Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »

Život v cirkevnom zbore

 

Resized Image

 O Tebe slávne sľuby riekol,
 Sion – cirkev, mesto nášho Boha.
Stvárnil ťa, bys’ bola si Jeho,
na Skale vekov si založená.
Jeho Slovo nemožno zmeniť,
prebývaš v Jeho pokoji.
Múrmi spasenia si obklopená,

neboj sa nepriateľov svojich!

Hľa, prúdy živej vody tečú,
pramenia z Jeho večnej lásky k nej!
Dobre sýtia synov a dcéry
a všetky úzkosti im berú preč.
Ako mdlieť, keď takáto rieka
tečie a smäd im uháša?
Milosť, ktorá ako Pán, jej darca,
z veku na vek im neprestáva
 

John Newton, 1725-1807, na Žalm 87

 

I. Zhromaždenia cirkvi uctievať Boha

Objekt úctievania

1 Aký je Boh, ktorého uctievame Zj 4-5 evanjelium Novozmluvné udalostiNeboUctievanie Otvorenie knihy Nebo #861 13.10-2013

2 Falošné uctievanie Dan 3,1-7 Daniel postavenie sochy falošné uctievanie omša #899 12.01-2014

 

Charakter úctievania

1 Uctievanie s porozumením 1Kor 14,2-25 Prvý list Korintským Duchovné dary\\jazyky Uctievanie\\porozumenie #815 14.07-2013

2 Uctievanie podľa poriadku 1Kor 14,26-33,40 Prvý list Korintským Duchovné dary\\jazyky Uctievanie\\poriadok #818 21.07-2013

3 Sebecký postoj pri uctievaní a jeho súdenie 1Kor 11,17-34 Prvý list Korintským sebectvo pri uctievaní Večera Pánova - príprava Hriech ako dôvod nemoci #777 28.04-2013

 

1 Aké uctievanie chce Boh od človeka? Ján 4,20-24 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena Samaritánka H #327 02.08-2009

2 Uctievanie - podstata uctievania Ján 4,19-24 #102 23.09-2007

3 Uctievanie - uctievanie na zhromaždení Zjavenie Jána 4-5 #110 30.09-2007

4 Uctievanie-jeho zložky Ján 4,21-24 Zborové modlitebné stretnutia #199 08.10-2008

 

Dovolené zložky uctievania a regulatívny princíp

A. Kázanie Slova

 

B. Verejné čítanie Božieho Slova

1 Nabádanie k verejnému čítaniu Božieho Slova 1Tes 5,27 Listy Tesalonickým verejné čítanie Božieho Slova #1166 16.08-2015

 

C. Modlitba

 

D. Uctievanie žalmami, hymnami, duchovnými piesňami.

1 Priblíženie princípov pre uctievanie piesňami Žalm 100 Uctievanie základné princípy - prehľad #1076 15.02-2015

 

 

E. Večera Pánova

1 Večera Pánova (1) – prvotné priblíženie 1Kor 11:17-34 Základy viery #531 26.06-2011

2 Večera Pánova (2) – prospech, príjemca, a rozličné otázky 1Kor 10,15-21 Základy viery #533 03.07-2011

3 Večera Pánova (3) – príprava 1Kor 11,17-34 Základy viery #534 10.07-2011

4 Nariadenie Večere Pánovej a jej prospechy 1Kor 11,23-26 Prvý list Korintským Večera Pánova - nariadenie Večera Pánova - prospechy Večera Pánova – Kristova prítomnosť #780 05.05-2013

5 To činte na moju pamiatku 1Kor 11,23-26 #63 03.12-2006

 

F. Krst ponorením

1 Krst (1) – prvotné priblíženie Sk 8:26-38 Základy viery #524 12.06-2011

2 Krst (2) - prekonanie prekážok Sk 8:31-38 Základy viery #528 19.06-2011

3 Krst (3) – dva chybné názory Sk 2,37-41 Základy viery krst odpustenie a krst krst nemluvniat v presbyterianizme #1359 13.11-2016

4 Krst (4) – praktické otázky Sk 2,37-41 Základy viery krst praktické otázky detaily praktizovania oblečenie na krst fyzická príprava na krst pozývanie iných na krst duchovná príprava na krst #1360 13.11-2016

5 Vodný krst veriaceho Sk 2,22-41 #80 10.06-2007

6 Mocné posolstvá krstu Rim 6,3-4 krst obrazy krstu znamenia krstu posolstvá krstu veriacim posolstvá krstu neveriacim posolstvá krstu krstencom #1358 13.11-2016

 

Deň Pánov - nedeľa

1 Deň Pánov (1) – jeho opodstatnenosť Ex 20,8-11 Základy viery #564 04.09-2011

2 Deň Pánov (2) – princípy pre jeho uskutočňovanie Iz 58,13-14 Základy viery #563 04.09-2011

3 Deň Pánov pre veriacich v evanjelium Mk 2,23-3,6 Evanjelium podľa Marka #465 21.11-2010

4 Ľud čo má plán pre spoločenstvo s Bohom Num 28-29 Numeri kalendár\\židovkýsviatky\\ich významuctievanie\\regulatívny princípspoločenstvo s Bohom #690 01.07-2012

 

1 Vyvrcholenie stvoriteľského týždňa: požehnaný a oddelený deň pre človeka Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov sabat deň odpočinku požehnaný deň #1295 03.07-2016

2 Čo robí Mojžiš so stvoriteľským dňom odpočinku Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov Mojžiš a sabat zložky sabatu morálna teokratická ceremoniálna rok plesania desatoro Božie prikázania židovské sviatky a kalendár #1298 10.07-2016

3 Čo robí Kristus so stvoriteľským dňom odpočinku Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov Kristus a sabat zložky sabatu morálna teokratická ceremoniálna oslobodenie posun dňa na nedeľu kresťanský sabat #1300 17.07-2016

4 Apoštoli a deň Pánov Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov apoštoli a sabat cirkev a sabat kresťanský sabat trvalá platnosť štvrtého prikázania štvrté prikázanie presun dňa na nedeľu cirkevná história o sabate #1302 24.07-2016

5 Princípy pre žitie dňa Pánovho Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov princípy pre sabat prorocké apely štvrté prikázanie skutky núdze skutky milosrdenstva #1327 21.08-2016

6 Praktické žitie dňa Pánovho podľa Jeho princípov Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov praktizovanie sabatu plánovanie sabatu príprava srdca pre sabat deti a sabat rozvrhnutie času a priorít pre sabat #1328 28.08-2016

7 Požehnania dňa Pánovho a ich získanie Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov požehnania sabatu prekážky požehnaniam sabatu #1331 04.09-2016

 

niektoré konkrétne aspekty dňa

1 Pohostenie obedmi v deň Pánov Mat 25,31-46 #820 21.07-2013

 

Zhromaždenia v deň Pánov

1 Prečo má mať cirekvný zbor zhromaždenia? Jan 20,19-22 Zhromaždenia cirkevného zboru #763 17.03-2013
2 Prečo mať ďalšie zhromaždenie v deň Pánov? Lev 23,3 Zhromaždenia cirkevného zboru #764 24.03-2013
3 Prečo mať evanjelizačné zhromaždenie? 1Kor 15,1-4 Zhromaždenia cirkevného zboru #766 31.03-2013

 

Príprava na zhromaždenia

4 Žalmy (21) - Pútnické žalmy ako príprava na zhromaždenia Žalm 120-134 Prehľad knihy Žalmov #605 23.11-2011

 

Obliekanie sa na zhromaždenie

1 Obliekanie (1) – opodstatnenie a dôležitosť Gen 3,21 Obliekanie sa Obliekanie dôležitosť obliekania a opodstatnenie #1008 21.09-2014

2 Obliekanie (9) – Princíp 5 - prejavovanie úcty Rim 13,1-7 Obliekanie sa Obliekanie prejavenie úcty v obliekaní úctivé obliekanie sa na zhromaždenia cirkvi #1032 16.11-2014

   Ako je to so šatkami?

3 Ženy ženami a mužovia mužmi aj na uctievaní 1Kor 11,2-16 Prvý list Korintským autorita muža hlava poddávanie sa ženy šatky obliekanie #775 21.04-2013

 

Zbierky a financie

1 Zbierka a dôležitosť dávania 1Kor 16,1-4 Prvý list Korintským Dávanie zbierka desiatky zbierka pre chudobných v Jeruzaleme #853 29.09-2013

2 * * *po prihlásení * * * #

3 * * *po prihlásení * * * #

 

Zhromaždenia v iné dni a príležitosti

Modlitebné pravidelné stretnutia zboru

1 Zborové prosebné modlitebné stretnutia Sk 1,13-14 #639 29.02-2012

 

1 Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia (1) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #190 19.09-2008
2 Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia a jeho prospech (2) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #192 24.09-2008
3 Praktické aspekty a charakter spoločných zborových modlitebných stretnutí Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #196 01.10-2008
4 Uctievanie-jeho zložky Ján 4,21-24 Zborové modlitebné stretnutia #199 08.10-2008

 

ďalšie príležitosti

1 Veľká noc a Vianoce - ako sa ku ním postaviť Rim 14,5-6 #588 19.10-2011

2 Sviatok všetkých svätých, všetkých zosnulých, Halloween Deut 18,9-15 sviatok všetkých svätých sviatok všetkých zosnulých Halloween #1354 06.11-2016

 

 

 

II. Spoločnestvo v cirkevnom zbore medzi členmi

Zborové členstvo

1 * * *po prihlásení * * * #

 

Pripojenie sa ku cirkevnému zboru

1 Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku Num 2 Numeri zbor\\poriadok #599 13.11-2011

2 Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 Numeri zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595 06.11-2011

3 Volanie k jednote v cirkevnom zbore 1Kor 1,10-17 Prvý list Korintským cirkev\\jednotacirkev\\rozdelenia #724 11.11-2012

 

Praktické otázky ku pripojeniu sa

1 Svedectvo pred zborom Žalm 116,10 Vstup do členstva Svedectvo pred zborom #1049 21.12-2014

 

 

Úrady v zbore

Pastor

- samostatný bod nižšie

 

Diakon

1 * * *po prihlásení * * * #

 

Svätosť, čistota a oddanosť

1 Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu Num 3 Numeri cirkev\\vykúpenáprvodorenstvoLevítioddelenie pre Boha #602 20.11-2011

2 Ľud svätoslúžiaci podľa Boha Num 4 Numeri cirkev\\svätoslužba #607 27.11-2011

 

Láska v cirkevnom zbore bratsko-sesterská

1 Čo je láska 1Kor 13 Prvý list Korintským Láska\\definícia Láska\\prominetnosť Láska\\rast #798 02.06-2013

2 Nevyhnutnosť lásky 1Kor 13,1-3 Prvý list Korintským Láska\\dôležitosť Láska a duchovné dary #801 09.06-2013

3 Prejavy lásky v cirkevnom zbore 1Kor 13,4-7 Prvý list Korintským Láska\\prejavy Láska\\opisy #804 16.06-2013

4 Večné trvanie lásky 1Kor 13,8-11 Prvý list Korintským Láska\\trvanie Láska\\v nebi #806 23.06-2013

5 Stíhajte lásku 1Kor 14,1 Prvý list Korintským Láska\\stíhanie Bratská láska #810 30.06-2013

 

1 Čo je bratská láska 1Tes 4,9 Listy Tesalonickým bratská láska #1074 15.02-2015

2 Bratská láska v kontexte cirkevného zboru 1Tes 4,9 Listy Tesalonickým bratská láska zbor odpustenie #1077 22.02-2015

3 Ako vyzerá, čo prináša a kde je bratská láska 1Tes 4,9-10 Listy Tesalonickým bratská láska bratská láska v Tesalonike bratská láska podľa Pána Ježiša čo vypôsobuje bratská láska #1080 01.03-2015

4 Ako rozhojniť bratskú lásku 1Tes 4,10 Listy Tesalonickým bratská láska ako rozhojniť bratskú lásku #1085 08.03-2015

 

Cirkevná disciplína

5 Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 Numeri cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612 11.12-2011

6 Čistota v zbore a cirkevná disciplína 1Kor 5,1-13 Prvý list Korintským cirkevná disciplínadruhy cirkevnej disciplínyčistota v cirkevnom zbore #748 27.01-2013

7 Donášanie svojich súdov pred svet 1Kor 6,1-11 Prvý list Korintským cirkevná disciplínasúdenia sa #751 03.02-2013

 

Vzťahy medzi členmi zboru - predchádzanie, mierenie konfliktov, napomínanie

1 Napomenutie k pokoju medzi členmi zboru 1Tes 5,13 Listy Tesalonickým pokoj v zbore pokoj medzi bratmi a sestrami zachovávanie pokoja #1107 26.04-2015

2 Napomenutie k správaniu sa k neriadnym, malomyseľným a slabým 1Tes 5,14 Listy Tesalonickým pokoj v zbore neriadni slabomyseľní slabí zhovievavosť v zbore #1109 03.05-2015

3 Napomenutie zlé odplácať dobrým 1Tes 5,15 Listy Tesalonickým odplácať zlé dobrým vzťahy v zbore vzťahy v domácnosti kresťanov #1113 10.05-2015

 

4 Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 Numeri cirkev\\čistota #611 04.12-2011

 

5 Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011

6 * * *po prihlásení * * * #

7 Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011

 

1 Byť, môcť byť a nebyť ako dieťa 1Kor 3,1-4 Prvý list Korintským detitelesnosť #733 09.12-2012

 

1 Nabádanie k svätým bozkom 1Tes 5,26 Listy Tesalonickým pozdravy sväté bozky #1167 09.08-2015

 

1 Napomenutie nepohŕdať proroctvami 1Tes 5,20 Listy Tesalonickým proroctvo pohŕdanie proroctvom pohŕdanie Božím Slovom #1131 21.06-2015

2 Napomenutie všetko skúšať 1Tes 5,21 Listy Tesalonickým skúšanie hľadanie Božej vôle robenie rozhodnutí #1133 28.06-2015

3 Napomenutie držať dobré 1Tes 5,21 Listy Tesalonickým dobré držať ako držať dobré #1136 05.07-2015

4 Napomenutie oddeliť sa od zlého 1Tes 5,22 Listy Tesalonickým oddelenie sa od zlého oddelenie #1140 12.07-2015

 

Znaky vlkov a falošných učiteľov

5 Vystríhajte sa falošných prorokov Mat 7,15-20 Kázeň na vrchu #581 02.10-2011

6 Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322 22.07-2009

 

 

 

III. Pastor a Priorita služby Slova v cirkevnom zbore

Priorita kázania

1 Biblické volanie k učeniu sa doktrín v zbore Sk 18,1-11 Základy viery #496 23.03-2011

2 Moc Božia a kázanie Krista 1Kor 2,1-5 Prvý list Korintským kázanie\\mockríž Kristovkázanie\\presviedčanie #728 25.11-2012

 

Duchovný dar pastora

1 Pastor (1) – priblíženie pojmu pastora Ef 4,7-16 Pastor Pastor pojmy pastor, starší, biskup, kňaz, farár, dozorca, vodca #950 11.05-2014
2 Pastor (2) – priblíženie dôležitosti daru Ef 4,7-16 Pastor Pastor dôležitosť daru pastora porovnanie daru pastora s inými darmi miesto v dôležitosti #954 25.05-2014
3 Pastor (3) – priblíženie práce pastora - objekt, nástroj, podstata Sk 20,17-32 Pastor Pastor práca daru pastora pastor a stádo vzťah obrazy práce pastora v Písme #958 01.06-2014
4 Pastor (4) – priblíženie práce pastora - prehľad činností Sk 20,17-21 Pastor Pastor prehľad činností pastora moc kľúčov pravidelné verejné kázanie a učenie Božieho Slova osobná pastorácia vedenie a budovanie služieb #961 08.06-2014
5 Pastor (5) – priblíženie práce pastora - motívy práce 2Kor 5,11-21 Pastor Pastor motívy práce pastora #964 15.06-2014
6 Pastor (6) – priblíženie práce pastora - ťažkosti v práci 2Kor 8,11-21 Pastor Pastor ťažkosti v práci pastora #966 22.06-2014
7 Pastor (7) – priblíženie práce pastora - radosti v práci 2Kor 4 Pastor Pastor radosti v práci pastora #972 06.07-2014
8 Pastor (8) – rozlíšenie daru - dôvody 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru rozlíšenie daru #1005 14.09-2014
9 Pastor (9) – rozlíšenie daru – základná schéma 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru základný náčrt rozlíšenia daru #1082 01.03-2015
10 Pastor (10) – rozlíšenie daru – charakter 1 1Tim 3,1-15 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora #1084 08.03-2015
11 Pastor (11) – rozlíšenie daru – charakter 2 Žalm 1 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora osobný život s Bohom modlitba posotj k Božiemu Slovu ctnosti #1088 15.03-2015
12 Pastor (12) – rozlíšenie daru – charakter 3 Sk 16,1-2 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora život člena v zbore slúženie v zbore služby #1090 22.03-2015
13 Pastor (13) – rozlíšenie daru – charakter 4 Tit 1,5-11 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora život v domácnosti vedenie domácnosti manžel otec správca manželka zamestnanie občan okolie #1094 29.03-2015
14 Pastor (14) – rozlíšenie daru – dar samotný 1 Tit 1,5-11 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora učenie schopný učiť #1101 12.04-2015
15 Pastor (15) – rozlíšenie daru – dar samotný 2 Mat 13,51-52 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora učenie schopný učiť #1104 19.04-2015
16 Pastor (16) – rozlíšenie daru – dar samotný 3 1Tim 3,4-5 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora spravovanie schopný spravovať #1105 26.04-2015
17 Pastor (17) – rozlíšenie daru – osobné povolanie 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru osobné povolanie túžba po práci pastora #1108 03.05-2015
18 Pastor (18) – rozlíšenie daru – prozreteľnosť Tit 1,6 Pastor rozpoznanie daru prozreteľné otváranie dverí pre dar a uplatnenie #1111 10.05-2015
19 Pastor (19) – rozlíšenie daru – vedenie cirkvi Žalm 25,4-5 Pastor Pastor rozpoznanie daru vedenie cirkevného zboru rozlíšiť dar pastora #1115 17.05-2015
20 Pastor (20) – rozlíšenie daru – uzatvorenie Mat 7,21-22 Pastor Pastor rozpoznanie daru vedenie cirkevného zboru rozlíšiť dar pastora #1117 24.05-2015
21 Pastor (21) – prijatie daru – dôležitosť Rím 13,7 Pastor Pastor prijatie daru cirkvou aj jednotlivcami #1175 06.09-2015
22 Pastor (22) – prijatie daru – priblíženie povinností 1Kor 16,15-18 Pastor Pastor priblíženie povinností voči pastorovi #1178 13.09-2015
23 Pastor (23) – prijatie daru – cirkevným zborom (1) Sk 6,1-7 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi #1181 20.09-2015
24 Pastor (24) – prijatie daru – cirkevným zborom (2) 1Kor 9,3-14 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi mzda pastora #1182 27.09-2015
25 Pastor (25) – prijatie daru – cirkevným zborom (3) 1Tim 5,17-18 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi mzda pastora #1185 04.10-2015
26 Pastor (26) – prijatie daru – jednotlivými členmi zboru Gal 6,6 Pastor Pastor priblíženie povinností členov zboru jednotlivo voči pastorovi #1188 11.10-2015
27 Pastor (27) – prijatie daru – záverečné nabádania Žalm 72,14 Pastor Pastor nabádania na záver k prijatiu daru pastora #1191 18.10-2015

 

Ďalšia pomoc s rozpoznaním

1 Charakter opravdivých služobníkov evanjelia 1Tes 2,1-12 Listy Tesalonickým pastor: znaky charakteru #1043 07.12-2014

2 Môžu ženy učiť a byť v úradoch v cirkevnom zbore? 1Kor 14,34-40 Prvý list Korintským Ženy v zhromaždení Ženy\\učenie Ženy\\úrady #821 28.07-2013

 

3 Ako hľadieť na služobníkov 1Kor 3,5-9 Prvý list Korintským služobníci evanjeliapohľad na služobníkov #734 16.12-2012

4 Zodpovednosť služobníkov 1Kor 3,10-20 Prvý list Korintským služobníci evanjeliazodpovednosť služby #740 30.12-2012

5 Hodnotenie služobníkov a ich vernosť 1Kor 4,1-5 Prvý list Korintským služobníci v KristoviVernosť #743 06.01-2013

6 Zrieknutie sa práva kvôli evanjeliu v živote Pavla 1Kor 9 Prvý list Korintským všetkým byť všetkým znaky apoštolov zhrnuté podporovanie služobníkov evanjelia #768 24.03-2013

7 Znaky vernosti a záujmu 1Tes 2,17 - 3,13 Listy Tesalonickým vernosť a záujem o kresťanov Modlitba aj ku Kristovi Kristov záujem a vernosť ku kresťanom #1053 28.12-2014

 

8 Ľud čo dostáva nového vodcu Num 27,12-23 Numeri vodca\\voľbapastorpastier\\úradstarší\\ustanoveniestarší\\rozpoznaniecirkev\\autority #687 24.06-2012

 

Správanie sa voči pastorom

1 Napomenutie vážiť si a preveľmi milovať svojich pastorov 1Tes 5,12-13 Listy Tesalonickým práca pastorov láska k pastorom prekážky vážiť si pastorov #1103 19.04-2015

2 Ľud kde sa útočí na autority Num 12 Numeri #643 04.03-2012

3 Veľké záverečné nabádania 1Kor 16,13-14 Prvý list Korintským Záverečné nabádania zhrnuté aplikácie #860 13.10-2013

4 Nabádanie modliť sa za služobníkov Slova 1Tes 5,25 Listy Tesalonickým modlitba za služobníkov Slova #1152 02.08-2015

5 Modlitebný zápas o úspech Slova Božieho 2Tes 3,1-2 Listy Tesalonickým modlitby za šírenie Slova úspech Božieho Slova modlitby za služobníkov #1212 20.12-2015


 

IV. Služby KAŽDÉHO ČLENA V cirKevnom zbore

Srdce pre službu v cirkevnom zbore

1 Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #609 30.11-2011

2 Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 Praktický život v cirkevnom zbore #614 07.12-2011

3 Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #615 14.12-2011

4 Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 Praktický život v cirkevnom zbore #618 21.12-2011

 

Duchovné dary

1 Čo sú duchovné dary a ich rozlíšenie 1Kor 12,1 Prvý list Korintským Duchovné dary #784 12.05-2013

2 Použitie duchovných darov k jednote 1Kor 12,2-31 Prvý list Korintským Duchovné dary odchody zo zboru Kristovo telo miestny cirkevný zbor #787 19.05-2013

3 Horlite o duchovné dary 1Kor 14,1 Prvý list Korintským Duchovné dary\\horlenie #814 07.07-2013

 

Plánovanie služieb

1 Plány v práci pre Pána 1Kor 16,5-12 Prvý list Korintským Plány plánovanie jednota zboru otvorené dvere miesto písania listu #857 06.10-2013

 

Duchovné dary - konkrétne

http://www.solideogloria.sk/kazne/?seid=23

 

Sluba deťom v cirkevnom zbore

http://www.solideogloria.sk/kazne/?seid=37

 

Sluba starším ľuďom

1 * * *po prihlásení * * * #

 

Pohostinnosť

1 Pohostenie obedmi v deň Pánov Mat 25,31-46 #820 21.07-2013

 

V. Služba prinášania evanjelia za hranice zboru

Osobná zodpovednosť a jej vyjadrenie v nesení evanjelia

1 Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (1) Mk 5,1-20 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia zodpovednosť pre všetkých kresťanov niesť evanjelium #1141 12.07-2015

2 Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (2) Jan 1,35-47 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia celkový pohľad na našu zodpovednosť #1143 19.07-2015

3 Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (3) – oblasti dlhodobých prekážok Luk 12,1-12 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia oblasti prekážok #1149 26.07-2015

4 Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (4) – dokončenie Žalm 96 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia niektoré prekážky povzbudenie niesť evanjelium malá viera #1151 02.08-2015

 

Niektoré rady k neseniu evanjelia a  k získavniu duší pre Ježiša

1 Získavanie duši pre Ježiša (1) - celkový náčrt pre zbor Luk 5,1-11 #661 18.04-2012

2 Získavanie duši pre Ježiša (2) - svedectvo a motívy Luk 5,5-11 #670 16.05-2012

3 Získavanie duši pre Ježiša (3) – charakter tých čo získavajú Luk 5,1-11 #673 23.05-2012

4 Získavanie duši pre Ježiša (4) – čo máme k dispozícii Rim 1,18-23 #676 30.05-2012

5 Získavanie duši pre Ježiša (5) – získanie pozornosti Sk 17,17-21 #679 06.06-2012

6 Získavanie duši pre Ježiša (6) – Druhy prístupov (1) k seba spravodlivým Luk 18,9-14 #680 13.06-2012

7 Získavanie duší pre Ježiša (7) – Druhy prístupov (2) k ľahkovážnym Jan 4,6-29 #683 20.06-2012

8 Získavanie duší pre Ježiša (8) – Druhy prístupov (3) k ateistom Rim 1,18-32 #688 27.06-2012

 

Letáky

1 Letáky a ich použitie pre šírenie evanjelia - vymedzenie, opodstatnenie a povzbudenie Sk 8,1-5 #822 28.07-2013

2 * * *po prihlásení * * * #

3 * * *po prihlásení * * * #

 

Sluba deťom

http://www.solideogloria.sk/kazne/?seid=37