| |  

Svedectvá zo zboru

Následné svedectvá boli písané so žiadosťou, aby nič neprikrášľovali, ale na druhej strane, aby prispievatelia priznali slávu, čo patrí Bohu za dobré, čo tu v zbore od Boha prijali a sa o to tu úprimne v krátkosti podelili. Ľudia zo zboru, čo ich písali, sa boja Boha a Ho milujú. Niektorí sem prichádzaju od začiatku, iní boli časom Pánom pridaní. Samozrejme, toto nie sú všetky svedectvá.

 

 

Prvé čo uchvátilo moje srdce v tomto zbore počas počúvania kázne, bol Boh a Jeho Slovo v strede miesto človeka. Videnie Jeho slávy v Jeho slove ma tak tešilo, že som spoznal čo je to skutočná duchovná radosť z Boha a Jeho spasenia. Sväté a hlboké uctievanie, bázeň a láska Božia, usporiadanosť, závislosť na Kristovi, konzistentné biblické učenie, s vysokým podľadom na dostatočnosť Písma, pre celý môj život a neoceniteľná pastoračná starostlivosť. To všetko malo na mňa tak radikálny vplyv, že môj život sa zakorenil a upokojil v pravde Písma a už som nebol zmietaný chaosom rôznych učení počúvaných dovtedy. Je mi nesmiernym privilégiom, že môžem z Božej prozreteľnej milosti chodiť do tohto zboru a slúžiť mu v ňom. - J.

* * *

 

Spoznať ľudí, ktorí to s Bohom myslia vážne, bolo pre mňa silným svedectvom, že Boh to myslí vážne. A koná v prospech svojho ľudu. Milostivo ma priviedol do živého a verného zboru a svojim Slovom uistil, že príslušnosť k nemu má v Jeho zámeroch jedinečné postavenie. Bratia a sestry sú mi vzácni, Pán Ježiš ma cez nich učí, že jedna slza môže padať na dve tváre, a že duchovný pokrok vo veľkej miere závisí od toho, nakoľko sme schopní slúžiť druhým a službu druhých prijať. Učí ma, že spoločné zhromaždenia v Jeho mene, spoločné chvály a modlitby a spoločný zápas za pravdu evanjelia sú Ním dané prostriedky milosti pre zachovanie a rast cirkvi. Prísť o ne na nejaký čas je ako vytiahnuť uhlík z pahreby – postupne chladne a hasne. - L.

* * *

 

Tento Bohom zriadený cirkevný zbor ma od môjho obrátenia sa k Bohu posunul bližšie k Bohu a k jeho synovi Ježišovi Kristovi. Vďaka Božiemu slovu vyučovanému a kázanému v tomto cirkevnom zbore, som si uvedomil ako je potrebné aby kresťan fungoval v cirkevnom zbore nakoľko je to vôľa Pánova zaznamenaná v Biblii a vnímam ako kráčam a postupujem bližšie k trónu Pánovej milosti, milovať Pána Boha a jeho syna Ježiša Krista a usilovať činiť Jeho vôľu z lásky a vďačnosti za vykúpenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Rovnako vďaka cirkevnému zboru som pohnutý slúžiť najmenším bratom a sestrám vo viere lebo je to vôľa Božia zapísaná v Svätom Písme a verím, že aj oni patria Pánovi Ježišovi Kristovi. - M.

* * *

 

Keď sa akokoľvek zamyslím, tak nemôžem nájsť jediné negatívum toho, že ma Boh dal do tohto cirkevného zboru. Všetko čo pre mňa Boh robí cez svoj zbor vidím ako veľké požehnanie. Či už to, že Mu môžem slúžiť. Spoločne ďakovať a prosiť. V zbore si môžeme navzájom prejavovať prakticky lásku. V časoch skúšok mi posiela skrze bratov a sestry povzbudenie. Keď ma svet nechápe, je úžasné sa obrátiť na brata o radu alebo pomoc. Vyučuje ma svojmu Slovu a jeho aplikácii v živote. Veľmi často sú kázne ako keby „šité na mieru“ práve do mojej situácie. Pričom pred tým som bol zmietaný každým vetrom učenia. Môj zbor je pre mňa kúskom neba už tu na zemi. Bohu patrí vďaka za to že, nasmeroval moje kroky práve tu. - T.

* * *

 

V čase, kedy bol môj duchovný život veľmi smutný, bola som zmietaná učeniami a nevidela som východisko zo svojich problémov, ma Pán Boh vďaka Jeho milosti priviedol do tohto zboru. Mesiacmi ma tu liečil doktrínami milosti a aj teraz každým týždňom stavia moju vieru a život na pevný základ zdravým učením. Je to dar mať bratov a sestry, ktorí veria v jedného Boha a znášajú podobné ťažkosti, od ktorých sa môžem učiť a dôverovať im. Som vďačná Bohu, že môžem rásť v SDG, kde som chránená od bezbožností a množstva krivých učení a kde vďaka poznaniu Pravdy môžu byť moje kroky istejšie. - K.

* * *

 

Tento zbor bol darom od Pána pre čerstvo obráteného kresťana zmietaného vetrami rôznych učení, ktoré veľa hovorili o Pánovi, ale boli v skutočnosti zamerané na človeka - stredobodom diania bol človek a mystické zážitky, nie Pán a Jeho Slovo - horlivosť, ale nie podľa pravého poznania. Ako Pánova ovečka som len chcel byť tam, kde je On ctený tak, ako si to On želá, kde má Jeho Slovo a evanjelium náležitú váhu a miesto, kde je prinášané ako celá rada Božia a nie ako zbierka nesúvislých aforizmov, ktoré si môžeme vykladať, ako sa to hodí nám, kde sa biblicky jedná s hriechom a falošnými učeniami, kde sa biblicky odpúšťa a kde môže človek nájsť odpovede na úplne praktické otázky priamo v Písme, ktoré je na všetko dostatočné. Presne toto som z Pánovej milosti mohol nájsť v zbore Soli Deo Gloria. Už nie som zmietaný vetrami rôznych učení, ale môžem rásť pri Pánovi a Jeho Slove, dostávať mnoho svetla do toho, ako byť zrelým kresťanom, ktorý svojím životom zdobí Pánovo evanjelium, ako byť lepším mužom, manželom a otcom, ako byť lepším bratom v Kristu, služobníkom na Jeho vinici a svetlom pre neveriacich. Soli Deo Gloria - len Bohu patrí sláva za to všetko. - M.

* * *

 

Prvotným impulzom pre navštívenie tohto cirkevného zboru bolo mnoho otázok o tom ,ako žiť kresťanský život v praxi. Keď sa stane človek kresťanom, má túžbu usporiadať svoje manželstvo, prácu, vzťahy a vôbec celý svoj život podľa Božej vôle. To je však možné len vtedy, ak túto vôľu, zjavenú nám v Božom slove, spozná. Som vďačná Bohu, že môžem dostávať Jeho slovo verne kázané a vyučované, že môžem byť súčasťou zboru, ktorý je vo svojom fungovaní úplne podriadený zjavenej Božej vôli a zároveň mať spoločenstvo s bratmi a sestrami, ktorých srdcia sú oddané Pánovi. - T.

* * *

 

V prvom rade chcem vyznať, že cez prácu tohoto zboru som prišiel k poznaniu Pána. V tomto zbore som dostal tiež solídny základ pre spoznanie heréz a nebiblických praktík. Spoznal som biblický pohľad na stav človeka pred obrátením a beznádej života bez Pána Ježiša Krista. Dostal som tiež rast a budovanie i v praktických oblastiach života ako sú medziľudské vzťahy, práca, chodenie... spoznal som tiež historicky pohľad na vznik vesmíru, zeme, ľudstva. Z milosti Božej som to čo som. - J.

* * *

 

Každá nedeľa je maličký kúsok neba pri Pánovi v duchovnom uctievaní a načerpanie síl na celý týždeň vpred. Teším sa vidieť všetkých bratov a sestry usilovne pracovať pre meno Pána Ježiša - praktické a cielené svedectvo a obetavá služba s duchovnými darmi. Povzbudzuje ma, ako rastú. Veľmi si cením nepokrytecké vzťahy, plné odpustenia a lásky, ktorú cítiť viac v praktických činoch ako len slovách. Páči sa mi odvaha zboru ísť proti prúdu svetáctva a plytkosti a byť verný Kristovi podľa Písma. Vyzerá to, ako by ľudia položili svoj život na Pána v dôvere na Jeho Slovo, bez ohľadu na to, čo to stojí. Môžem doň priviesť v nedeľu večer neveriaceho známeho a viem, že bude počuť evanjelium. A viem, že zbor sa spravuje v biblicky a v historicky osvedčených líniách. Tu ma Boh veľmi požehnáva - zachovával vo viere a dával rast a verím, že bude i do konca. - B.

* * *

 

Môj zbor Soli Deo Gloria je popri mojej rodine pre mňa najvzácnejším darom, ktorý mi Pán v živote dal. Môžem tu uctievať všemocného Boha, byť učená, povzbudzovaná a naprávaná cez kázanie Božieho Slova, poznávať Božiu vôľu pre každú oblasť môjho života, mať spoločenstvo s bratmi a sestrami a viesť s nimi jednomyseľný zápas za evanjelium. Naše deti tu môžu dostávať učenie biblických právd a veľa lásky od iných. Je vzácne v dnešnej dobe mať zbor, kde sa káže Božie Slovo verne a pravdivo a kde sa hľadá v úprimnosti srdca žiť! - L.

* * *

 

Keďže sa v nedeľu ráno na nedeľnej škole vyučujú biblické doktríny a viac tematicky, na zhromaždení sa káže postupne cez jednotlivé knihy Biblie s aplikáciami najmä pre každodenný život a v nedeľu večer sú evanjelizačné kázne, môžem tak z Božieho slova prijímať vyvážený pokrm. Tiež mi to pomáha lepšie sa orientovať v nových učeniach a zároveň viem, že ak chcem pozvať neveriaceho človeka počúvať evanjelium, môžem ho pozvať na večerné zhromaždenie a evanjelium tam bude určite znieť. V rámci cirkevného zboru môžem využívať svoje duchovné dary a spolu s ostatnými bratmi a sestrami sa môžeme dopĺňať a robiť spoločne kresťanskú službu. V zbore som popri tom našiel svoju duchovnú rodinu, bratov a sestry, ktorí sa za mňa modlia a s ktorými si môžeme navzájom pomáhať a povzbudzovať sa. - L.

* * *

 

Cez tento zbor ma Boh vedie a radí mi. Cez kázne mi ukazuje cestu, po ktorej mám ísť. Nevidela by som.Boh mi tu daroval rodinu, s kt. si rozumiem. Sme jedno (Jn 17: 21-23). Spolu môžeme kráčať vo viere v živého Krista, obživovaný Jeho mocou a hľadieť osláviť Boha, žiť pre Jeho slávu. Môžeme napĺňať zmysel ľudského bytia, plne v Jeho Cirkvi ako jeden úd/člen, kde On sám je najhlavnejším Údom. A to všetko z Jeho milosti. Môžeme sa modliť jeden za druhého, ako to Pavol chcel, a vedieť, že niekde skutočne patríme. Vedieť, že máme miesto, kde nás Boh postavil, kde nás chce mať. V zbore sme len v jeden deň, ale je našou súčasťou aj po iné dni, lebo Boh to tak riadí. I keď v mnohých zápasoch. Keby ma tu Boh nepoviedol a keby som tu nebola prišla, nevedela by som o čo prichádzam, o mnohé vedenie a požehnanie. Je milosť tu byť. - Z.

* * *

 

Do zboru Soli Deo Gloria som prišla po osemročnom hľadaní pokoja pre svoje svedomie, ktoré ma sústavne obviňovalo z hriechov. Hlboké usvedčenie cez kázané Božie Slovo mi prinieslo súčasne aj nádej, lebo mi bola zvestovaná cesta, ako nájsť odpustenie a pokoj v Pánovi Ježišovi Kristovi. Vďaka verne hlásanému evanjeliu mi tu Boh vo svojom čase dal nový život. Keď som neskôr odišla ako márnotratný syn, bratia a sestry zo zboru ma neprestali milovať a modliť sa za mňa, a keď som sa v biednom stave vrátila späť, prejavili mi veľa lásky. Božia láska spolu s verným biblickým učením ma pritiahli nielen do zboru, ale najmä ma pohli žiť tak, ako si praje Boh, ktorému chcem po zvyšok svojich dní verne slúžiť. - V.

* * *