a falošnej cirkvi menej nápadné formy modlárstva v srdci a v prejave modlárstvo v posledných dňoch #1040 30.11.2014
9. Charakter opravdivých služobníkov evanjelia 1Tes 2,1-12 pastor: znaky charakteru #1043 07.12.2014
10. Povzbudenie pri utrpeniach pre vieru 1Tes 2,13-16 utrpenie, prenasledovanie prenasledovanie Židov #1045 14.12.2014
11. Znaky vernosti a záujmu 1Tes 2,17 - 3,13 vernosť a záujem o kresťanov Modlitba aj ku Kristovi Kristov záujem a vernosť ku kresťanom #1053 28.12.2014
12. Súženie - životný program pre kresťanov 1Tes 3,3-4 súženie pre Krista teológia súženia #1055 04.01.2015
13. Napomínanie sa v cirkevnom zbore 1Tes 4,1 napomínanie disciplíny #1059 11.01.2015
14. Posvätenie v živote veriaceho 1Tes 4,3 posvätenie dôležitosť počiatočné posvätenie pokračujúce posvätenie #1062 18.01.2015
15. Posvätenie ako dvojitý zápas 1Tes 4,1–12 posvätenie umŕtvovanie hojnenie v svätosti #1064 25.01.2015
16. Posvätenie podľa príkazov Pána Ježiša 1Tes 4,2 posvätenie prikázania pre kresťanov príkazy Pána Ježiša #1069 01.02.2015
17. Napomenutie k zanechaniu smilstva 1Tes 4,3-8 smilstvo niektoré motívy pre zanechanie #1073 08.02.2015
18. Čo je bratská láska 1Tes 4,9 bratská láska #1074 15.02.2015
19. Bratská láska v kontexte cirkevného zboru 1Tes 4,9 bratská láska zbor odpustenie #1077 22.02.2015
20. Ako vyzerá, čo prináša a kde je bratská láska 1Tes 4,9-10 bratská láska bratská láska v Tesalonike bratská láska podľa Pána Ježiša čo vypôsobuje bratská láska #1080 01.03.2015
21. Ako rozhojniť bratskú lásku 1Tes 4,10 bratská láska ako rozhojniť bratskú lásku #1085 08.03.2015
22. Napomenutie pracovať 1Tes 4,11-12 práca dôstojnosť práce prikázanie pracovať #1086 15.03.2015
23. Napomenutie ohľadom zosnulých kresťanov 1Tes 4,13-18 druhý príchod vytrhnutie zmŕtvychvstanie dispenzacionalizmus odmietnutý #1091 22.03.2015
24. Pre pozostalých kresťanov 1Tes 4,13-18 smrť zomieranie postoj pozostalých kresťanov ako využiť pohreb, situáciu #1092 29.03.2015
25. Príprava na druhý príchod Pána 1Tes 5,1-11 príchod koniec sveta viera, láska, nádej príprava na druhý príchod #1099 12.04.2015
26. Napomenutie vážiť si a preveľmi milovať svojich pastorov 1Tes 5,12-13 práca pastorov láska k pastorom prekážky vážiť si pastorov #1103 19.04.2015
27. Napomenutie k pokoju medzi členmi zboru 1Tes 5,13 pokoj v zbore pokoj medzi bratmi a sestrami zachovávanie pokoja #1107 26.04.2015
28. Napomenutie k správaniu sa k neriadnym, malomyseľným a slabým 1Tes 5,14 pokoj v zbore neriadni slabomyseľní slabí zhovievavosť v zbore #1109 03.05.2015
29. Napomenutie zlé odplácať dobrým 1Tes 5,15 odplácať zlé dobrým vzťahy v zbore vzťahy v domácnosti kresťanov #1113 10.05.2015
30. Napomenutie vždycky sa radovať 1Tes 5,16 radosť vždycky sa radovať #1114 17.05.2015
31. Napomenutie k neprestajnej modlitbe 1Tes 5,17 radosť napomenutie sa neprestajne/bez prestania modliť #1119 24.05.2015
32. Napomenutie k ďakovaniu vo všetkom 1Tes 5,18 vďačnosť napomenutie byť vďačný v každej okolnosti #1126 07.06.2015
33. Napomenutie neuhášať Ducha Svätého 1Tes 5,19 uhášanie Ducha duchovná obnova #1129 14.06.2015
34. Napomenutie nepohŕdať proroctvami 1Tes 5,20 proroctvo pohŕdanie proroctvom pohŕdanie Božím Slovom #1131 21.06.2015
35. Napomenutie všetko skúšať 1Tes 5,21 skúšanie hľadanie Božej vôle robenie rozhodnutí #1133 28.06.2015
36. Napomenutie držať dobré 1Tes 5,21 dobré držať ako držať dobré #1136 05.07.2015
37. Napomenutie oddeliť sa od zlého 1Tes 5,22 oddelenie sa od zlého oddelenie #1140 12.07.2015
38. Duch, duša, telo. Sme tri zložky v našej bytosti? 1Tes 5,23 Základná anatómia človeka Duch, duša telo zložky ľudskej prirodzenosti prečo sme dvojzložkový #1142 19.07.2015
39. Modlitba o posvätenie a sľub o posvätení 1Tes 5,23-24 Základná anatómia človeka Duch, duša telo vysvetlenie čo znamená tu modlitba o posvätenie sľub o posvätení #1147 26.07.2015
40. Nabádanie modliť sa za služobníkov Slova 1Tes 5,25 modlitba za služobníkov Slova #1152 02.08.2015
41. Nabádanie k svätým bozkom 1Tes 5,26 pozdravy sväté bozky #1167 09.08.2015
42. Nabádanie k verejnému čítaniu Božieho Slova 1Tes 5,27 verejné čítanie Božieho Slova #1166 16.08.2015
43. Milosť Pána Ježiša Krista 1Tes 5,28 evanjelium Epištolové výrokyzáverečný pozdrav milosť nášho Pána Ježiša Krista #1171 30.08.2015
44. Prečo druhý list Tesalonickým? 2Tes 1-3 Prehľad druhého listu Tesalonickým Čo je v ňom zaujímavé #1173 06.09.2015
45. Pozdrav a prvé posilnenie pre prenasledovaných 2Tes 1,1-2 Pozdrav k listu prenasledovania a súženia Sílas Silván privlastnenie si Boha vierou #1177 13.09.2015
46. Ďalšie povzbudenia pre prenasledovaných 2Tes 1,3-10 Povzbudenie prenasledovným Boží nahradzujúci súd Boží pomstiaci sa súd povzbudenie iným kresťanom #1180 20.09.2015
47. Hrozivá perspektíva neobrátených pri druhom príchode Pána Ježiša 2Tes 1,6-9 Druhý príchod stav bezbožných po vzkriesení Zjavenie Pána Ježiša Pomsta neobráteným večné zahynutie #1184 27.09.2015
48. Oznamovanie hrozivej perspektívy neobráteným dnes 2Tes 1,6-9 Peklo hovorenie neveriacim o pekle a zahynutí Biblický prehľad #1186 04.10.2015
49. Modlitba o zachovanie do konca 2Tes 1,11-12 zachovanie a zotrvanie modlitba o zachovanie Biblický prehľad #1189 11.10.2015
50. Nedať sa zviesť do chybného učenia 2Tes 2,1-17 ochrana pred chybami v učení podmienenosť druhého príchodu #1192 18.10.2015
51. Kedy bude druhý príchod Pána Ježiša Krista? 2Tes 2,3 čas Kristovho príchodu znaky Kristovho príchodu #1195 25.10.2015
52. Veľké odpadnutie a príchod antikrista pred koncom 2Tes 2,3-8 odpadnutie antikrist človek hriechu #1198 01.11.2015
53. Bližší pohľad na osobu antikrista 2Tes 2,3-8 antikrist človek hriechu #1200 08.11.2015
54. Príprava na príchod antikrista 2Tes 2,3-8 príchod antikrista prenasledovania posledné prenasledovanie #1203 15.11.2015
55. Súdne zatvrdenie neveriacich a neprijatie pravdy s láskou 2Tes 2,9-12 príchod antikrista oklamanie neveriacich prijatie pravdy s láskou #1205 22.11.2015
56. Obstátie do konca aj v najhoršom 2Tes 2,13-15 vyvolenie textus receptus obstátie do konca v najhoršom #1207 29.11.2015
57. Držanie apoštolského podania a otázka tradície 2Tes 2,15 tradícia podanie od apoštolov #1208 06.12.2015
58. Modlitba o vnútornú silu 2Tes 2,16 -17 vnútorná sila modlitba #1210 13.12.2015
59. Modlitebný zápas o úspech Slova Božieho 2Tes 3,1-2 modlitby za šírenie Slova úspech Božieho Slova modlitby za služobníkov #1212 20.12.2015
60. Pánova vernosť k nám 2Tes 3,3-5 Božia vernosť #1217 03.01.2016
61. Upriamenie našich sŕdc milovať podľa Boha 2Tes 3,5 Modlitba o lásku odpúšťanie #1220 10.01.2016
62. Upriamenie našich sŕdc mať trpezlivosť podľa Krista 2Tes 3,5 Modlitba o lásku odpúšťanie #1222 17.01.2016
63. Neriadnosť v živote kresťana 2Tes 3,6-15 neriadnosť lenivosť záhaľka práca #1224 24.01.2016
64. Keď neriadnosť pokračuje 2Tes 3,6-15 neriadnosť cirkevná disciplína nad neriadnosťou záhaľka #1229 31.01.2016
65. Utíšenie mysle pre usilovnú a namáhavú prácu 2Tes 3,8-12 utíšenie sa pracovať práca konanie svojho povolania povolanie #1231 07.02.2016
66. Koniec záhaľke v prácach 2Tes 3,11-12 zaháľanie lenivosť Richard Baxter #1233 14.02.2016
67. Modlitba o denný skúsenostný pokoj 2Tes 3,16 skúsenostný pokoj u kresťana #1235 21.02.2016
68. Modlitba o Pánovu blízkosť 2Tes 3,16 Pánova blízkosť Pánova prítomnosť rozlíšenie Pánovej blízkosti #1239 28.02.2016
69. Na autentickosti Slova Božieho záleží 2Tes 3,17 Písmo autentickosť zjavenie proroctvo #1240 06.03.2016
70. Skúsenosť milosti Pána Ježiša pre denné posvätenie 2Tes 3,18 Milosť Pána Ježiša milosť pre posvätenie #1245 13.03.2016