Kázané slovo » Archív z roku 2017
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
01.01. Milosrdenstvo v spoločenstve Luk 10,25-37 Cnosti v spoločenstve milosrdenstvo milosrdenstvo Božie milosrdenstvo v spasení milosrdenstvo v cirkevnom zbore #1381
01.01. Predivne v nevine stojaci človek - bez hanby na svete Gen 2,25 GenesisGenesisČlovek v raji nahota stav neviny oblečenie #1379
01.01. Poď s nami a bude Ti dobre Num 10,29-32 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchChobáb Jetro Reguel nasledovanie Krista odhodlanie ísť apely pre obrátenie sa viera #1380
08.01. Najsmutnejšia kapitola v Biblii Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech pád do hriechu úplná skazenosť vážnosť hriechu #1382
08.01. Cez veľké dôvodenie k veľkej viere Luk 7,1-10 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniastotníkov sluhastotník materializmus viera božstvo Krista poníženie sa moc Krista #1383
15.01. Vytrvalosť v spoločenstve 2Kor 6,4 Cnosti v spoločenstve vytrvalosť trpezlivosť vytrvalosť v živote vytrvalosť v cirkevnom zbore #1384
15.01. Ohavnosť prvého hriechu Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech hriech Adama náš hriech vážnosť hriechu ohavnosť hriechu #1385
15.01. Mať podiel na Kristovi Jan 13,3-11 evanjelium Novozmluvné udalostiUmývanie nôhumývanie nôh rozhovor s Petrom viera očistenie ospravedlnenie denné vyznávanie hriechov #1386
22.01. Pokoj v spoločenstve Ef 2,14 Cnosti v spoločenstve pokoj pokoj s Bohom pokoj v cirkevnom zbore #1387
22.01. Ako Boh nazýva hriech Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech hriech neprávosť prevrátenosť zlo bezbožnosť prestúpenie zblúdenie vina pád spurnosť vzbura nevernosť zrada ničota trápenie nepočúvanie neposlušnosť nevedomosť pomenovania hriechu ohavnosť hriechu #1388
22.01. Znaky pravého kresťana podľa modlitby Pánovej Luk 11,1-13 evanjelium Modlitba Pánovamodlitba Pánova opravdivá viera znaky skutočného kresťana #1389
29.01. Pohostinnosť v spoločenstve Zid 13,2 Cnosti v spoločenstve pohostinnosť súkromná pohostinnosť pohostinnosť v cirkevnom zbore #1392
29.01. Akú odpoveď Boha vyžaduje hriech Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech hriech Božie súdy na hriech dočasné súdy večné súdy utrpenie v pekle #1390
29.01. Neuspokojiteľní ľudia Luk 7,30-35 evanjelium PodobenstváDetinepresvedčiteľnosť neuspokojiteľnosť služba Jána Krstiteľa služba Pána Ježiša hľadanie chýb #1391
05.02. Lojalita v spoločenstve Luk 16,10-12 Cnosti v spoločenstve lojalita služby v cirkevnom zbore #1393
05.02. Čo zasiahol hriech v nás Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech hriech úplná skazenosť totálna skazenosť Božia zvrchovaná milosť úplná skazenosť u Adama a u nás Arminianizmus #1394
05.02. Šokujúce zistenie o vzkriesení Mat 22,23-33 evanjelium Stretnutia s JežišomFarizeovia a saduceoviavzkriesenie saduceji farizeovia večnosť #1395
12.02. Čo dedíme po Adamovi Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech hriech Adamov hriech dedičný hriech Adamova vina hriešna skazenosť #1396
12.02. Múdrosť v poznaní Pána v prichádzajúcom súde Jer 9 evanjelium Prorocký apelsúd múdrosť sila bohatstvo milosť spravodlivosť chválenie sa Pánom Jeremiáš #1397
19.02. Naše vykonané (jednotlivé) hriechy Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech konkrétne hriechy aktuálne hriechy univerzálnosť hriechu množstvo hriechov odsúdenie za hriech #1398
19.02. Hľaďte na Baránka Božieho Jan 1,29-40 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána Krstiteľaviera – jej jednoduchosť Ján Krstiteľ Baránok Boží mysticizmus netreba vykúpenie identita Baránka #1399
22.02. Sväté Písmo (1) – Vysoký pohľad na Písmo 2Tim 3 2LBVV vysoký pohľad na Písmo nízky pohľad na Písmo Kristov pohľad na Písmo 2LBVV 1:1a pravidlo Písma #1400
26.02. Rozdelenia jednotlivých hriechov (1) Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech rozdelenie hriechov vedomé a nevedomé hriechy hriechy proti Bohu a človeku hriechy vo vnútri a navonok hriechy zanedbania a vykonania hriechy pravidelné a opakované hriechy neverejné a verejné hriechy zatajované a vyznané hriechy cítené a #1402
26.02. Viera až po smrť Job 13,15 evanjelium Z vyučujúcich kníhviera v ťažkostiach Jób Jóbove utrpenia prečo pravá viera ide vpred aj v ťažkostiach charakter viery v ťažkostiach #1403
01.03. Sväté Písmo (2) – Nevyhnutnosť a identita Písma 2Tim 3 2LBVV nevyhnutnosť Písma identita Písma 2LBVV 1:1b 2LBVV 1:2 všeobecné a špeciálne zjavenie inšpirácia #1404
05.03. Sväté Písmo (2b) – Božie všeobecné a špeciálne zjavenie cez Žalm 19 Žalm 19 2LBVV nevyhnutnosť Písma Žalm 19 2LBVV 1:1b všeobecné a špeciálne zjavenie #1407
05.03. Rozdelenia jednotlivých hriechov (2) Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech rozdelenie hriechov hriechy väčšie a menšie hriechy u kresťana a neveriaceho hriechy umŕtvené hriechy navštívené hriechy znášané hriechy prehliadané hriechy súdené hriechy mladosti a dospelosti #1405
05.03. Znaky obrátenia zo života kráľa Joziáša 2Kron 34-35 evanjelium Starozmluvné udalostiJoziášJoziášov život hľadanie Pána Pascha oddanosť Hospodinovi #1406
08.03. Svaté Písmo (3) - Autorita Písma 2Tim 3 2LBVV autorita Písma 2LBVV 1:4 2LBVV 1:5 koncept autority úrovne autority #1408
12.03. Sväté Písmo (3c) – Autorita Písma – aplikácie konceptu autority Luk 7,1-10 2LBVV autorita Písma 2LBVV 1:4 2LBVV 1:5 pojem autorita koncept autority rodičovská autorita autorita delegovaná učiteľom autorita štátu tradícia úrovne autority autorita a jej extrémy prirodzená a oficiálna autorita #1411
12.03. Rozdelenia jednotlivých hriechov (3) Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech rozdelenie hriechov hriechy v zachvátení hriechy s chladnou hlavou hriechy v oslabení hriechy pri dostatkoch hriechy bez úmyslu hriechy poblúdenia spupné hriechy odpustiteľné hriechy neodpustiteľný hriech hriech na smrť hriech proti #1409
12.03. Prečo je Ježiš ďaleko lepší než anjeli Heb 1-2 evanjelium Epištolové výrokyanjeli Kristovo božstvo Kristovo človečenstvo Kristovo panstvo #1410
15.03. Sväté Písmo (4) – Dostatočnosť a jasnosť Písma 2Tim 3,15-17 2LBVV dostatočnosť Písma 2LBVV 1:6 2LBVV 1:7 jasnosť Písma #1412
19.03. Sväté Písmo (4b) – Dostatočnosť a jasnosť Písma – opakovanie a praktické otázky 2Tim 3,15-17 2LBVV dostatočnosť Písma 2LBVV 1:6 2LBVV 1:7 jasnosť Písma #1415
19.03. Pokušiteľ a starý had Gen 3,1-24 GenesisGenesisPokušenie pokušiteľ identita pokušiteľa charakter pokušiteľa mená pokušiteľa realita pokušiteľa podceňovanie pokušiteľa preceňovanie pokušiteľa diabol satan had drak #1416
19.03. Prečo sa ľudia krstia Mat 3 evanjelium Novozmluvné udalostikrst vodný krst pokánie ovocie života Mesiáš #1417
22.03. Sväté Písmo (5) – dostupnosť, vykladanie a definitívnosť Písma Mat 5,18 2LBVV dostupnosť Písma 2LBVV 1:8 2LBVV 1:9 2LBVV 1:10 vykladanie Písma definitívnosť Písma zachovanie Písma #1418
26.03. Rozvod a nové manželstvo Mat 19,3-9 rozvod nové manželstvo #1421
26.03. Veľká stratégia pokušiteľa Gen 3,1-7 GenesisGenesisPokušenie pokušenie zákernosť pokušenia stratégia pokušenia výsledok pokušenia spochybňovanie Božieho Slova pretáčanie Božieho Slova popieranie a nahrádzanie Božieho Slova #1420
26.03. Ježiš – chlieb života Jan 6,35 evanjelium PodobenstváChlieb životachlieb chlieb života kŕmenie sa vierou #1422
29.03. Boh a Svätá Trojica (1) – Božie atribúty Deut 6,4 2LBVV Boh Božie atribúty 2LBVV 2:1 jedinečnosť sebajestvovanie nekonečnosť neobsiahnuteľnosť duch nepremenný Svätý múdry zvrchovaný dobrý spravodlivý #1423
02.04. Boh a Svätá Trojica (1b) – Božie atribúty – opakovanie Iz 40,12-31 2LBVV Boh Božie atribúty 2LBVV 2:1 vzťah atribútov praktické použitie atribútov #1426
02.04. Pasce a triky pokušiteľa Gen 3,1-7 GenesisGenesisPokušenie pokušenie metódy pokušenia satanove pasce triky satana #1424
02.04. Najdôležitejšie povolanie – zostávať v Ježišovi Jan 15,1-10 evanjelium PodobenstváViničvinič vinohradník zostávanie v Kristovi dočasná viera #1425
05.04. Boh a Svätá Trojica (2) – Vzťah k stvoreniam Rim 11,36 2LBVV Boh 2LBVV 2:2 vzťah atribútov k stvoreniu #1427
09.04. Boh a Svätá Trojica (2b) – Vzťah k stvoreniam – oslava a Žalm 145 Žalm 145 2LBVV Boh 2LBVV 2:2 oslava Žalm 145 #1430
09.04. Naša skúsenosť pokušenia a ako v ňom obstáť Gen 3,1-7 GenesisGenesisPokušenie pokušenie upadnutie vstup do pokušenia bdenie skúška #1428
09.04. Nadobudnúť Krista - prvá a najdôležitejšia úloha Pr 4,1-9 evanjelium Z vyučujúcich kníhmúdrosť priorita Krista prospechy Krista #1429
12.04. Boh a Svätá Trojica (3) – Svätá Trojica Ef 1,1-14 2LBVV Boh 2LBVV 2:3 Boh Otec Boh Syn Boh Duch Svätý Trojica herézy a chyby #1434
14.04. Znamenia v udalostiach ukrižovania Mat 27,27-56 Veľká noc ukrižovanie Krista znamenia z ukrižovanie #1431
16.04. Znamenia v udalostiach vzkriesenia Mat 27,57-28,20 Veľká noc vzkriesenie Krista znamenia zo vzkriesenia praktické dopady vzkriesenia hrob bohatého človeka vzkriesenie niektorých svätých po vzkriesení Krista nový hrob stráž pri hrobe #1432
16.04. Nečakaný Záchranca biednych Luk 10,25-37 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritánmilosrdný samaritán spasenie nie zo skutkov spasenie z milosti zákonník #1433
23.04. Božie milostivé konanie uprostred našich pádov Gen 3,8-24 GenesisGenesisHriech vyznanie tresty všeobecná milosť milosť uprostred pádov sľuby Spasiteľa #1437
23.04. Veľký apel prijať veľkého proroka Deut 18,15-19 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchMojžišov apel prorok Kristus prorok úrady Krista #1436
30.04. Adam a Kristus Gen 3,1-24 GenesisGenesisHriech druhý Adam posledný Adam typ typ Adama #1439
30.04. Päť svedectiev volajúcich nás prísť k Ježišovi Jan 5,31-47 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyJežišove slová Ján Krstiteľ Ježišove skutky Otcovo slovo svedectvo Písiem #1438
07.05. Rozmáhanie sa hriechu na svete Gen 4 GenesisGenesisHriech Kain Ábel znaky úpadku v milosti znaky rozmnoženia hriechu #1440
07.05. Dve obete, no len jedno prijatie Gen 4,1-16 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchKain Ábel uctievanie obete jedine cez Krista potreba viery #1441
14.05. Dve veľké línie Gen 4,25-26 Genesis semeno dve línie ľudstvo porozumenie svojej identite #1442
14.05. Hrozivý hriech hnevu Gen 4,5-8 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchKain Ábel hnev závisť sebectvo #1443
21.05. Vláda smrti medzi Adamom a Noachom Gen 5,1-32 Genesis 2. toledót od Adama po Noacha vláda smrti rodokmene sebectvo #1444
21.05. Enoch chodil s Bohom Gen 5,22-24 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchEnoch chodenie s Bohom #1445
24.05. Božie odveké nariadenie (1) Ef 1,11 2LBVV nariadenie 2LBVV 3:1-2 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer #1446
28.05. Božie odveké nariadenie (1b) – dokončenie – praktické použitie Ef 1,11 2LBVV nariadenie 2LBVV 3:1-2 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer posolstvo nariadenia odpoveď na nariadenie #1447
28.05. Cesta k súdu Gen 6,1-8 Genesis Sét kompromis súd synovia Boží ľudské dcéry potopa Noach milosť obri anjeli #1448
28.05. Ako Noach predpovedal Krista Gen 6,9-9,17 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchNoach Kristus typ potopa záchrana #1449
31.05. Božie odveké nariadenie (2a) 2Tim 1,9 2LBVV nariadenie 2LBVV 3:3-7 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer predurčenie preduloženie vyvolenie #1450
04.06. Božie odveké nariadenie (2b) – námietky 2Tim 1,9 2LBVV nariadenie 2LBVV 3:3-7 odveké nariadenie zvrchovaná vôľa Boží odveký zámer predurčenie preduloženie vyvolenie námietky fatalizmus #1451
04.06. Realita historickej celosvetovej potopy Gen 6,9-9,29 Genesis Noach história potopa celosvetová potopa #1452
04.06. Podobenstvo o dvoch synoch Mat 21,28-32 evanjelium PodobenstváDvaja synoviapodobenstvo o dvoch synoch hovorenie a činenie pokánie úprimnosť #1453
07.06. Stvorenie (1a) – prehľad Sk 4,24 2LBVV 2LBVV 4:1 stvorenie sláva v stvorení ex nihilo zámer stvorenia odpoveď na stvorenie #1454
11.06. Stvorenie (1b) – prehlaď – názory a otázky Neh 9,6-7 2LBVV 2LBVV 4:1 stvorenie teizmus ateizmus materializmus deizmus dualizmus panteizmus #1455
11.06. Veľké lekcie z celosvetovej potopy Gen 6,9-9,17 Genesis Noach história potopa celosvetová potopa zmluva života krv obeť lekcie viery súd a záchrana #1456
11.06. Beznádejný prípad nájdený Luk 19,1-10 evanjelium Stretnutia s JežišomZacheusobrátenie Zachea colník zvedavosť kto je Ježiš? radosť zo záchrany zmenený život #1457
18.06. Nový štart po potope Gen 9,18-29 Genesis Noach po potope požehnanie národov Noachov hriech víno a opilstvo nahota úcta k rodičom svetáctvo #1458
18.06. Cesta k záchrane z hriechov podľa knihy Sudcov Sud 3,10-18 evanjelium Starozmluvné udalostikniha Sudcov špirála cesta záchrany sudcovia Gedeon #1459
21.06. Stvorenie (2) – stvorenie človeka (1) Gen 1,27 2LBVV stvorenie človeka pohlavia dvojzložková bytosť nesmrteľnosť človeka Boží obraz identita človeka #1460
25.06. Zaľudnenie Zeme cez rozptýlenie Gen 10,1-11,9 Genesis tabuľka národov mapa národov Sém, Chám, Jafet Babylonská veža Nimrod Peleg Kanaán evanjelium národom #1461
25.06. Babylonská veža – emblém opozície voči Bohu Gen 11,1-9 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchBabylonská veža Nimrod astrológia pýcha falošné náboženstvo antikrist dve mestá #1462
28.06. Stvorenie (2) – stvorenie človeka (2) Gen 1,27 2LBVV stvorenie človeka Integrita – interný zákon Externý príkaz pozitívny zákon Výsledok poslušnosti #1463
02.07. Od národov k vyvolenému národu Gen 11,10-26 Genesis piaty toledót vyvolenie milosť privilégium byť vyvoleným aplikácie vyvolenia #1464
02.07. Keď Ježiš hneď neodpovedá Mat 15,21-28 evanjelium Stretnutia s JežišomKananejská ženakananejská žena hľadanie Pána poníženie sa sebadôležitosť viera v sľuby #1465
09.07. Viera v Božie sľuby a konanie podľa nich v živote Abraháma Gen 11,27-25,11 Genesis viera v Božie sľuby 4 patriarchovia Abrahám život Abraháma – prehľad #1466
09.07. Šokujúce zistenie o spáse Abraháma z viery samotnej Rim 4 evanjelium Epištolové výrokyAbrahámovo spasenie ospravedlnenie z viery samotnej pripočítaná spravodlivosť #1467
16.07. Povolanie Abraháma Gen 11,27-12,9 Genesis Božie povolanie viera Abrahám istota spásy #1468
16.07. Ježiš, dobrý Pastier, ktorý zomiera za ovce Jan 10,11-21 evanjelium PodobenstváPastierJežiš dobrý Pastier láska k ovciam #1469
23.07. Zakolísanie viery otca viery Gen 12,10-13,1 Genesis skúšky v živote veriaceho viera strach Božia vernosť Abrahám v Egypte zakolísaná viera #1470
23.07. Ako vyzerá Bohom zachránený život Žalm 40 evanjelium Z vyučujúcich kníhskúsenosť záchrany Kristova obeť uctievanie svedectvo venovanie sa #1471
25.07. 1. Úvod – autor a dielo Fil 4,8-20 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1473
25.07. 2. Dostupnosť kresťanovej spokojnosti Fil 4,11 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1474
26.07. 3. Opis kresťanovej spokojnosti Žalm 62 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1475
26.07. 4. Tajomstvá kresťanovej spokojnosti Hab 3,16-19 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1476
27.07. 5. Lekcie v Kristovej škole vedúce ku spokojnosti Žalm 104 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1477
27.07. 6. Prospechy kresťanovej spokojnosti Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1478
28.07. 7. Reptajúci duch – jeho zlá Žalm 106 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1479
28.07. 8. Reptajúci duch – priťažujúce okolnosti Kaz 7,1-23 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1480
29.07. 9. Reptajúci duch – jeho výhovorky Žalm 42 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1481
30.07. 10. Nadobudnutie spokojnosti Žalm 131 Spokojnosť - vzácny klenot kresťana #1482
30.07. Prorok v škole spokojnosti Hab 3,16-19 evanjelium Prorocký apelprehľad knihy Abakuk život Abakuka spokojnosť súdy závislosť na Pánovi #1472
06.08. Oddelenie Abraháma a Lóta Gen 13 Genesis obnovenie z úpadku skúška v núdzi a skúška v prosperite zrieknutie sa, aby sa získalo druhých mať hodnejších od seba pýtanie sa Pána pri voľbách svetáctvo robenie rozhodnutí #1483
06.08. Opatrnosť naproti večnosti Luk 16,1-18 evanjelium Podobenstváopatrný sluha zvažovanie budúcnosti použitie života pre Pána #1484
13.08. Abrahámovo poctenie Pána pri príležitosti zbohatnúť Gen 14 Genesis odplata svetáctva Melchisedek kňaz a kráľ Boh Najvyšší desiatky robenie rozhodnutí – ako z toho vyjde Boh varovania Boh všemocný #1485
13.08. Tajomná postava Melchisedeka Gen 14,18-20 Genesisevanjelium Apel z kníh MojžišovýchMelchisedek typ spravodlivosť pokoj s Bohom kňazstvo Krista veľkosť Spasiteľa #1486
20.08. Prekonanie depresie a obavy cez posilnenie v Pánovi Gen 15 Genesis depresia obavy dôvody depresie Pánov zásah viera znamenia ospravedlnenie z viery proroctvo o Egypte zmluva milosti #1487
20.08. Naša pevná istota v evanjeliu 2Pet 1,16-21 evanjelium Epištolové výrokyúvod k 2. listu Petra istota spasenia apologetika faktická viera na očitom svedectve zložená viera na Písme založená viera spoľahlivosť Písma #1488
27.08. Tých, ktorí ma ctia, poctím 1Sam 1 #1493
27.08. Annin chválospev 1Sam 2,1-11 evanjelium Starozmluvné udalosti #1490
03.09. Tých, ktorí mnou pohŕdajú, znevážim 1Sam 2,12-36 #1492
03.09. Keď Boh volá 1Sam 3,1-11 evanjelium Starozmluvné udalosti #1491
06.09. Božia prozreteľnosť (1) – jej zhrňujúce vysvetlenie Mat 10,29-30 2LBVV 2LBVV 5:1 prozreteľnosť konateľ prozreteľnosti múdry a svätý charakter prozreteľnosti #1494
10.09. Ľudský plán a Boh, ktorý počuje utrápených Gen 16 Genesis svetáctvo kompromis múdrosť doby Hagar anjel Hospodinov milosrdný Boh Boh vidí Boh vstupuje do môjho trápenia dôvera v Pána ľudské prostriedky #1497
10.09. Tragické nedocenenie svojich privilégií Mat 13,53-58 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyNazaret divy múdrosť privilégia #1496
13.09. Božia prozreteľnosť (2) – spôsob jej uskutočňovania Gen 1,27 2LBVV 2LBVV 5:2 prozreteľnosť prostriedky prozreteľnosti náhoda použitie prostriedkov #1495
17.09. Volanie k obnoveniu viery v El-šaddaja Gen 17 Genesis El-šaddaj dokonalosť kresťana integrita kresťana pefekcionalizmus verzus plytkosť oddanie sa požehnania cez dokonalosť otec národov budem im Bohom obriezka obriezka srdca krst a obriezka odpoveď na presbyteriánsky krst zmluva milos #1504
17.09. Obriezka srdca Deu 30,6 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchobriezka znamenie zmluvy obriezka srdca znaky znovuzrodenia #1499
20.09. Božia prozreteľnosť (3) – prozreteľnosť a uskutočňovanie hriechu (1) Rim 11,32 2LBVV 2LBVV 5:4 prozreteľnosť uskutočňovanie hriechu Boží odveký plán dopúšťanie hriechu hriešne činy u veriacich #1501
24.09. Božia prozreteľnosť (3) – prozreteľnosť a uskutočňovanie hriechu (2) Rim 11,32 2LBVV 2LBVV 5:5-6 prozreteľnosť uskutočňovanie hriechu hriešne činy u veriacich cesta nevyvolených starostlivosť o cirkev #1502
24.09. Nebeská návšteva: Spoločenstvo s Pánom a Sárina nevera usvedčená Gen 18,1-15 Genesis spoločenstvo s Pánom modlitba mysticizmus pohostinnosť Sárina viera koreň nevery Bohu nie je nič nemožné Boh vidí neveru úcta k manželom #1500
24.09. Porozumenie znameniu prekliateho figovníka Mk 11,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišaprekliaty figovníkprekliaty figovník znamenie súdu nesenie ovocia #1498
01.10. Praktický úžitok z učenia o Božej prozreteľnosti podľa Kalvína Mat 10,30-31 2LBVV 2LBVV 5:1 prozreteľnosť Ján Kalvín pastoračné aplikácie postoj k prozreteľnosti úžitok z prozreteľnosti #1505
01.10. Boh je Spravodlivý Sudca a Priateľ Abrahámov Gen 18,16-32 Genesis Boh spravodlivý Sudca Abrahám priateľ Boží priateľstvo s Bohom domáce stíšenia príhovorná modlitba odvolávanie sa na Boží charakter v modlitbe #1506
01.10. Natanael rozpoznáva svojho Spasiteľa Jan 1,44-52 evanjelium Stretnutia s JežišomNatanaelNatanael pochybnosti identita Mesiáša Kráľ Syn Boží odovzdanie sa vševedúcnosť Ježiša Jákobov rebrík Ježiš cesta do neba #1507
04.10. Pád, hriech a trest zaň (1) – pád do hriechu Gen 2,17 2LBVV 2LBVV 6:1 pád hriech trest za hriech bezúhonný človek dokonalý človek náklonnosť k dobrému obrana pred zlým možnosť padnúť opis pádu do hriechu #1509
08.10. Súd na bezbožnými a vytrhnutie spravodlivého Gen 19 Genesis súd nad bezbožnými záchrana spravodlivých Lótov životný beh kresťan len tak zachránený kresťan bez pútnického ducha upadnutý kresťan kompromisy #1510
08.10. Pamätajte na Lótovu ženu Luk 17,32 evanjelium Výroky Pána JežišaLótova žena svetáctvo opustenie sveta náhly súd #1508
11.10. Pád, hriech a trest zaň (2) – výsledok pádu Rim 5,12 2LBVV 2LBVV 6:2 pád hriech trest za hriech výsledok pádu oddelenie od Boha smrť vina za neposlušnosť zmluva skutkov hriešna prirodzenosť #1514
15.10. Pád, hriech a trest zaň (3) – zopakovanie a aplikácie Rim 3,9 2LBVV 2LBVV 6:2 pád hriech trest za hriech výsledok pádu oddelenie od Boha smrť vina za neposlušnosť zmluva skutkov hriešna prirodzenosť univerzálny hriech dedičný hriech terajšie prestúpenia #1522
15.10. Pád pred požehnaním Gen 20 Genesis Abimelech Sára zbabelosť biele klamstvo úcta k manželstvu nevedomý hriech podozrievanie polopravdy náhrada v pokání Boh niekedy zmení naše plány #1517
15.10. Milosť a pokoj cez Krista Zj 1,4-6 evanjelium Epištolové výrokymilosť pokoj Božie atribúty obmytie krvou #1516
18.10. Božia zmluva (1) – potreba, podstata, charakter Mat 26,28 2LBVV 2LBVV 7:1-3 zmluva milosti večný život potreba zmluvy podstata zmluvy charakter zmluvy zmluva vykúpenia spasenie hriešnika #1515
22.10. Božia zmluva (2) – apendix – návod na štúdium zmlúv v Písme Mat 26,28 2LBVV 2LBVV 7:1-3 zmluva milosti večný život potreba zmluvy podstata zmluvy charakter zmluvy zmluva vykúpenia spasenie hriešnika #1513
22.10. Naplnenie sľubu Izáka Gen 21 Genesis narodenie Izáka vyhnanie Hagar posmech Izmaela zmluva s Abimelechom hostina radosti prísahy neveriacim žiť na svete a nebyť zo sveta pnutie medzi svetom a nebom #1512
22.10. Záchrana pyšného mládenca Gen 21,9-21 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchIzmael záchrana Hagar pýcha posmievanie #1511
25.10. Kristus ako Prostredník (1) 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:1-10 Prostredník vhodnosť Prostredníka konanie Prostredníka držanie Krista ako Prostredníka ustanovenie Prostredníka #1518
29.10. Prehľad útokov na preslávnu osobu nášho Pána Ježiša Krista Fil 2,6-7 ebioniti adopcionisti ariáni sociniáni Svedkovia Jehovovi subordianizmus Kenosiská teória doketizmus gnosticizmus protognosticizmus modalizmus sabelianizmus apolinarizmus nestorianizmus eutychianizmus luteranizmus #1520
29.10. Veľká skúška a veľké požehnania Gen 22 Genesis obetovanie Izáka anjel Hospodinov Hospodin poskytne skúšky v živote veriacich zaopatrenie evanjelium #1521
29.10. Malé začiatky, no veľké konce Luk 13,18-21 evanjelium Podobenstvákráľovstvo Božie cesta do Jeruzalema horčičné semiačko kvas #1519
01.11. 2LBVV 1689 a reformácia 1517 Gal 2,16 2LBVV 2LBVV reformácia 1517 1689 sola scriptura solus Christus sola gratia sola fide soli Deo gloria #1523
05.11. Príprava pre Izáka a pochovanie Sáry v sľúbenej zemi Gen 22,20 – 23,20 Genesis rodokmeň Rebeky smrť Sáry pohreb prozreteľnosť pohreb kremácia pochovávanie #1526
05.11. Poznanie obmedzení tohto života Kaz 1,12-2,26 evanjelium Z vyučujúcich kníhnaplnenie v živote márnosť na svete kniha Kazateľ #1525
12.11. Izák prichádza k manželke Gen 24 Genesis Rebeka svadba Izák prozreteľnosť Eliezer hľadanie manželky hľadanie Božej vôle #1528
12.11. Naplnenie očakávania viery Mat 20,29-34 evanjelium Bartimeus dvaja slepci slepota Syn Boží Božstvo Krista rôzne prístupy evanjelistov vytrvalé hľadanie #1527
15.11. Kristus ako Prostredník (2) – vhodnosť Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:1-3 Prostredník vhodnosť Prostredníka vtelenie Božstvo Krista #1529
19.11. Posledné roky Abraháma a jeho smrť. Izmaelov toledót. Gen 25,7-17 Genesis posledné roky Abraháma konanie vo viere staroba konanie dobra, keď sa len dá milosť nápravy škôd smrť zbožného slúženie Pánovi pohreb spôsob pohrebu potreba dobrého zboru #1535
19.11. Súd nad nevýznamnými Jer 49,29-33 evanjelium Boží súd súd nad nevýznamnými Kédarovci Izmaelovci ako reagovať na zvesť o súde #1530
22.11. Kristus ako Prostredník (3) – konanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:4-7 Prostredník konanie Prostredníka zmierenie poníženie Krista povýšenie Krista prospech z konania Prostredníka #1531
26.11. Kristus ako Prostredník (4) – držanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:9-10 Prostredník držanie Prostredníka úrady Krista úrad Proroka úrad Kňaza úrad Kráľa počet úradov Krista poradie úradov Krista #1532
26.11. Život Jákoba – cesta vyvolených Gen 25,19-35,29 Genesis Jákobov život toledót ôsmy konflikt Jákoba a Ézava cesta vyvolených #1536
26.11. Rozpoznanie hodnoty Pána Ježiša Krista Mat 26,6-13 evanjelium cenenie si Krista pomazanie Máriou priority vďačnosť služba Pánovi #1537
29.11. Slobodná vôľa (1) Rim 7,19 2LBVV 2LBVV 9:1-5 slobodná vôľa realita slobodnej vôle charakter slobodnej vôle fungovanie vôle stav neviny stav hriechu stav milosti stav slávy #1533
03.12. Niektoré lekcie zo života reformátora Ezechiáša 2Kron 29-32 #1534
03.12. Pohľady za hrob Luk 16,19-31 evanjelium #1546
10.12. Narodenie vyvoleného Jákoba Gen 25,19-26 Genesis Jákob Ézav vyvolenie modlitba odpoveď na modlitby očakávanie zvrchovaná Božia milosť #1540
10.12. Pohrdnutie veľkým privilégiom Gen 25, 27-34 Genesisevanjelium Ézav a Jákob prvorodenstvo privilégium spasenia pohrdnutie prvorodenstvom strata privilégia spasenia #1538
17.12. Pokračujúce požehnanie Gen 26,1-14 Genesis Izák Abímelech požehnania pády #1541
17.12. Nečakané svetlo v tmavej zemi Iz 9,1-7 evanjelium izraelské kráľovstvo Asýria zajatie tma a svetlo atribúty Spasiteľa #1539
24.12. Narodenie Pána Ježiša a naša reakcia na túto zvesť Luk 2,8-20 evanjelium #1547
31.12. Pokračujúce požehnanie cez skúšky do pokoja Gen 26,15-33 Genesis Izák Abímelech požehnania závisť trojité použitie zákona a prikázaní studne návrat k dobrému kedy ustúpiť a kedy bojovať s neveriacimi blízko dobrého zboru #1549
31.12. Eben-Ezer – pamätník Pánovej pomoci 1Sam 7,1-12 evanjelium Eben Ezer Pomoc Hospodinova Spasenie koniec roku #1550