| |  

Ako vedieť, že zbor nie je sekta?

 

(1) Prúd v kresťanskej cirkvi, do ktorého patríme (reformovaní / alebo tiež partikulárni baptisti), existuje dlhšie ako všetky sekty, ktoré pravdepodobne bežne poznáte a omnoho dlhšie, ako mnoho registrovaných i neregistrovaných cirkví v tejto krajine. Hoci ľudí, ktorí vyznávali doktríny ako my, nájdete už v prvom storočí, vtedy v rámci všeobecnej cirkvi, predsa od čias po reformácii na Britských ostrovoch sme v podstate identifikovateľní v podobe, v akej sme dnes.

 

(2) Mnohé sesterské zbory v zahraničí sú storočia rešpektované štátom (hoci veria na odluku cirkvi od štátu, a teda ako i my, neprijímajú finančnú podporu od štátu). U nás vás neuznajú, ak nemáte mnoho členov (i keď náš štát rešpektuje právo mať štátom neregistrované cirkvi a tak sa zhromažďovať).

 

(3) Hlásime sa k protestantmi celosvetovo rešpektovanému vyznaniu viery – 2. Londýnske Baptistické vyznanie viery z roku 1689, ktoré je pravoverné kresťanské a storočiami osvedčené vyznanie viery. Je to vyznanie, v ktorého pozadí stoja nosné historické protestantské vyznania, ako Westminsterské vyznanie viery z roku 1646, Heidelbergský katechizmus, 1. Londýnske baptistické vyznanie viery z roku 1644, Dortská synoda z roku 1618, ako i vyznania prvých storočí (teda apoštolské vyznanie viery atď.). Pravdaže, z toho je zrejmé, že v základných otázkach viery sme teda plne, pravoverne, historicky protestantskí kresťania.

 

(4) Iné rôzne zbožné a verné prúdy v kresťanstve nás historicky, ako ani súčasne nepokladajú za sektu, ale za skutočnú cirkev.

 

(5) Našou hlavou je jedine Pán Ježiš Kristus. Staršovstvo (vedenie zboru) je transparentné a zodpovedá sa učeniu zboru vyjadrenému vo vyznaní viery a v zborovej ústave. Toto eliminuje miesto pre svojvoľné konania v zodpovedných úradoch a zabraňuje, aby jednotlivci zneužívali spoločenstvo pre vlastné prospechy. Byť pastierom v zbore je pokladané za namáhavú, obetavú a zodpovednú prácu, málo ocenenú. Nároky na pastora sú podľa Písma veľmi vysoké. Navyše to nie je častý dar.

 

(6) Naša autorita je Písmo samotné. Nie nejaký časopis alebo kniha, alebo nejaký „nový prorok“ popri Božom Slove – čo je zväčša znakom sekty. Nie človek a Písmo – ale Písmo samotné. Naša autorita vo všetkých veciach je vymedzená Písmom – na rozdiel od sekty. Tá ide nad Písmo. Áno, je pravda, že každý povolaný učiteľ síce interpretuje Písmo i u nás, ale nedáva sa nad Písmo, a rovnako Písmo nemôže vykladať ako chce, lebo Duch Svätý nevedie verných obrátených učiteľov v celej cirkvi počas 2000 rokov na míle od seba v základných otázkach, a teda v základných otázkach ako Trojica, Písmo a Evanjelium stojíme úplne v línii s každou skutočnou cirkvou v minulosti i v súčasnosti.

 

(7) Nehlásame výlučnosť spasenia jedine u nás či cez nás. Nehovoríme nikdy, že sme tí jediní pre vašu spásu. Sekty zvyčajne hlásajú, alebo keď ich pritlačíte v rozhovore, tak povedia, že ony sú kľúčové a jedinečné pre vašu spásu. Povedia vám, že bez nich nemôžete byť zachránený ani šťastný, ani požehnaný a pod. My vám povieme – bez Krista nebudete zachránený, šťastný, ani požehnaný. On je jediný Spasiteľ. Jeho vám prinášame. A či v Krista uveríte u nás alebo inde, to neurčuje vašu spásu. My sme radi, ak máte spoločenstvo, a ak nemáte, zvážte nás navštíviť.

 

(8) V našom meste uznávame úplnú väčšinu evanjelikálnych zborov a nechodíme odtiaľ vyťahovať členov. Sekty pôjdu do iných zborov ako „návštevníci“ nečestne, s úmyslom vyťahovať ľudí cez mámenie, tvárnosť pobožnosti, využívanie ich slabých stránok, alebo si vytypujú neskúsených kresťanov a pod. Toto sú sebecké a sebahľadajúce spôsoby. Sekty nehľadia na stádo a Veľpastiera Krista, sekty trhajú. Toto nie je naša cesta. Pravdaže, ak kresťan z iného zboru po zrelom uvážení nájde cestu k nám a v dobrom svedomí verí, že jeho chápanie Písma je najbližšie k tomu, čo sa u nás učí alebo praktizuje, je to vec slobody jeho svedomia k nám prísť, rovnako i od nás odísť.

 

(9) Nepoužívame manipulatívne techniky, psychózy, neúprimné argumenty, falošné sľuby, moc hudby, techniky psychológie, silu zážitku, údajných napodobnenín niektorých „darov“, sľuby pozemskej prosperity, ani neveríme na kult osobnosti, ale veríme v moc verného kázania Božieho Slova a Božieho Ducha, ktorý jediný človeka presvedčí prísť k nám alebo ho obráti u nás k Pánovi Ježišovi.

 

(10) Nepredstierame, ani sa netvárime bezchybne. Netvárime sa, že sme vo všetkom už dobehli a už neklesáme, že sme všetkému porozumeli, aj keď vieme, čo a prečo učíme a robíme podľa Písma pod Pánovým vedením z Jeho milosti a vieme, komu sme uverili. Sme však stále hriešnici, ale v tom istom čase nenávidíme hriech a zápasíme s ním. Sme  ospravedlnení Jeho milosťou, usilujúci ostávať v Pánovi Ježišovi vierou a zmocňovaní Duchom Svätým k novému životu. Napomíname sa a v tom sa poddávame jedni druhým. Sekty sa tvária bezchybne a ich vodcovia málokedy priznajú svoju chybu pred inými, alebo zriedka povedia mladšiemu vo viere „odpusť“. U nás tomu tak nie je. Sekty navyše nevedia uznať mnohých z iných prúdov cirkvi a adekvátne si ich vážiť. U nás si vážime i kresťanov z iných prúdov kresťanskej cirkvi celou históriou, čo verili evanjeliu a ich životy ho zdobili a sú nám príkladom zbožnosti a viery.

 

(11) Nekupčíme s vami, ani s Božím Slovom. Sekty vám dajú priateľstvo, peniaze, prestíž, sebarealizáciu svojich prirodzených chúťok, aby vás získali, dajú vám sľuby, dajú vám rýchly pocit uspokojenia, možno i niektorých sociálnych a spoločenských potrieb. Dajú vám márnu nádej a pod. Ale my sme k vám úprimní. Máme Krista v Slove kázaného a Toho vám prinášame. A ako duchovná rodina si navzájom slúžime.

 

(12) Ak túžite, navštívte náš zbor, pýtajte sa otázky, pozorujte náš život, spoznajte nás bližšie a uvidíte, či nám ide o peniaze, sebecké ambície a svetské prospechy, alebo o život v pobožnosti a skromnosti v podriadení Božiemu Slovu, v úprimnosti a v záujme o vašu dušu, aby našla pokoj v Kristovi a vytrvala pri Ňom. Porovnajte nás s Bibliou a sami uvidíte.

 

Ak postavíte akúkoľvek sektu a overíte ju týmito časom ustálenými kritériami, zistíte, že neobstojí. My zatiaľ z Božej milosti môžeme pokorne vyznať, že veríme, že sme z Božej milosti, čo sme, s dobrými svedomiami pred Bohom a ľuďmi. Kiež nám Pán dá milosť obstáť. Ale najlepšie, príďte a presvedčte sa, ako je Boh uctievaný, či je medzi nami, či náš zbor je Kristov zbor a či usilujeme žiť vo všetkej úprimnosti a čistote pred Bohom, ako píšeme.

 

SDG ZA, jún 2011